Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2007

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ………………………………….........................................................................…………. 5

OD REDAKCJI …………………............................................................................…………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Joanna Niżnikowska-Marks – Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii w Warszawie ……..…. 9

Zofia Rajter–Leontiew – Szpital im. Karola i Marii dla Dzieci ……..........................…… 25

Feliks Podkóliński – Szpital Ewangelicki w Warszawie ……………………….................……… 36

Janina Niżnikowska-Marks – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym – Klinika

   Pediatrii CMKP ……........................................................................................…….. 47

 

ARTYKUŁY

Maria Kornacka – 95 lat noworodków na Karowej …………......................................…. 57

Zdzisław Rondio – Anestezjologia pediatryczna – nowe możliwości leczenia ..…….…… 66

Jerzy T. Świderski – Kardiologia pediatryczna ………............................................……. 95

Ewa Nowakowska-Szyrwińska – Otolaryngologia dziecięca w Warszawie ……….……. 104

 

WSPOMNIENIA

Barbara Ostaszewska – Dr Edward Korniłowicz (1847-1909) ……........................... 117

Teresa Petzer-Trzaskowska – Prof. dr med. T. Chrapowicki (1903-1984) .......……. 134

Kazimierz Łodziński – Prof. Jan Kossakowski – kreator współczesnej chirurgii

   pediatrycznej ……………..................................................................................…… 136

Kazimierz Łodziński – Prof. Wanda Poradowska (1912-1991) …….......................... 143

Krystyna Wysocka – Prof. Jan Kossakowski – nauczyciel, pionier, mistrz …….......... 148

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk – Franciszek Józef Stefan Groer (1887-1965) ……......................... 157

Hanna Bojczuk – Józef Polikarp Brudziński – niekoronowany król pediatrii polskiej

   (1874-1917) ……..........................................................................................….. 163

Mowa Rektora dr. med. Józefa Brudzińskiego ……….….................................………….. 175

Hanna Bojczuk – Bronisław Choynowski – dermatolog warszawski (1836-1870) ... 205

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dziesiąte Wolffiana – 8 czerwca 2006 r. …….................…… 217

Halina Jędrzejewska – Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski „Motyl” …….................….. 220

Jubileusz TLW – 7 grudnia 2006 r. …………..................................................………….. 224

Kazimierz Łodziński – Dr n. med. Andrzej Zaorski ……............................................ 226

 

KRONIKA

Odsłonięcie Pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych ………..............................…… 229

Andrzej Zaorski – Wręczenie medali „Digno Laude” ………..................................…… 236

Zbigniew Węgrzyn – Sprawozdanie komisji Rewizyjnej z oceny działalności TLW

   w latach 2003-2006 …………............................................................................... 239

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok

   2006/2007 …….............................................................................................….. 249

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TLW 19 kwietnia 2007 r. …………...............……… 253

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu TLW 25 kwietnia 2007 r. ……..................…….. 265

 

ANEKS

O. Jacek Salij – Źródła etyki w medycynie. Lekarz bliźnim chorego, chory

   bliźnim lekarza …….........................................................................................…. 267

Ks. Ryszard Moń – Moralne źródła deontologii lekarskiej ….................................…. 269

Tadeusz Tołłoczko – Nauka w służbie chorego …………............................................ 272

Irena Ćwiertnia-Sitkowska – Moja droga do pediatrii ………..................................…. 286

Maria Stępińska-Winckler – List do TLW …………..........................................………….. 295

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82