<< powrót

Aktualności

Ochotniczy Korpus Opiekuńczy "OKO"

Wolontariusze, Lekarze, Siostry PCK

W dniu 27 VII 2014 r. z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, we współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich, zostało powołane porozumienie mające na celu wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża w jego działaniach opiekuńczych dla osób najbardziej takiej opieki potrzebujących.

Na apel o podjęcie współpracy w tej sprawie odpowiedziało wiele osób i instytucji m.in. Uniwersytety, Izby Lekarskie i Pielęgniarskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Organizacje Harcerskie itp. zgłaszając gotowość włączenia się i pomocy.

Najważniejszym zadaniem uczestników porozumienia będzie pomoc nakierowana na znaczące poszerzenie istniejącego i działającego w ramach PCK korpusu opiekuńczego, opartego na pracy sióstr PCK i wolontariuszy.

Ustalono, iż pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się 25 września 2014 roku o godzinie 12.00 w Domu Lekarza, przy ul. Raszyńskiej 54.

Inicjatywa o której mowa, powstała w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w wyniku rozmów i dyskusji prowadzonych z uczestnikami Powstania Warszawskiego – Żołnierzami Powstańczych Służb Sanitarnych, mającymi swoje Koło właśnie w Domu Lekarza. W tym miejscu pragnę podkreślić z dumą i satysfakcją, iż współpraca TLW ze Związkiem Powstańców Warszawskich trwa już ponad 20 lat i że w jej wyniku zostało wydanych wiele pozycji książkowych i opracowań na temat roli i zadań Powstańczych Służb Sanitarnych. Dzięki ofiarności wszystkich lekarzy i pielęgniarek powstał pomnik – obelisk ku czci lekarzy i sanitariuszek poległych w powstaniu Warszawskim, stojący na Placu Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Jako wyraz naszego najwyższego uznania i szacunku 300 żyjącym sanitariuszkom Powstania Warszawskiego wręczono medale „Digno Laude” – Godnemu Chwały, za męstwo i poświęcenie.

Symbolicznym dopełnieniem naszej współpracy ze środowiskiem powstańców stało się odkrycie, iż w Domu Lekarza – siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54, w latach 1943-1944 znajdowała się konspiracyjna kwatera płk. Antoniego Chruściela „Montera”, Dowódcy Powstania Warszawskiego. „Żołnierze wrócili do domu swojego Dowódcy”.

Dla członków TLW obecność wśród nas Żołnierzy Polski Walczącej jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Jako największą nagrodę traktujemy fakt, iż Sztandar Towarzystwa z wyszytymi na nim słowami „Ludziom i Ojczyźnie” otrzymaliśmy  właśnie z rąk Powstańców. To zobowiązuje i jest to to samo zobowiązanie jakie podjęli przed 200 laty nasi wielcy poprzednicy, założyciele Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Jest ono najstarszym towarzystwem lekarskim w Polsce w jej obecnych granicach. Powstało w najcięższym dla Polaków okresie zaborów, w 1820 roku. Już kilka lat później Lekarze Warszawscy brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym, a generał Karol Kaczkowski, wybitny członek Towarzystwa był lekarzem naczelnym wojsk polskich w okresie Powstania. Podobnie w roku 1863, szefem Powstańczych Służb Sanitarnych był członek zarządu TLW Polikarp Girsztowt. Zginęło wówczas wielu lekarzy i medyków, zaś po klęsce powstania, kilkudziesięciu zostało wysiedlonych i zesłanych na Syberię.

W czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 zmarło, zginęło, zamordowano  ponad połowę członków TLW. Tylko w czasie Powstania Warszawskiego zginęło ponad 700 pielęgniarek i sanitariuszek, w tym wiele sióstr PCK. Trzeba dodać, iż Niemcy ze szczególną zajadłością traktowali obiekty oznaczone Czerwonym Krzyżem. Po ich zajęciu chorych i personel bestialsko mordowano.

W swoim ostatnim rozkazie wydanym 3 października 1944 Szef Okręgu Sanitarnego Warszawa, płk. Bakcyl (Henryk Lenk) tak zwracał się do żołnierzy sanitariatu:

„Dziękuję Wam, za Wasz wysiłek, trud i ofiarę.  Praca nasza jednak nie skończyła się.   Pozostał  ranny żołnierz, któremu jeszcze przez dłuższy czas należy się troskliwa opieka, i o nią się do Was zwracam,  w przeświadczeniu, że do ostatka wypełnicie swój obowiązek.”

I wypełnili swój obowiązek do końca.

Od tamtych tragicznych dni mija właśnie 70 lat. Zdajemy sobie sprawę, iż tych wspaniałych mężnych i dumnych ludzi nie omijają problemy wieku podeszłego, problemy które można i trzeba pomóc im rozwiązać.

Wydaje mi się, iż każdy uczciwy człowiek przyzna, że jest to nasz wspólny, elementarny obowiązek.

Jestem przekonany, iż podjęta przez nas akcja wspierania PCK w jego opiekuńczych działaniach przyniesie szybko dobre i pożądane wyniki. Znaczące zwiększenie liczby sióstr PCK i wolontariuszy pozwoli na objęcie działaniami opiekuńczymi większej liczby tych którzy jej potrzebują.

Apelujemy do wszystkich, a szczególnie do ludzi młodych o gorących sercach, do licealistów, studentów, harcerzy, o osobisty udział w wolontariacie. Apelujemy o pomoc finansową, kierowaną do PCK, konieczną dla wyszkolenia i wyposażenia możliwie największej liczby sióstr PCK.

Wierzę głęboko, iż wspólnym działaniem to nasze serdeczne zobowiązanie wykonamy.

Z wyrazami szacunku

Prof. Jerzy Jurkiewicz

Uroczystość nominacji Ludziom, Instytutom i Stowarzyszeniom wyróżnionych dyplomem uznania Wawa Bohaterom

 

Prezes Zarządu Mazowieckiego PCK w Warszawie Prof. Jerzy Kotowicz, Komendant OKO PCK Sławomir Korsan, Prezes TLW Prof. Jerzy Jurkiewicz

P.S.

Osoby, które chciałyby pomóc w naszej akcji mogą wpłacać dowolne sumy na specjalne konto PCK nr.:
50 1160 2202 0000 0002 0932 7456

Z dopiskiem
„powstańcy warszawscy”

Zwracamy się do wszystkich członków, przyjaciół, sympatyków Towrzystwa Lekarskiego Warszawskiego z prośbą o przekazanie 1% podatku na pomoc dla Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego, którego celem jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego

podajemy numer KRS:

0000225587

Ważna informacja:

w punkcie „cel szczegółowy” nalezy wpisać:

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK

„OKO”

 

Jednocześnie przypominamy, że Osoby, które chciałyby wspomóc działanie Korpusu  „OKO” mogą wpłacać dowolne sumy na specjalne konto PCK nr.:

50 1160 2202 0000 0002 0932 7456

Z dopiskiem

„Powstańcy Warszawscy”

Więcej materiałów można znaleć na stronach PCK