<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW w dniu 4 marca 2015 roku

Adam CZARNECKI

Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW w dniu 4 marca 2015 roku

Początek zebrania:     godz. 15.00 /pierwszy termin/

godz. 15.30 /drugi termin/

Porządek Zebrania:

1. Intonacja pieśni Gaude Mater Polonia

2. Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników przez Prezesa ustępującego Zarządu

3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarzy

4. Wybór Komisji Mandatowej

5. Zatwierdzenie w głosowaniu jawnym regulaminu obrad i porządku dziennego

6. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu za okres minionej Kadencji

7. Sprawozdanie Skarbnika

8. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego

12. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd PTL

13. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków do uchwał

14. Wybory tajne: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu i Delegatów na Zjazd PTL

15. Dalszy ciąg dyskusji

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

17. Podjęcie uchwały programowej

18. Ogłoszenie wyników wyborów

19. Zakończenie zebrania

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków

TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO

Miejscem zebrania jest Klub Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

W zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie TLW oraz zaproszeni goście.

W razie braku obecności co najmniej 50% członków w wyznaczonym terminie,

zebranie odbywa się w drugim terminie – wtedy podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych na sali członków.

Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym, na wniosek ustępującego Prezesa -przewodniczącego zebrania i sekretarzy.

W głosowaniu jawnym wybiera się również Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prawo głosu mają tylko członkowie TLW.

Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym władze Towarzystwa – Zarząd w ilości 12 osób, Komisję Rewizyjną w ilości 4 osób oraz Honorowy Sąd Koleżeński w ilości 4 osób.

Do władz Towarzystwa wchodzą kandydaci w kolejności ilości otrzymanych głosów.

W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym – delegatów na Krajowy Zjazd PTL w ilości 16 osób.

Wszystkie osoby zgłaszane do władz Towarzystwa i na delegatów powinny być obecne na sali i wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się pisemną zgodę na kandydowanie, przesłaną wcześniej na ręce przewodniczącego zebrania.

Po zakończeniu wyborów następuje ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego. Dopuszcza się ukonstytuowanie się władz w późniejszym terminie.

 

Z powodu braku kworum w pierwszym terminie, zebranie odbyło się w terminie drugim – o godzinie 15.30.

Po odegraniu pieśni Gaude Mater Polonia Prezes Jerzy Jurkiewicz powitał serdecznie wszystkich zebranych:

„Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Przyjaciele.

Witam wszystkich zebranych bardzo, bardzo serdecznie. Zwykle w takim momencie ze szczególnym szacunkiem i estymą wita się znakomitych gości. Dzisiaj jest inaczej, o ile bowiem sala jest pełna znakomitych osób, to jednak nie ma wśród nich nikogo, kto czułby się tutaj gościem – wszyscy obecni są gospodarzami tego miejsca – Domu Lekarzy Warszawskich, siedziby Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Witam Państwa bardzo serdecznie.

Statutowym obowiązkiem Prezesa Towarzystwa jest przedłożenie uczestnikom dzisiejszego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Prezesa i Zarządu za okres minionej kadencji 2011-2015. Nim to jednak uczynię pragnę powiedzieć, iż działania zarówno moje jak i Członków Zarządu daleko wykraczają poza ramy ostatnich 4 lat, były kontynuacją celów i zamierzeń przyjętych, i realizowanych konsekwentnie od co najmniej lat 20. Dokładnie 20 lat temu, 19 stycznia 1995 roku Prezesem TLW został mówiący te słowa, a do Władz Towarzystwa zostali wybrani:

Zarząd:

Wiceprzewodniczący – Józef Sobczyński

Wiceprzewodniczący – Piotr Luboiński

I Sekretarz – Wiesława Granowska

II Sekretarz – Krystyna Żużewicz

Skarbnik – Andrzej Perzanowski

Członek Prezydium – Andrzej Trzaskowski

 

Członkowie Zarządu:

Adam Czarnecki, Roman Dzierżanowski (po jego rezygnacji) Janusz Kapuścik, Marek Gawdziński, Robert Granowski, Andrzej Gudarowski, Tadeusz Kocon, Eugeniusz Sokołowski, Lech Winnicki

 

Komisja Rewizyjna:

Maria Potworowska, Bogna Dratwianka, Witold Sikorski, Zbigniew Kosmalski, Zbigniew Węgrzyn, Janusz Wasilewski, Joanna Wardaszko

Do Sądu Koleżeńskiego:

Delfina Terlecka, Danuta Słowakiewicz, Wiesław Kowalski.

Bardzo ważne stanowisko głównej księgowej objęła Pani Teresa Adamajtys.

Mijały lata, upływały kolejne kadencje, zmieniały się Władze Towarzystwa, tworzyły kolejne Zarządy.

Myślę, że to jest dobry moment i najlepsze miejsce ażeby wszystkim, którzy w okresie minionych 20 lat, chociaż w różnym stopniu, przyczynili się do rozwoju Towarzystwa, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Pragnę podziękować również tym, których dzisiaj już z nami nie ma, a którym zawdzięczamy tak wiele. Proszę o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

Jednakże w sposób szczególny chcę podkreślić rolę i zasługi tych, którzy nieprzerwanie, to ważne słowo – nieprzerwanie – od 20 lat z największym oddaniem, uporem i determinacją w chwilach radosnych i chwilach trudnych, realizowali przesłanie przekazane przez naszych Wielkich Poprzedników: „po gorliwości pojedynczych członków Towarzystwo składających, spodziewać się należy, iż jak chętnie przystąpili do nadania mu bytu tak wszystkich przyłożą starań do jego wzrostu i chwały”.

Dr Wiesława Granowska, dr Andrzej Perzanowski, dr Adam Czarnecki, dr Witold Sikorski, dr Zbigniew Kosmalski, dr Zbigniew Węgrzyn i dr Janusz Wasilewski – Wszyscy Oni przez kolejne lata bezinteresownie, honorowo poświęcali Towarzystwu swój czas, swoja wiedzę, swoje umiejętności. I gorliwie, z pełnym zaangażowaniem, rok po roku budowali wizerunek i pozycję Towarzystwa. To Oni z nas wszystkich najbardziej przez te ostatnie 20 lat „przykładali starań do jego wzrostu i chwały”, czyniąc dokładnie tak jak to nakazuje wszystkim swoim członkom, Ustawa Założycielska Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z dnia 10 kwietnia 1821 r.

Dzięki profesjonalnej, mądrej pracy Księgowej Pani Teresy Adamajtys przez te wszystkie lata mogliśmy bezpiecznie, bez kłopotów realizować nasz program.

Postanawiam zatem, i jest to ostatnia decyzja, którą podejmuję jeszcze jako urzędujący Prezes: nadaję z dniem 4 marca 2015 r. medal „Ludziom i Ojczyźnie”: dr Wiesławie Granowskiej, dr. Andrzejowi Perzanowskiemu, dr. Adamowi Czarneckiemu, dr. Witoldowi Sikorskiemu, dr. Zbigniewowi Kosmalskiemu, dr. Zbigniewowi Węgrzynowi, dr. Januszowi Wasilewskiemu.

Pani Teresie Adamajtys przyznaję „Medal Prezesów”.

Już teraz w imieniu nas wszystkich tu obecnych składam odznaczonym najpiękniejsze i najserdeczniejsze gratulacje. Ponieważ uroczystość wręczenia odznaczeń musi być szczególnie podniosła i godna zasług odznaczonych osób, a także ze względu na ograniczenia czasowe związane z bardzo obszernym programem dzisiejszego Zgromadzenia, składam wniosek do przyszłego Zarządu o przeprowadzenie Uroczystości w Święto Towarzystwa – Wolffiana. Proszę zebranych o poparcie mojego wniosku”.

Wszyscy obecni jednogłośnie poparli wniosek przedstawiony przez ustępującego Prezesa.

Następnie Prezes zgłosił kandydaturę dr. Adama Czarneckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie kandydaturę dr. Adama Czarneckiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Ustępujący Prezes przekazał Przewodniczącemu Łańcuch Prezesa.

Dr Adam Czarnecki poprosił zebranych o przegłosowanie przyznania medalu „Ludziom i Ojczyźnie” koledze Jerzemu Jurkiewiczowi. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli zgłoszony wniosek. Przewodniczący zaproponował na sekretarzy dr. Janusza Wasilewskiego i dr Feliksę Łapkiewicz. Nie zgłoszono sprzeciwu. Następnie do Komisji Mandatowej zaproponowano kandydatury Rafała Kołaczyńskiego, Adama Górskiego i Krzysztofa Filipa. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zaproponowane osoby do Komisji Mandatowej. Zabranie Walne jest ważne kiedy na Zebraniu Walnym zbierze się 50% wszystkich Członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W związku z tym Zebranie odbywa się w terminie drugim.

Przeprowadzono głosowanie regulaminu i porządku dziennego Zebrania. Nie zgłoszono uwag, ani dodatkowych wniosków do regulaminu, ani porządku dziennego. Regulamin i porządek dzienny został przez zgromadzonych przyjęty jednogłośnie.

Komisja Mandatowa stwierdziła, że w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wzięło udział 58 członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Zebranie uznano, za ważne.

Przewodniczący poprosił ustępującego Prezesa o przedstawienie sprawozdania za okres minionej kadencji.

Prof. Jerzy Jurkiewicz zaznaczył, że program, który jest realizowany obecnie jest programem wyznaczonym przez Członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w niektórych punktach już 200 lat temu, w innych 50 lat, czy 20 lat. Części tych rzeczy nie da się rozdzielić w związku z czym sprawozdanie szczegółowe z okresu minionej kadencji 2011-2015 zostało złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w obecnym zaś momencie Prezes chciałby przedstawić osiągnięcia ustępującego Zarządu z minionych dwudziestu lat:

„W czasie Zebrania w styczniu 1995 roku wybrano nowy Zarząd. W grudniu tegoż roku odbyła się niezwykle ważna uroczystość 175-lecia nieprzerwanego funkcjonowania Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, która odbyła się w Teatrze Wielkim, i w której uczestniczyło 1112 osób. W czasie tego Jubileuszu po raz pierwszy zaczęto nadawać odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, w tym najważniejsze jakim obecnie dysponujemy – Medal Augusta Ferdynanda Wolffa. Medal Jego imienia liczy sobie ok. 170 lat. Do tej tradycji wróciliśmy z małą zmianą. Wcześniej z Medalem przyznawana była złota tabakierka wysadzana drogimi kamieniami, my Medal przyznajemy bez tabakierki.

W następnym roku Sekretarz Polonii Amerykańskiej zadzwonił, aby poinformować nas, że przyjedzie do Polski Prezes tego Stowarzyszenia Edward Moskal, który chciałby odwiedzić najstarsze Towarzystwo Lekarskie działające w Polsce. W czasie wizyty spytał jakiej pomocy mógłby udzielić Towarzystwu. Zachęcony przez Prezesa E. Moskala poprosiłem o komplet atlasów medycznych – książek, które nie tracą na swej wartości, które się nie dezaktualizują, z których będzie można korzystać przez wiele lat. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że w drodze jest ogromny kontener zawierający dzieła medyczne o wartości 1 milion 160 tysięcy dolarów. Nie byliśmy w stanie odebrać tego daru, gdyż zażądano od nas opłaty celnej za sprawdzenie każdego egzemplarza. Dopiero pomoc Ministra Spraw Wewnętrznych Leszka Millera umożliwiła nam odbiór przesyłki, którą zawieziono do Biblioteki Gdańskiej Akademii Medycznej, skąd wszystkie Akademie Medyczne otrzymały kilkanaście lub kilkadziesiąt egzemplarzy dzieł medycznych opatrzonych pieczątką „Dar Polonii Amerykańskiej dla Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

W roku 1997 postanowiliśmy wznowić „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Prof. Jerzy Kapuścik, który został Redaktorem Naczelnym, skompletował zespół redakcyjny, w którego skład weszła również zajmująca się „Pamiętnikiem” do dziś dr Wiesława Granowska.

Następnie w sposób całkowicie przypadkowy dowiedzieliśmy się, że Prezydium Stołecznej Rady Narodowej przyznało Stronnictwu Demokratycznemu działkę przy ul. Niecałej, która była miejscem dawnej – XIX-wiecznej Siedziby Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Towarzystwo nie było nawet do sprawy dopuszczone jako strona sporu. Zatrudnieni przez nas prawnicy jednak wywalczyli dla Towarzystwa naszą własność. Zarząd w składzie obecnym zdecydował sprzedać działkę. Rozpoczęto poszukiwanie miejsca pod nową siedzibę Towarzystwa. Po kilkunastu próbach znalezienia nowej siedziby, znaleziono wreszcie willę przy ulicy Raszyńskiej wybraną na nową siedzibę. 26 września 2002 r. uroczyście podniesiono ten dom do godności Siedziby Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Domu Lekarzy Warszawskich. W tym też dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej Siedzibie. Znalezienie tego domu zawdzięczamy dr. Witoldowi Sikorskiemu.

W czasie, kiedy Towarzystwo urzędowało jeszcze przy Alejach Ujazdowskich, zawiązała się współpraca Towarzystwa ze środowiskiem Sanitariatu Powstania Warszawskiego. Od samego początku dobrym duchem tej współpracy była Pani dr Halina Jędrzejewska, za co w tym miejscu chciałbym Pani Doktor serdecznie podziękować.

Zbliżała się 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wraz ze Związkiem Powstańców Warszawskich przygotowaliśmy szereg uroczystości – między innymi wmurowanie tablicy pamiątkowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie wspólnie postanowiliśmy podziękować Żołnierzom Służb Sanitarnych biorących udział w Powstaniu – zaczęliśmy przyznawać Medal Digno Laude – „Godnemu Chwały”. Do tej pory przyznaliśmy ich prawie 300.

Dr W. Sikorski przyniósł nam artykuł z gazety z informacją, że w tym domu w latach 1942-1944 do 2 lipca była Kwatera Konspiracyjna Antoniego Chruściela. W ten sposób Żołnierze wrócili do domu swojego Dowódcy.

Prof. Andrzej Danysz zasugerował postawienie obelisku w Parku Wolności. Chociaż wydawało się to niewykonalne, ale jednak dzięki zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy, ludzi dobrej woli, udało się tę inicjatywę zrealizować.

W roku 2010 obchodziliśmy 190. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Wtedy z rąk Powstańców Warszawskich otrzymaliśmy Sztandar na którym widnieje przesłanie, któremu staramy się być wierni – „Ludziom i Ojczyźnie”.

Niewiele później Izba Lekarska zwróciła się do Towarzystwa z prośbą o podjęcie starań o ufundowanie Sztandaru. Powołano Komitet Honorowy Sztandaru dla Okręgowej Izby Lekarskiej, którego Przewodniczącym, a zarazem Ojcem Chrzestnym Sztandaru został prof. Jerzy Jurkiewicz. Uroczystość przekazania Sztandaru odbyła się w salach Sztabu Wojskowego na Bemowie.

W 2013 r. Minister – Szef Urzędu ds. Kombatantów na wniosek Powstańców Warszawskich odznaczył nasz Sztandar medalem Pro Patria – „Dla Ojczyzny”. Wyróżnienie to napawa nas ogromną dumą.

Bardzo ważnym momentem dla Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego były obchody organizowane przez Akademię Medyczną – obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny – 200-lecia Nauczania Medycyny w Warszawie. Z inicjatywy Prezesa TLW przed wejściem do budynku Rektoratu wystawiono Obelisk przyozdobiony laską Eskulapa, z napisem „Ludziom i Ojczyźnie”.

Jubileusz 150-lecia Wybuchu Powstania Styczniowego. Ważną postacią był prof. Polikarp Girsztowt – lekarz naczelny Powstania. Jeden z najwybitniejszych członków Towarzystwa. Z tej okazji odbyła się msza św. i złożono kwiaty pod tablicą.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie stało się miejscem wielu ważnych spotkań środowisk lekarskich, z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, również debat zorganizowanych przez Marszałka Senatu dr. Stanisława Karczewskiego, debaty poświęconej prof. Zbigniewowi Relidze.

Ostatnią sprawą, moim zdaniem najważniejsza rzecz z tego co Towarzystwo zrobiło, jest powstanie Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego. Zrządzeniem Opatrzności udało się wraz z Prezesem Mazowieckiego Oddziału PCK Jerzym Kotowiczem powołać do istnienia OKO.

Na koniec pragnę Państwu pokazać wydawnictwa, które przez te wszystkie lata udało się przygotować w sumie stanowi to 28 tomów „Pamiętnika TLW”, „Suplementów” i innych wydawnictw”.

Przewodniczący Zebrania podziękował Prezesowi za sprawozdanie i poprosił o przedstawienie sprawozdania Skarbnika – dr. Jerzego Goliszewskiego.

„Chciałbym się cofnąć do zasobów, jakie pozostały po zakupieniu tego budynku. W okresie sprawozdawczym 2011-2014 należy zaznaczyć, że Towarzystwo prowadzi działalność statutową.

Dochody Towarzystwa z Klubu Lekarza wynosiły w 2011 roku 28 tysięcy złotych. W 2012 spadły do 6 tysięcy 500 złotych. W 2013 zaczęliśmy szukać rezerw, które pozwoliłyby zmniejszyć wydatki. Przeprowadzono reorganizację Klubu Lekarza i udało się osiągnąć dochód wysokości 34 tysiące, natomiast w roku 2014 osiągnięto dochód w wysokości 70 tysięcy złotych.

Kolejną sprawą są odsetki, jakie Towarzystwo uzyskuje z lokat. Problem polegał na tym, że oprocentowanie lokat od 2010 spadło z 5% na 1,7%, zaś lokat dewizowych z 2% na 0,35%. Dochody Towarzystwa spadły ze 100 tysięcy w roku 2011 i 115 w roku 2012, to obecnie wahają się w okolicy 53 tysięcy. Koszty TLW wahają się od 189 tysięcy w 2011 r. do obecnie 154 tysięcy w roku 2014. Po porównaniu przychodów i wydatków wychodzi nam deficyt w wysokości 59 tysięcy w 2011 r., w 2013 r. – 65 tysięcy, natomiast w 2014 r. jedynie 30 tysięcy.

Na koszty Towarzystwa składały się przede wszystkim wydatki stałe: opłaty nieruchomości, opłaty ZUS, koszty związane z wynagrodzeniem pracowników. Dużą część wydatków stanowiły również wydatki nieprzewidziane, a konieczne, jak remont konieczny po zalaniu podłogi w skutek wad instalacji wodociągowych, remont pieca. Szczegółowe rozliczenie przekazuje na ręce Przewodniczącego, i jest do wglądu w sekretariacie – na tym kończę swoje sprawozdanie”.

Dr Adam Czarnecki podziękował Skarbnikowi za sprawozdanie, podkreślając jednocześnie, że kwestie finansowe należą do zagadnień bardziej skomplikowanych i głębsze rozeznanie wymaga dobrej znajomości tematyki finansowej. Podkreślił także, że jako członek Zarządu nieraz miał możliwość przekonać się, że Skarbnik stara się gospodarować środkami Towarzystwa w sposób możliwie oszczędny. Następnie poprosił prof. Janusza Wasyluka o sprawozdanie z przebiegu prac Honorowego Sądu Koleżeńskiego.

„W minionej kadencji nie zdarzyły się sprawy wymagające ingerencji Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie pojawiające się dyskusje zakończyły się konsensusem”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Przewodniczącemu Honorowego Sądu Koleżeńskiego wyrażając nadzieję, że w przyszłych kadencjach Sąd również nie będzie miał wielu zajęć, następnie poprosił o złożenie sprawozdania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Głos zabrał dr Zbigniew Węgrzyn.

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w imieniu kolegów, którzy wchodzili w skład Komisji: kol. Jerzy Radziszewski, kol. Witold Sikorski, kol. Zbigniew Kosmalski i moja osoba Zbigniew Węgrzyn.

Pkt. 1 Ocena działalności finansowej.

W ciągu minionej kadencji Komisja Rewizyjna co roku przeprowadzała kontrolę gospodarki finansowej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego badając wpływy i wydatki w oparciu o dokumentację księgową, plany przychodów i wydatków, oraz wpływy i wydatki TLW. Komisja Rewizyjna zapoznawała się z przygotowanym przez Księgową, zatwierdzonym przez Zarząd i podpisanym przez Prezesa i Skarbnika TLW bilansem rocznym. Rozliczenie bilansu w każdym roku przyjęte było przez Urząd Skarbowy bez zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna przeprowadzała również kontrolę finansów bieżących wg zatwierdzonego przez Zarząd preliminarza na dany rok. Komisja przeglądała dokumenty dotyczące przychodów i wydatków, i stwierdziła ich poprawność pod względem formalnym i merytorycznym. Przedłożone dokumenty były zgodne ze stanem faktycznym i prowadzone zgodnie z przepisami.

Przychody TLW zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach muszą być w całości przeznaczone na cele statutowe, a zaplanowana działalność statutowa i związane z nią koszta nie powinny przekraczać spodziewanych dochodów. W związku z tym Komisja Rewizyjna sygnalizowała Zarządowi potrzebę ciągłego racjonalizowania wydatków i jako priorytetową sprawę uznano wprowadzenie stałego reżimu wydatków, planowanie preliminarza budżetowego z dużą rozwagą i nie przekraczanie zatwierdzonych w preliminarzu, koniecznych wydatków na dany rok. Komisja zwracała także uwagę na konieczność szukania dróg do obniżenia kosztów wydawnictw TLW, co spowodowało, że Zarząd starał się zmniejszać wydatki na kolejne wydawnictwa wdrażając stosowne oszczędności. Reasumując ocenę wyników działalności finansowej TLW Komisja Rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansowa prowadzona przez Zarząd była zgodna z potrzebami i szeroko pojętym interesem Towarzystwa i zgodna z przepisami.

Wnioski z tej oceny: Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z potrzebami, ze szczególnym nastawieniem na potrzeby oszczędzania w ostatnim okresie ogólnego kryzysu. Zwrócono uwagę na konieczność pozyskiwania innych źródeł dochodu. Komisja Rewizyjna proponuje w przyszłych planach finansowych podzielić planowane wydatki na cele statutowe, wydatki na inwestycje, wydatki na wyposażenie.

Pkt. 2 Ocena działalności biura.

Komisja Rewizyjna przeprowadzała okresową kontrolę biura i sekretariatu.

Wnioski Komisji: Biuro Zarządu w ocenie Komisji Rewizyjnej pracuje dobrze. Książki Uchwał Zarządu prowadzone są systematycznie. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w oddzielnym skoroszycie w sekretariacie Towarzystwa. Dokumenty dotyczące działalności TLW są uporządkowane i znajdują się w skorowidzach. Komisja zwraca uwagę na intensywną działalność biura i sekretariatu, które prowadzą niemal wszystkie realizowane przez TLW sprawy jak organizowanie zebrań, posiedzeń naukowych i spotkań okolicznościowych, oraz innych akcji podejmowanych przez Zarząd TLW.

Pkt. 3 Kontrola ewidencji wyposażenia Domu Lekarza.

Komisja Rewizyjna przeprowadzała okresową kontrolę inwentarza ruchomego i ewidencji wyposażenia poszczególnych pomieszczeń Domu Lekarza w tym pomieszczeń takich jak: pokój lustrzany, salonik różowy, pokój zielony, ogród zimowy oraz dwa pomieszczenia klubowe na parterze.

W wyniku kontroli stwierdzono pojedyncze braki w zapisach ewidencyjnych, które na wniosek Komisji zostały uzupełnione. Książka inwentarzowa obejmująca ruchomy majątek TLW prowadzona jest obecnie na bieżąco, zgodnie z przepisami i znajduje się w siedzibie sekretariatu.

Pkt 4. Ocena działalności wydawniczej.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny działalności wydawniczej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W minionej kadencji kontynuowano wydawanie „Pamiętnika” przygotowano i opublikowano cztery kolejne roczniki – tomy 2011, 2012, 2013, 2014. Zasługują one na uznanie ze względu na szatę edytorską, a przede wszystkim ze względu na treść, między innymi dzięki zasługom wybitnych redaktorów naczelnych poszczególnych tomów i starannemu doborowi autorów poszczególnych rozdziałów. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wszystkie tomy „Pamiętnika TLW”, w tym w szczególności tomy poświęcone Powstaniu Warszawskiemu znalazły się na stronie internetowej Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna ocenia wysoko działalność wydawniczą Zarządu TLW. Efektem tej działalności jest publikowanie wartościowych, a nawet unikalnych opracowań o które wzbogaciła się historia medycyny, szczególnie medycyny warszawskiej. Komisja Rewizyjna uważa, że mimo trudności finansowych i ogólnego kryzysu finansowego, należy kontynuować tę wartościową działalność wydawniczą Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Pkt 5. Ocena działalności naukowej i edukacyjnej.

Doroczną, ważną pozycją w działalności TLW stały się Wolffiana. Wolffiana mają formę sesji naukowej podczas której wygłaszane są referaty o charakterze historycznym, przede wszystkim dotyczące historii medycyny warszawskiej i towarzyszy im wręczanie zasłużonym lekarzom najważniejszego odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego jakim jest Medal Ferdynanda Augusta Wolffa.

W minionej kadencji Wolffiana odbyły się czterokrotnie, były sesjami naukowo-historycznymi, których poziom był dobrze oceniany przez uczestników. Komisja Rewizyjna postuluje zintensyfikowanie działalności naukowej TLW w następnej kadencji poprzez powołanie Komisji Naukowej, której zadaniem byłoby organizowanie większej liczby spotkań naukowych na wysokim poziomie, a nawet przygotowywanie lub promowanie prac naukowych.

Pkt 6. Ocena działalności kulturalnej i społecznej Klubu Lekarza.

W odpowiedzi na wcześniejsze postulaty Komisji Rewizyjnej działalność Klubu Lekarza była w minionej kadencji w fazie intensywnego rozwoju. Komisja Klubowa pracowała aktywnie i rozwijała program działalności kulturalno-społecznej, który zawierał ciągle zwiększającą się liczbę ciekawych imprez między innymi słowno-muzycznych, prelekcji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi i wiele innych.

W ocenie Komisji Rewizyjnej pojawiła się wreszcie prawdziwa działalność Klubowa, która w godzinach popołudniowych i wieczornych zaczęła przyciągać lekarzy warszawskich dzięki wspomnianym imprezom, ale także dzięki atmosferze klubowej sprzyjającej przyjemnemu spędzaniu czasu na przykład przy grze w brydża.

Komisja Rewizyjna postuluje, aby działalność Klubu Lekarza w następnej kadencji była dalej intensywnie rozszerzana i wzbogacana o kolejne pozycje kulturalno-społeczne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dla społeczności lekarzy warszawskich nowym zwyczajem staje się organizowanie prywatnych czy koleżeńskich spotkań towarzyskich na terenie Domu Lekarza, który traktujemy jak nasz własny dom, w którym lubimy przebywać i dobrze się czujemy.

Pkt 7. Wnioski końcowe.

Działalność Zarządu TLW w upływającej kadencji w zakresie promowania prestiżu i znaczenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w środowisku lekarzy warszawskich zasługuje na uznanie. Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność Zarządu TLW była zgodna ze statutem. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Dziękuję za uwagę”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Komisji Rewizyjnej za wnikliwe i bardzo merytoryczne sprawozdanie. Przeprowadzono głosowanie jawne nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebranie Walne udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną, do której zadań należy przygotowanie urny wyborczej, zbieranie i liczenie głosów. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano panie Halinę Dusińską, Halinę Jędrzejewską i Elżbietę Chabińską. Przeprowadzono głosowanie jawne. Zgromadzenie Walne przyjęło jednogłośnie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

Prof. Jerzy Jurkiewicz poprosił o głos w sprawie zgłaszania kandydatów.

„Szanowni Państwo, ustępujący Zarząd na ostatnim swoim posiedzeniu upoważnił mnie do przedstawienia listy kandydatów, którą Zarząd rekomenduję. Osoby te gwarantują ciągłość pracy Zarządu. Ponadto Zarząd upoważnił mnie do dodania jeszcze dwóch nazwisk do tej listy: Kotowicz Jerzy, oraz Machnicka Daniela”

Przewodniczący przypomniał regulamin wedle którego do Zarządu Oddziału Regionalnego wybieranych jest 12 osób, do Komisji Rewizyjnej 4 osoby, oraz do Honorowego Sądu Koleżeńskiego 4 osoby. Ponadto 16 osób na delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ilość delegatów uzależniona jest od ilości członków Towarzystwa. Dr Adam Czarnecki odczytał kandydatury zgłoszone przez ustępujący Zarząd.

Do Zarządu TLW zgłoszeni zostali:

Bojczuk Hanna

Czarnecki Adam

Goliszewski Jerzy

Granowska Wiesława

Jurkiewicz Jerzy

Mazurowski Witold

Perzanowski Andrzej

Podgórska Krystyna

Szostek Mieczysław

Wasilewski Janusz

Ponadto zgłoszeni w czasie zebrania:

Machnicka Daniela

Kotowicz Jerzy

Królikowski Krzysztof

Filip Krzysztof

Do Komisji Rewizyjnej ustępujący Zarząd zgłosił następujące osoby:

Kosmalski Zbigniew

Radziszewski Jerzy

Węgrzyn Zbigniew

Ponadto w czasie zebrania zgłoszono:

Bidziński Jerzy

Do Sądu Koleżeńskiego przez Zarząd zgłoszeni zostali:

Baraniecki Marian

Stypułkowska-Misiurewicz Hanna

Wasyluk Janusz

Na delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL ustępujący Zarząd TLW zgłosił następujące osoby:

Baraniecki Marian

Czarnecki Adam

Granowska Wiesława

Jurkiewicz Jerzy

Kostewicz Waldemar

Łapkiewicz Felicja

Mazurowski Witold

Miller Zbigniew

Perzanowski Andrzej

Podgórska Krystyna

Polański Jerzy

Stypułkowska-Misiurewicz Hanna

Wasilewski Janusz

Woy-Wojciechowski Jerzy

Galewski Adam

Włodarczyk Andrzej

Zgłoszono z sali następujące osoby :

Kołaczyński Rafał

Filip Krzysztof

Górski Adam

Turczyn Paweł

Mossakowska Bibiana

Zgłoszeni kandydaci potwierdzili chęć kandydowania do Zarządu TLW, do Komisji Rewizyjnej TLW, Sądu Koleżeńskiego TLW i na delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę wyborczą, po stwierdzeniu, że urna jest pusta, została ona przez komisję zaplombowana. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania. Po zebraniu głosów Komisja Skrutacyjna udała się w pełnym składzie z urną do Sali Bącewicza, gdzie zliczono głosy.

W tym samym czasie pozostali członkowie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego podjęli dyskusję w sprawach dotyczących Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Dr Adam Czarnecki zaproponował kandydatury do Komisji Wniosków i Uchwał: dr. Witolda Sikorskiego, dr Krystynę Podgórską i dr. Zbigniewa Kosmalskiego. Komisja będzie mogła zebrane wnioski i uchwały przekazać nowemu Zarządowi.

Pierwszy w dyskusji zabrał głos prof. Mieczysław Szostek.

„Chciałbym się z Państwem podzielić dwiema uwagami. Staram się być aktywny w tym gronie członków Zarządu, ponieważ bardzo wysoko cenię zarówno samo Stowarzyszenie, jak i zespół który tą pracą się zajmuje. Jest to praca ważna i odpowiedzialna, szczególnie zważywszy na to, że udało się to organizacji utrzymującej się na korzystnym poziomie finansowym. Pojawia się pytanie w jakim kierunku działać dalej. Oko wymaga szczególnej troski wymaga i są szanse, że będzie się ta instytucja rozwijać w obranym kierunku.

Niepokojący jest brak dialogu między naszą władzą administracyjną a środowiskiem lekarskim. Podejmowane przez Towarzystwo działania nie dały efektów wymiernych, ale mimo to uważam, że tego nawiązanego dzięki Towarzystwu dialogu nie wolno nam zrywać. Jest to działanie konieczne, które wymaga wiele cierpliwości. Liczymy również na aktywną pomoc w utrzymaniu tego dialogu ze strony Izb Lekarskich”.

Następnie zabrał głos prof. Jerzy Jurkiewicz:

„Ze względu na ograniczony czas jaki mogłem przeznaczyć na sprawozdanie, nie miałem możliwości powiedzenia wszystkiego, co bym chciał powiedzieć. Przewodniczącym Sekcji Historycznej jest dr Jan Gliński – wspaniały człowiek, którego obecność nas bardzo cieszy i jest dla nas zaszczytem. Prowadzi on zarówno Sekcję jak i Koło historyczne. Od czasu kiedy prof. Bibiana Mossakowska objęła stanowisko wiceprzewodniczącej – sekcja działa na prawdę wspaniale. Proszę o przekazanie moich podziękowań dr. Janowi Glińskiemu, a osobne kieruję na ręce Pani Profesor z gorącą prośbą o kontynuowanie podjętej pracy. Dla Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego kwestie historii medycyny są szczególnie ważne, szczególnie bliskie naszemu sercu.

Kolejne Koło prowadzone przez dr Krystynę Podgórską – Koło Medycyny Komunikacyjnej. Prowadzone bez rozgłosu, regularnie przy dużej frekwencji. Moje gorące podziękowania.

Głos Zabrała prof. Bibiana Mossakowska: „Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Dziękuję serdecznie za to wystąpienie Pana Prezesa. Chciałabym powiedzieć, że serdecznie podziwiam i gratuluję całemu Zarządowi, który przez 20 lat tak wspaniale prowadził Towarzystwo. Chciałabym również zapytać o Koła wymienione w zeszłorocznym tomie „Pamiętnika TLW” było wymienione 12 kół. W sprawozdaniu nie było nic o tych kołach i chciałabym wiedzieć, czy te koła istnieją, czy działają, współpracują? Proponuję, żeby Młodzi Lekarze, czy inne koła zapraszały nas na swoje spotkania, byśmy mogli nawiązać współpracę, ponieważ komunikacja młodych lekarzy z lekarzami starszymi pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie zapraszam na 27 marca na godz. 11.30 na spotkanie Sekcji.

Prof. Jerzy Jurkiewicz omówił wszystkie Koła wymienione we wspomnianym „Pamiętnikiem”. Żeby zlikwidować Koło musi wpłynąć do Sekretariatu wniosek o rozwiązanie. Z każdego Koła wypowiadali się przedstawiciele omawiając częstotliwość spotkań i dokonania swoich Kół.

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Woy-Wojciechowski: „Chciałbym przekazać wyrazy uznania i mojego szacunku Panu Prezesowi i Zarządowi TLW za ostatnią kadencję i za ostatnie 20 lat. Udało mi się 20 lat temu dnia 19 stycznia 1995 roku przedstawić Państwu diament, który nazywa się Jerzy Jurkiewicz. Szczególne wyrazy uznania chciałbym wyrazić dla tych, którzy pracowali równe 20 lat.”

Krzysztof Królikowski – Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie: „Chciałbym zgłosić, że funkcjonuje również Koło Szpitala Ujazdowskiego, które z nieznanych przyczyn nie zostało wymienione w sprawozdaniach „Pamiętnika””.

Prof. Jerzy Jurkiewicz jako wyjaśnienie odczytał fragment „Pamiętnika”: „W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie”.

„Chciałbym zaproponować aby dzisiejsze Zgromadzenie zatwierdziło list do dr. Jana Bohdana Glińskiego, który ma w tej chwili 99 lat, którego mam honor i wielką radość znać dokładnie od 60 lat.”

Prof. Jerzy Jurkiewicz: „Jako jedna z ostatnich uchwał ustępującego Zarządu była decyzja o przyznanie panu dr. Janowi Glińskiemu tytułu Spectatissimus. Nie ustalono jeszcze, kiedy tytuł zostanie wręczony. Jest to jeszcze temat do dyskusji”.

Kontynuując prof. Jerzy Jurkiewicz zaznaczył: „Są trzy tematy, które następny Zarząd musi uwzględnić. Po pierwsze jest to przygotowanie do wielkiego Jubileuszu 200-lecia Towarzystwa. Będzie to od dzisiaj za 5 lat. Kolejną wielką sprawą jest wydanie 2 wydania Historii Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, rozszerzonej o 3 tom. Historia jaką mamy obejmuje tak naprawdę lata 1820-1995, autorki napisały iż „Pamiętnik TLW” opisuje kolejne lata, „Historię” kończymy na roku 1995. Okazało się, że nie jest to dla istoty „Historii” najlepsze rozwiązanie. Trzecią rzeczą jest obok działalności historyczno-społeczno-towarzyskiej, umocnienie pozycji Towarzystwa jako miejsca debat, posiedzeń i dyskusji o Służbie Zdrowia”.

Dr Adam Czarnecki zarządził przerwę.

Po przerwie Przewodniczący odczytał wyniki wyborów:

Do Zarządu TLW wybrane zostały następujące osoby :

Bojczuk Hanna

Czarnecki Adam

Goliszewski Jerzy

Granowska Wiesława

Jurkiewicz Jerzy

Kotowicz Jerzy

Machnicka Daniela

Mazurowski Witold

Perzanowski Andrzej

Podgórska Krystyna

Szostek Mieczysław

Wasilewski Janusz

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano :

Bidziński Jerzy

Kosmalski Zbigniew

Radziszewski Jerzy

Węgrzyn Zbigniew

Do Honorowego Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Baraniecki Marian

Stypułkowska-Misiurewicz Hanna

Wasyluk Janusz

Delegatami na Zjazd PTL wybrani zostali:

Baraniecki Marian

Czarnecki Adam

Galewski Adam

Granowska Wiesława

Jurkiewicz Jerzy

Kostecki Waldemar

Łapkiewicz Felicja

Mazurowski Witold

Miller Zbigniew

Perzanowski Andrzej

Podgórska Krystyna

Polański Jerzy

Stypułkowska-Misiurewicz Hanna

Wasilewski Janusz

Woy-Wojciechowski Jerzy

Włodarczyk Andrzej

Pozostałe osoby uzyskały niewystarczającą ilość głosów.

Na tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TLW zakończono.

Wybory na Przewodniczącego i prezydium Zarządu odbędą się w dniu 10 marca 2015 roku o godz.17.15.

Komisja Uchwał i Wniosków

1. Prof. Mieczysław Szostek złożył wniosek o dalsze rozwijanie Korpusu OKO.

2. Prof. Mieczysław Szostek złożył wniosek o kontynuowanie prac w celu nawiązania dialogu pomiędzy Środowiskiem Lekarskim a Ministerstwem Zdrowia.

3. Prof. Bibiana Mossakowska złożyła wniosek o zacieśnienie współpracy między Kołami działającymi w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim.

4. Prof. Jerzy Jurkiewicz złożył wniosek o przyznanie dr. Janowi Bohdanowi Glińskiemu tytułu Specatissimus.

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dr Adam Czarnecki przeprowadził głosowanie zgłoszonych wniosków. Zebrani jednogłośnie przyjęli zgłoszone wnioski.

Przewodniczący Zebrania

Dr med. Adam Czarnecki