<< powrót

Pamiętnik TLW 2011

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………………. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………….………………. 9

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk – Szpital Główny PCK przy ul. Smolnej 6 …………………………………… 11

Janusz Stefan Wasyluk – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego …………… 17

Barbara Ostaszewska-Chrzanowska, Barbara Baranowicz, Zofia

Domańska-Wałęcka – „50 lat Szpitala Bielańskiego” ……………………………………….…. 22

ARTYKUŁY

Andrzej Kierzek – Otiatryczne dokonania twórcy polskiej okulistyki ………………….…. 29

Andrzej Kierzek – Bronisław Wilhelm Sawicki (1860-1931 wybitny chirurg

   warszawski ……………………………………………………………………………………..………. 42

WSPOMNIENIA

Hanna Bojczuk – Piotr Szarejko (1916-2008) ……………………………………………….… 61

Hanna Bojczuk – Roman Dzierżanowski (1918-2008) ………………………………………. 65

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Z Pamiętnika rok 1867 – wiadomości krajowe ……………………………………………….… 69

Kliniki Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu ……………………………………..………. 87

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Czternaste Wolffiana ……………………………………………..….. 101

Andrzej Zaorski – 190-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego ……………….. 113

Janusz Stefan Wasyluk – Wybitni członkowie TLW (1945-2010) ………………………. 135

Andrzej Zaorski – Okrągła rocznica ………………………………………………………..……… 140

KRONIKA

Adam Czarnecki – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TLW ………………….. 147

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok

   2010/2011 ………………………………………………………………………………………….….. 161

Hanna Kołodziejska – Exodus – Wyjście w nieznane …………………………………….… 164

ANEKS

Jan Tatoń – Lekarz i społeczeństwo w XXI wieku …………………………………………..… 169

Jerzy Jurkiewicz – Cierpienie chorych w doświadczeniu lekarza i pielęgniarki …..……. 173

Edward Towpik – Listy J. Tuwima do prof. L. Manteufflów ………………………………. 176

Edward Towpik – „Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny

   światowej” …………………………………………………………………………………………….. 183

Tadeusz Tołłoczko – „Ius Est quo iustum Est” …………………………………………………. 192

Jan Bohdan Gliński – 25-lecie Sekcji Historycznej PTL ……………………………………. 208

Informacje dla autorów ……………………………………………………………………………. 214