<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TLW w dniu 19 kwietnia 2007 r. cz.1

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze TLW w dniu 19 kwietnia 2007 r.

Pan prezes TLW Jerzy Jurkiewicz otworzył zebranie w drugim terminie i na wstępie poprosił do  prezydium prof. Kazimierza Łodzińskiego, który zostanie uhonorowany medalem Digno Laude.  Jednocześnie przypomniał, że medal ten jest wręczany od 2004 r. i otrzymało go już ponad 100 osób.

Profesor Kazimierz Łodziński dobrze uosabia los ludzi uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Przed wręczeniem medalu odegrano pieśń Gaude Mater Polonia, po czym  prof. Jerzy Jurkiewicz, dr Andrzej Zaorski i prof. Andrzej Danysz wręczyli dyplom i medal Digno Laude.  Prof. Kazimierz Łodziński podziękował za  zaszczytne wyróżnienie.

Przechodząc do dalszej części  zebrania, prof. Jerzy Jurkiewicz  powitał prezesa PTL prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, dr. Andrzeja Zaorskiego, prof. Andrzeja Danysza, Prezesa OIL w Warszawie dr. Andrzeja Włodarczyka . Następnie wręczył listy z podziękowaniami dla członków Zarządu TLW, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wyraził również podziękowania dla sekretarza TLW dr Wiesławy Granowskiej oraz  pracowników sekretariatu i pani księgowej.

Doktor Krystyna Podgórska wręczyła dyplom z podziękowaniem dla prezesa

prof. Jerzego Jurkiewicza od członków Zarządu TLW.

Po wzajemnych podziękowaniach powrócono do porządku zebrania.

Dokonano wyboru przewodniczących zebrania i sekretarzy.  Na przewodniczących zebrania prof. Jerzy Jurkiewicz zaproponował: dr. Adama Czarneckiego i prof. Eugeniusza Dziuka. Obaj wyrazili zgodę, a zebrani przyjęli kandydatury jednogłośnie.

Na sekretarzy zgłoszono: dr. Zbigniewa Millera i dr Krystynę  Podgórską. Oboje zgodzili się na  kandydowanie. Te kandydatury również zostały przyjęte.

Profesor Jerzy Jurkiewicz powitał serdecznie dwóch mecenasów czuwających nad przebiegiem zebrania: Piotra Sikorskiego i Jakuba Przybyszewskirego, oraz  dr Marię Rondomańską z Brukseli, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.

W dalszej części głos zabrał jeden z przewodniczących, dr Adam Czarnecki.

Zaproponował, aby przewodniczący prowadzili obrady na zmianę, a sekretarze czuwali nad nagraniem obrad lub notowali przebieg zebrania.  Następnie zapytał czy są uwagi do porządku  zebrania. Nikt uwag nie zgłosił. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej, która policzy osoby, którym wydano karty do głosowania. Do komisji zgłoszono: dr Felicję Łapkiewicz, dr Halinę Dusińską i mgr Hannę Bojczuk. Każda z pań zgodziła się kandydować, a wybór został przegłosowany przez uczestników zebrania jednogłośnie.

Kolejną komisją, którą wybrano, była Komisja  Uchwał i Wniosków.  Dr Adam Czarnecki podał kandydatury: prof. Janusza Wasyluka, dr. Michała Targowskiego i dr. Andrzeja Trzaskowskiego. Wszyscy trzej wyrazili zgodę i zostali wybrani jednogłośnie.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie Prezesa Zarządu TLW.

Profesor Jerzy Jurkiewicz na wstępie powiedział, że ostatnie 12 lat to najważniejsze lata w jego życiu zawodowym i dziękuje Panu Bogu, że takie doświadczenie stało się jego udziałem. TLW jest wartością, o którą trzeba dbać, ponieważ skupia najlepsze cechy  polskiego lekarza, inteligenta i patrioty.  I tak jest od 187 lat. Następnie prezes złożył sprawozdanie za lata 2003-2007 r., przedstawiając najważniejsze osiągnięcia.

Najważniejszy punkt kadencji ustępującego Zarządu TLW to Dom TLW. Każdy z członków TLW przyczynił się do tego, że mamy takie miejsce po 66 latach. Najpierw odzyskaliśmy działkę przy ul. Niecałej, później kupiliśmy obecną siedzibę.

Następna ważna sprawa to 60. rocznica Powstania Warszawskiego. Są z nami uczestnicy Powstania Warszawskiego, z których udziałem powstało całe zadanie wokół tego, jak TLW ma się odnieść do tak istotnego wydarzenia w historii Warszawy i Polski.  TLW udało się ufundować Pomnik  Powstańczych Służb Sanitarnych w Muzeum Powstania Warszawskiego.  Ten Pomnik jest uwieńczony różnymi inicjatywami   związanymi z  rocznicą Powstania  Warszawskiego. Piękna wystawa poświęcona Żołnierzom Służb Sanitarnych znajduje się  w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest także  wmurowana tablica pamiątkowa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Wysiłkiem powstańców przybrały postać książek Pamiętniki i wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Ukazały się pięknie wydane wspomnienia o tajnym nauczaniu medycyny w Warszawie. Przygotowaniem materiałów tych do druku zajął się dr Andrzej Zaorski wraz z prof. Kazimierzem Łodzińskim. Zostały opublikowane w formie książkowej materiały z sesji naukowej poświęconej Powstaniu, a także opracowana przez dr. Haline Jędrzejewską lista uczestników lekarzy, medyków i sanitariuszek– uczestników Powstania Warszawskiego, którzy zginęli. Wiele satysfakcji daje nam medal Digno Laude. Za każdym razem wręczanie tego medalu to duże przeżycie. Ten dowód pamięci był bardzo ważny.

Uhonorowano nim ponad 100 osób.

Trzecia sprawa, którą w tej kadencji udało się zrealizować, a na którą lekarze czekali od ponad 100 lat, jest wydanie Historii Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Pierwszy raz o wydaniu jego historii  zaczęto mówić w 1910 r. TLW było wtedy w dobrej formie, ale nie na tyle, żeby sobie pozwolić na edycję takiego dzieła. Napisano jeden tom, który ukazał się w 1932 r.  Rękopis drugiego tomu uległ zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. Nie został wydany drukiem, ponieważ Towarzystwa nie było na to stać. Prezes podziękował autorkom Historii Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1820-2005: prof. Zofii Podgórskiej-Klawe, mgr Hannie Bojczuk, dr Halinie Dusińskiej, mgr Joannie Mackiewicz, mgr Magdalenie Paciorek, doc. Bożenie Urbanek. W trakcie pracy nad tym działem były problemy i  potknięcia, ale Historia TLW  została wydana. Kolejna najważniejsza rzecz to fakt, że TLW wróciło do  swojej akademickości, dzięki życzliwości rektorów Akademii Medycznej i kadry  profesorskiej. TLW nigdy nie było obok Akademii, obok Szkoły Głównej.  Te związki są mocne i integralne. Współpracujące z TLW Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji jest samodzielne, ale zintegrowane z TLW. To zapewni trwałość naszego Towarzystwa. Na ręce prof. Wojciecha Noszczyka prof. Jerzy Jurkiewicz złożył podziękowania dla warszawskiej Akademii Medycznej.

TLW podejmowało wiele różnych kontaktów, zadań i akcji.

Profesor  Jerzy Jurkiewicz  został powołany w skład Komisji do Zwalczania Dopingu. Te kontakty zaowocowały wydaniem przez TLW dwóch książek, dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu z funduszy Unii Europejskiej, jedna Doping Zabija Sport, a druga to Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej na temat dopingu pt. Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie. TLW czeka w przyszłości wydawanie materiałów w  ramach programu: kultura fizyczna, sport, zdrowie.

W dniu wczorajszym 18 kwietnia  prof. Jerzy Jurkiewicz został zaliczony  w poczet członków Towarzystwa  Naukowego Warszawskiego, jako członek rzeczywisty. Stało się to dzięki   temu, że jest prezesem TLW.

Dalszej oceny pracy Zarządu  dokona Komisja  Rewizyjna.

W tym momencie prezes TLW Jerzy Jurkiewicz zdjął łańcuch z szyi, ucałował go i oddał w ręce  przewodniczącego zebrania, dr. Adama Czarneckiego. Kilka słów powiedział  prywatnie. Urząd prezesa obejmował w 1995 r. Był  to czas trudny dla TLW. Podziękował prof. Januszowi Wasylukowi, który był poprzednim prezesem i przeprowadził Towarzystwo przez trudy.

Doktor Adam Czarnecki odczytał sprawozdanie Komisji Mandatowej. Wydano 82 karty uprawniające do głosowania.

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr Zbigniew Węgrzyn .  Komisja Rewizyjna w kadencji 2003 –2007  działała w składzie: dr Zbigniew Węrzyn, Maria Potworowska, Michał Targowski, dr Witold Sikorski, dr Zbigniew Kosmalski. Obecnie TLW liczy 611 członków, którzy zostali zweryfikowani.

Komisja dokonywała kontroli i weryfikacji poszczególnych kół. Działalność Kół  TLW Komisja Rewizyjna ocenia  dobrze. W pracach bierze udział około 30% członków. Programy są doraźne, a potrzebne jest działanie długofalowe i o szerszym zasięgu. Komisja Rewizyjna proponuje zamianę kół terenowych na tematyczne.

Ocena działalności finansowej. Komisja co roku kontrolowała działalność finansową i działalność bieżącą TLW. Sprawdzała dokumenty. Bilanse TLW były przyjmowane przez Urząd  Skarbowy bez zastrzeżeń. Sprawą priorytetową jest wprowadzenie reżimu wydatków.

Gospodarka finansowa TLW była prowadzona racjonalnie.  Biuro Zarządu TLW, kilkakrotnie reorganizowane, obecnie pracuje dobrze. Na jego barkach spoczywa organizowanie spotkań, zebrań, zebrań specjalnych. Do uporządkowania pozostało archiwum. Komisja wyrażą uznanie dla koleżanki Wiesławy Granowskiej za kierowanie biurem. Wniosek pod rozwagę– podział  Sekretariatu TLW na dwa  zespoły: jeden do obsługi bieżącej, czyli zebrań i bieżących spraw, a drugi naukowy– do obsługi Kół, „Pamiętnika TLW” itp. Komisja Rewizyjna wysoko ocenia działalność wydawniczą Towarzystwa. Wysoko ocenia również doroczne święto Wolffiana.

W sprawach kulturalno-społecznych   Komisja Rewizyjna wnosi o to, aby Prezes TLW sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu Lekarza.  Komisji  Klubowa co 2 miesiące powinna składać Zarządowi sprawozdanie.
Komisja Rewizyjna wysoko ocenia wydarzenia związane  z  zakupem nowego Domu TLW  i  jego remontem oraz adaptacją.

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi TLW.

W tym momencie prowadzenie zebrania przejął drugi przewodniczący, prof. Eugeniusz Dziuk. Głos zabrał przewodniczący Sądu Koleżeńskiego prof. Janusz Wasyluk. Stwierdził, że w czasie kadencji Sąd Koleżeński nie rozpatrzył żadnej skargi. Wyraził również podziękowanie dla  Jerzego Jurkiewicza i całego Zarządu TLW.

Następnie głos zabrał Dyrektor Klubu Lekarza, dr Andrzej Trzaskowski, dziękując Komisji Rewizyjnej za życzliwą  ocenę remontu Domu TLW. Saldo Klubu Lekarza jest dodatnie i Klub trzyma się dobrze.

Podziękował  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za współpracę.

Poproszono o głos  dr Wiesławę Granowską, która przedstawiła sprawozdanie dotyczące działalności wydawniczej . Redakcja pracowała  w składzie: Kolegium Redakcyjne – prof. Tadeusz Tołloczko, prof. Zofia Podgórska-Klawe,  prof. Andrzej Śródka, prof. Edward Towpik, sekretarz Redakcji dr Wiesława Granowska; członkowie Redakcji– mgr Hanna Bojczuk, dr Halina Dusińska, dr Józef Hornowski, redaktor Hanna Kołodziejska.

W ubiegłym roku  ukazał się 10 jubileuszowy tom „Pamiętnika TLW”. Od tego momentu wydajemy tomy tematyczne. Ostatni był poświecony chirurgii, a redaktorem tomu był prof. Wojciech Noszczyk.  Czytelnicy ocenili, że był to najlepszy „Pamiętnik TLW” spośród wydanych do tej pory. Wydano suplement Tajne Studia Medyczne w Warszawie 1940-1944 oraz suplement  Lekarze Powstania Warszawskiego. Dr Wiesława Granowska podziękowała red. Hannie Kołodziejskiej za prace redakcyjne  przy „Pamiętnikach” i innych publikacjach TLW.

Po tych sprawozdaniach prof. Eugeniusz Dziuk, współprzewodniczący zebrania, poprosił o dyskusje nad sprawozdaniami i działalnością  Zarządu i  Prezesa TLW.

Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski,  prezes PTL, wyraził uznanie dla  prof. Jerzego Jurkiewicza. Następna osoba, która zabrała głos– to dr Komuniecka, która podziękowała za medale Digno Laude.

Profesor Andrzej Danysz powiedział, że Koło Medyków Powstania Warszawskiego powstało dzięki prof. Jerzemu Jurkiewiczowi. Członkowie Koła otrzymali członkostwo honorowe. Inne elementy, jakie powinno się zapisać na konto prof. Jerzego Jurkiewicza, to trudna decyzja w sprawie działki przy ul. Niecałej. Było wiele możliwości, a  TLW mogło być przegranym.  Dom TLW jest obecnie wart około 10 mln zł i to jest  200%  tego, co TLW zapłaciło za niego.

 

 

cdn