<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

WSTĘP

Koleżanki i Koledzy!

Myślenie, a w większym jeszcze stopniu pisanie o roku 2009 jako o roku minionym sprawia mi pewną trudność  i budzi jakby zdziwienie – tyle przygotowań, ogrom pracy organizacyjnej i programowej, tyle dyskusji, emocji, wreszcie tyle przeżyć i wzruszeń, a teraz nagle miniony? A jednak…

Rok 2009, rok wielkich jubileuszy i  rocznic, odszedł do historii,  ale pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wspomnienie,  pozostanie jako trwały znak aktywności współczesnego pokolenia warszawskich medyków, pozostanie znakiem ważnym, istotnym nie tylko dla teraźniejszości, lecz także ważnym i istotnym punktem odniesienia dla naszych następców, dla przyszłości.

Jubileuszowe obchody 200 lat nauczania medycyny w Warszawie pokazały i przypomniały Miastu i jego mieszkańcom,  jak ogromną rolę w historii Stolicy i całej Polski odegrała i pełni nadal Szkoła – nasza Wszechnica,  Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Celem licznych, organizowanych pod patronatem JM Rektora spotkań naukowych, konferencji i sympozjów jubileuszowych było przypomnienie o pięknej, ale jakże trudnej przeszłości, przekazania tego, co najważniejsze dzisiaj. To także utrwalenie w świadomości społecznej wiedzy i przekonania o tym, że fundamentem, niewzruszoną podstawą  działań naszego środowiska akademickiego były, są i pozostaną: wierność hipokratesowym zasadom etyki lekarskiej, wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji oraz kształtowanie postaw otwartości i gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami  współczesnej nauki  i techniki.

Podkreślając ogromny dorobek  obchodów rocznicowych, tego wielkiego święta warszawskiej i polskiej medycyny, wyróżnić należy wspaniałe jubileuszowe wydawnictwa ze Złotą Księgą Medycyny Warszawskiej na czele. Jest to ważny dokument i świadectwo historii  minionych dwustu lat,  przygotowany z niezwykłą  starannością i pietyzmem, z dbałością o najdrobniejszy szczegół treści i formy.   Dzieła te są, moim zdaniem, najpiękniejszym pomnikiem Wielkiego Jubileuszu, a rosnące na naszych oczach mury Biblioteki  najwłaściwszym sposobem jego uczczenia. Okazały granitowy obelisk ustawiony przed gmachem Rektoratu z napisem „Ludziom i Ojczyźnie” jest tego symbolicznym uzupełnieniem.

Przygotowania do Wielkiego Jubileuszu rozpoczął Jego Magnificencja Rektor śp. profesor Janusz Piekarczyk, kontynuował Jego Magnificencja prof. Leszek Pączek,  a ostateczny kształt  i  rozmach całości obchodów nadał Jego Magnificencja Rektor prof. Marek Krawczyk.  Zaciągnęliśmy w stosunku do Nich ogromny i trudny do spłacenia dług. Dziękujemy!!!

Dziękujemy wszystkim, których praca i zaangażowanie sprawiły, iż Wielki Jubileusz  miał tak piękny, tak godny i  wspaniały wymiar.

Rok 2009, Rok Jubileuszowy – 200 lat nauczania medycyny w Warszawie przeszedł do historii; dostarczył nam wszystkim wielu wzruszeń, przysporzył dumy i satysfakcji z dokonanego dzieła, wytyczył najważniejsze cele i zadania na przyszłość.

Niech się spełni – czego z całą serdecznością życzę.

Jerzy Jurkiewicz

Prezes

PS. Jeżeli dla warszawskiego i polskiego środowiska akademickiego Wielki Jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie był powodem do dumy i  satysfakcji,  to jak określić uczucia, jakich w tym czasie doznawaliśmy my, członkowie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, świadomi faktu, iż Ojcami Założycielami naszego Towarzystwa byli ci sami –  czterech konsyliarzy i  aptekarz – którzy 11 lat wcześniej utworzyli Wydział Akademicko-Lekarski, pierwszą szkołę nauczającą medycyny na poziomie akademickim.

Niełatwo wyrazić uczucia, które stały się udziałem  Prezesa TLW, mającego szczęście swój skromny Jubileusz 50-lecia aktywności zawodowej obchodzić jako nauczyciel akademicki  naszej wspaniałej Alma Mater, właśnie w roku Wielkiego Jubileuszu?

To duma, satysfakcja, ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a może przede wszystkim świadomość, że jest za co dziękować Opatrzności Bożej, która miłosiernie czuwa nad nami wszystkimi.