<< powrót

Pamiętnik TLW 2011

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

ADAM  CZARNECKI

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TLW odbyło się w dniu 6 kwietnia 2011 r. Z powodu braku kworum w pierwszym terminie,  zebranie rozpoczęto  w drugim terminie – o godz. 16.30. Po powitaniu przybyłych członków TLW, prezes Jerzy Jurkiewicz zgłosił kandydaturę  dr. Adama Czarneckiego na przewodniczącego zebrania, co zostało zaakceptowane przez  zebranych. Sala przyjęła jednogłośnie proponowany porządek zebrania.  Do Komisji Mandatowej dr Adam Czarnecki zaproponował dr Feliksę Łapkiewicz i  dr. Mariana Baranieckiego. Oboje zgodzili się  i zostali  wybrani. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano prof. Janusza  Wasyluka , dr. Stanisława Rubkiewicza oraz dr Barbarę  Wolniewicz. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Na Sekretarza zebrania zgłoszona została dr Wiesława  Granowska. Zgodziła się i została wybrana. Przewodniczący poprosił prezesa TLW Jerzego Jurkiewicza o przedstawienie  sprawozdania z upływającej kadencji 2007-2011. Prezes rozpoczynając sprawozdanie,  przypomniał dokonania TLW z ostatnich 10 lat,  szczególną uwagę poświęcając współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich oraz Kołem Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego.Współpraca ta zaowocowała ufundowaniem dla Towarzystwa sztandaru, którego inicjatorem był Związek Powstańców Warszawskich,  a przewodniczącym Komitetu organizacyjnego gen. Zbigniew Ścibor-Rylski.Prof. J. Jurkiewicz przywołał również fakt uzyskania przez Towarzystwo własnej siedziby- Domu i Klubu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54, który odwiedza coraz większa liczba osób, z czego około 90% stanowią lekarze. Dzięki pomocy Prezesa PTL prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego otrzymaliśmy część wyposażenia z poprzedniego Klubu Lekarza w  Al. Ujazdowskich 24.Towarzystwo Lekarskie Warszawskie współpracuje z Towarzystwem Warszawskiej Medycyny i Farmacji,  z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Okręgową Izbą Lekarską, a także ze  Stowarzyszeniem Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie.  Od 15 lat wydajemy Pamiętnik TLW ,który przybliża historię warszawskich szpitali, zarówno tych już nieistniejących, jak i  działających do dziś. Zostaliśmy wyróżnieni dyplomem  Prezydenta  m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w uznaniu za wieloletnią aktywność na rzecz wspólnego dobra mieszkańców Warszawy.Niestety, są też  minusy naszej działalności. Dotknął nas kryzys finansowy. Oprocentowanie lokat spadło z 6% do 1,5%, a Klub Lekarza  przynosi niewystarczające dochody. Nie  udało się pozyskać dużej liczby młodych lekarzy, jednak jest grupa aktywnie działająca. Prezes Jerzy Jurkiewicz na tym zakończył prezentację dokonań.Następnie przewodniczący dr Adam Czarnecki poprosił dr. Zbigniewa Węgrzyna o przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.Komisja Rewizyjna TLW działała  w kadencji 2007-2011 w składzie: przewodniczący Zbigniew Węgrzyn , członkowie: Maria Potworowska, Witold Sikorski, Jerzy Radziszewski, Zbigniew Kosmalski. Sprawozdanie objęło okres od 19 kwietnia 2007 roku do 6 kwietnia 2011 r.  W zakresie kontroli finansowej Komisja badała wpływy i wydatki w oparciu o dokumentację księgową. Komisja Rewizyjna zapoznawała się każdego roku z opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd ,a podpisanym przez prezesa i skarbnika bilansem rocznym. Rozliczenie bilansu zostało w każdym roku przyjęte przez Urząd Skarbowy bez zastrzeżeń.   Komisja Rewizyjna  sprawdzała przygotowany i zatwierdzony przez  zarząd preliminarz i oceniała wszystkie rachunki  pod względem formalnym i merytorycznym. Przedłożone dokumenty były  zgodne ze stanem faktycznym i zgodne z przepisami.   Aby koszty nie przewyższały przychodów,  Komisja Rewizyjna rekomendowała  zdyscyplinowanie wydatków, co zostało uwzględnione przez Zarząd. Konieczne było jednak pokrycie części wydatków z posiadanych  zasobów, co było wynikiem światowego kryzysu finansowego. Komisja uznała , że gospodarka finansowa była prowadzona dobrze, lecz nie dość intensywnie poszukiwano dodatkowych dochodów zewnętrznych  i z działalności gospodarczej.Komisja Rewizyjna w czasie kadencji  przeprowadzała okresowe kontrole biura i sekretariatu.  Komisja Rewizyjna wyraziła  uznanie dla intensywnej działalności biura TLW, które  organizuje zebrania Zarządu, posiedzenia naukowe, zebrania okolicznościowe, a także dla  koleżanki  Wiesławy  Granowskiej za sprawne kierowanie biurem i sekretariatem.Komisja wysoko oceniła  działalność wydawniczą Zarządu TLW. Były wydawane kolejne tomy Pamiętnika TLW oraz wartościowe pozycje dokumentujące historię Warszawy.Działalność Klubu Lekarza  w obecnej formie jest niepełna i potrzebny jest długofalowy program kulturalny. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tak wiele osób organizuje w Klubie spotkania towarzyskie.Działalność Zarządu zasługuje na uznanie, Komisja wnioskowała  o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.    Dr Feliksa Łapkiewicz,  przewodnicząca Komisji Mandatowej ogłosiła, że  mandaty są wydane zgodnie z  listą obecności. Obecnych na Sali jest 90 osób, a uprawnionych do głosowania 89  osób. Zebranie jest ważne i może podejmować uchwały.Walne zebranie członków TLW udzieliło absolutorium Zarządowi TLW. Następnie powołano Komisję Skrutacyjną. Do komisji przewodniczący dr Adam Czarnecki zaproponował mgr Hannę Kołodziejską, dr Iwonę Duk i dr Danutę Słowakiewicz.  Kandydatki  zgodziły się brać udział w pracach Komisji i zostały zaakceptowane  jednogłośnie.Dr Adam Czarnecki, poinformował, że do Zarządu TLW zostanie wybrane 12 osób. Wyczytał osoby proponowane  przez ustępujący Zarząd TLW oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów z Sali.  Przystąpiono do odczytywania listy kandydatów1. Hanna Bojczuk2. Adam Czarnecki3. Jerzy Goliszewski   4. Wiesława Granowska  5. Jerzy Jurkiewicz 6. Witold Mazurowski 7. Andrzej Perzanowski8. Krystyna Podgórska9. Mieczysław Szostek 10.Andrzej Trzaskowski 11. Janusz Wasilewski Następnie  zgłoszono z sali kandydatury do Zarządu TLW:12. Wiesławę  Szymańską13. Adama Galewskiego. 14. Stanisława Rubkiewicza Dr Adam Galewski nie mógł jednak kandydować, ponieważ pełni funkcję  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Polskim Towarzystwie Lekarskim.Pozostałe  zgłoszone osoby   zgodziły się kandydować. Głosowanie polegało  na skreśleniu tych kandydatów, których się nie chce,  tak aby na karcie zostało maksymalnie 12 osób. Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie zamknęli listę kandydatów do Zarządu TLW.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 5 osób:1.Zbigniew Kosmalski2.Maria Potworowska3.Jerzy Radziszewski4.Witold Sikorski 5.Zbigniew Węgrzyn  Wszyscy zgodzili się  kandydować. Z  sali nie zgłoszono dodatkowych osób.Uczestnicy walnego Zebrania jednogłośnie zamknęli listę. Przewodniczący przypomniał, że do Komisji Rewizyjnej wybieramy 5 osób.Następnie przedstawiono kandydatury do Sądu Koleżeńskiego.Prof. Wojciech  Noszczyk jako nieobecny,  nie  mógł  kandydować.1.Hanna Stypułkowska-Misiurewicz2.Janusz Wasyluk

 Z  sali zgłoszono:  3.Mariana Baranieckiego 4.Jerzego Kotowicza Wszyscy kandydaci zgodzili się. Zgłoszono także dr. Jędrzeja Gajdę, ale nie mógł kandydować, ponieważ nie jest członkiem TLW.  Uczestnicy walnego Zebrania jednogłośnie zamknęli listę Sądu Koleżeńskiego ( może być maksymalnie 5 osób ).Następna lista to Delegaci Zarządu TLW na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL. Jeden z kandydatów –  Waldemar Karnafel– był nieobecny i w związku z tym nie mógł kandydować.

Dr Adam Czarnecki odczytał  listę:1.Marian Baraniecki 2.Adam Czarnecki 3.Jerzy Goliszewski 4.Wiesława Granowska 5.Jerzy Jurkiewicz 6.Waldemar Kostewicz7.Felicja Łapkiewicz8.Witold Mazurowski  9.Zbigniew  Miller 10.Andrzej Perzanowski11.Krystyna Podgórska 12.Jerzy Polański ( przysłał pismo, że wyraża zgodę na kandydowanie )13.Stanisław Pomianowski14.Hanna  Stypułkowska-Misiurewicz15.Janusz Wasilewski16.Zbigniew Węgrzyn17.Jerzy Woy-Wojciechowski

Ponadto zgłoszono z sali następujące osoby:18.Roberta Granowskiego19.Adama Galewskiego20.Stanisława Rubkiewicza Wszyscy  zgodzili się kandydować.

Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie  zamknęli listę  Delegatów Zarządu TLW na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL.Dr Adam Czarnecki przypomniał, że należy wybrać 18 osób, więc aby głos był ważny trzeba skreślić dwie lub więcej osób.Komisja Skrutacyjna ze swoją przewodniczącą  dr Danutą Słowakiewicz sprawdziła urnę i opieczętowała ją. Przystąpiono do głosowania. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.Przewodniczący Adam Czarnecki wznowił dyskusję.Głos zabrał prof. Jerzy Jurkiewicz i przypomniał Historię TLW, wydaną przez ustępujący Zarząd. Nie udało się to  poprzednim pokoleniom. To zasługa prof. Zofii Podgórskiej-Klawe i jej zespołu. Prof. Konopce udało się  po wojnie   w ciągu 10 lat skompletować wszystkie tomy pamiętnika TLW. Następnie glos zabrał dr Zbigniew  Miller. Przypomniał, że od 20 lat PTL i  TLW  w rocznicę  wybuchu II Wojny Światowej pod tablicą umieszczoną na Jazdowie ku pamięci pomordowanych lekarzy składają  kwiaty i znicze. A w zeszłym roku w kościele Świętego Krzyża w Kaplicy Katyńskiej  odsłonięto tablice pamięci pomordowanych lekarzy w Katyniu  ufundowaną przez PTL i TLW.Następnie głos zabrał  prof. Andrzej Danysz. Pogratulował dokonań Zarządowi  i jego  Prezesowi.Poruszył sprawę wydatków TLW. W niektórych latach  wydatki były  wyższe niż dochody . Poprosił o  wyjaśnienie  tego. Następnie zgłosił wniosek, by w aptekach i przychodniach  kombatanci lekarze byli  obsługiwani  poza kolejnością. Pytał również o wykorzystanie  pokoi  gościnnych Domu TLW i jak są wykorzystywane. Dr Jerzy Goliszewski, skarbnik TLW powiedział , że wydatki powyżej dochodów to zaledwie  0,6 %  kapitału Towarzystwa. Do Walnego Zebrania  złożył następujący  wniosek Uchwały:Walne zebranie uchwala , że Zarząd TLW może uruchomić z rezerwy finansowej TLW środki na cele statutowe przy akceptacji 9 członków  Zarządu z 12 wybranych. Drugi wniosek brzmiał:Powołanie Komisji Klubowej  i zakres jej działalności ustala Zarząd. Trzeci wniosek: Zarząd za zasadne uchwala kontynuację  działalności wydawniczej.Następnie głos zabrał dr Krzysztof Dziubiński.Działa w OIL w Warszawie od 7 lat.  Uważa, że TLW powinno pozyskiwać młodych lekarzy. Kolejną  sprawą była  przychodnia dla kombatantów  po praskiej stronie. Działała bardzo krótko, bo jej istnienie spotkało się  z  protestem ,że to niedemokratyczne.      Naszym zadaniem  powinna się   walczyć  z deprecjacją zawodu lekarza.Dr Adam Czarnecki  stwierdził, że to smutna prawda, że  lekarze walczyli o własną korporację,  a  teraz  czują  się słabsi wobec społeczeństwa.Następnie  zabrał głos dr Jan Gliński. Od 20 lat działa w Sekcji Historycznej PTL. W ciągu  20 lat powstało  270 referatów, które   ze  szczegółami pokazują ważne wydarzenia  z historii medycyny.   Powstał pomysł, aby  ciekawsze referaty wydać w formie książki. Doktor Gliński podziękował za współpracę prezesowi Jerzemu Jurkiewiczowi i prof. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu za opiekę nad sekcją. Następnie głos zabrał  dr Janusz Wasilewski. Przypomniał, że TLW  wspiera młodych lekarzy, funduje nagrody,  powinno im pomagać . Zauważono, że coś niedobrego dzieje się w szkoleniu lekarzy już na akademii.  Przyszli lekarze stronią od badania pacjenta, wystarcza im przejrzenie badań.Następnie  głos  zabrał dr Jan Malinowski. Jego zdaniem  nie tylko starsi lekarze  powinni być przyjmowani poza  kolejnością  , ale każdy lekarz.   Ponadto chciałby aby na stronach  TLW była deklaracja obrońców życia.Dr Barbara Ostaszewska-Chrzanowska – przypomniała, że kiedyś była rozmowa kwalifikacyjna osób ubiegających się o zawód lekarza. Dr Halina  Gutowska poruszyła sprawę  ceny leków, które są co raz  droższe, a   emerytury nie rosną.  Lekarze nie mają  żadnych przywilejów. Następnie głos zabrał prof. Janusz  Wasyluk,  przewodniczący Komisji Uchwał. Powiedział, że uchwały , którą można przedstawić do głosowania  to Uchwała dr Jerzego Goliszewskiego:Walne zebranie uchwala  , że Zarząd TLW może uruchomić z rezerwy finansowej TLW środki na cele statutowe przy akceptacji 9 członkach Zarządu z 12 wybranych. Dr Andrzej Trzaskowski poinformował, że w Klubie Lekarza w  roku 2010   nocowało w pokojach gościnnych 922 osób .Natomiast problemem  od 2 lat jest konieczność   opłat  za obrazy wypożyczone  z  Muzeum Narodowego w Warszawie. Klub Lekarza  płaci za to, wypożyczając pokoje za darmo ( ok. 23 noclegów ).   Obecnie Klub  Lekarza zakupił nowy obraz. Zgromadzeni na walnym zebraniu  przegłosowali  Uchwałę:   Uchwała Walnego zebrania   , że Zarząd TLW może uruchomić z rezerwy finansowej TLW środki przy akceptacji 9 członkach Zarządu z 12 wybranych.Większość była za , przy 3 głosach wstrzymujących się.Dr Adam Czarnecki przypomniał poniedziałkowy koncert lekarzy w Teatrze Roma.

 Po części dyskusyjnej Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowań.W wyborach uczestniczyło 88 osób,  oddano 88 ważnych głosów . Zarząd TLW:1.Hanna Bojczuk- 822.Adam Czarnecki- 803.Jerzy Goliszewski  – 844.Wiesława Granowska – 875.Jerzy Jurkiewicz – 886.Witold Mazurowski –80 7.Andrzej Perzanowski- 808.Krystyna Podgórska – 739.Mieczysław Szostek – 5310.Andrzej Trzaskowski –6211.Janusz Wasilewski- 6012.Wiesława Szymańska- 7513.Stanisław Rubkiewicz – 51 ( nie wybrany do Zarządu )

   Komisja Rewizyjna:1. Zbigniew Kosmalski-  852. Maria Potworowska- 863. Jerzy Radziszewski- 874. Witold Sikorski – 885. Zbigniew Węgrzyn-88                  Wszyscy weszli.

 Sąd Koleżeński: 1.Hanna Stypułkowska-Misiurewicz-  862. Janusz Wasyluk – 673.Marian Baraniecki –75 4. Jerzy Kotowicz – 72        Wszyscy wybrani.

Delegaci Zarządu TLW na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL:1. Marian Baraniecki – 75 2. Adam Czarnecki  – 823. Jerzy Goliszewski – 774. Wiesława Granowska –  805. Jerzy Jurkiewicz – 856. Waldemar Kostewicz – 607. Felicja Łapkiewicz- 728. Witold Mazurowski – 759.  Zbigniew  Miller – 8110. Andrzej Perzanowski – 8011. Krystyna Podgórska – 7312.Jerzy Polański – 7113.Stanisław Pomianowski- 6714. Hanna  Stypułkowska-Misiurewicz- 70 15. Janusz Wasilewski – 5216. Zbigniew Węgrzyn- 48 ( nie wybrany )17. Jerzy Woy-Wojciechowski- 81 18. Robert Granowski- 7519. Adam  Galewski -70 20. Stanisław Rubkiewicz- 40   ( nie wybrany )  Komisja Rewizyjna  wybrała na swojego przewodniczącego dr. Zbigniewa  Węgrzyna.Zarząd TLW ukonstytuuje się 7 kwietnia o godzinie 18.00. Na tym zebranie zakończono.