<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym

Janina Niżnikowska – Marks

Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
Klinika Pediatrii CMKP

Na początku 1976 r. – na propozycję dyrektora CMKP prof. Bohdana Lewartowskiego – przeszłam do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wraz z doświadczonymi pediatrami, dr Hanną Foltańską i dr Krystyną Wróblewską-Cieliszak, oraz biochemikiem mgr Teresą Kozierowską, które stały się filarami przyszłej Kliniki Pediatrii CMKP. Nie tylko bowiem pracowały wzorowo przy łóżku chorego, a mgr T.  Kozierowska  utworzyła pracownię kliniczną dla wykonywania specjalistycznych badań, ale także prowadziły z wielkim oddaniem szeroką dydaktykę – szkolenie młodych lekarzy kliniki, lekarzy ze szpitali i przychodni terenowych, uczestniczyły we wszystkich kursach organizowanych w klinice oraz brały żywy udział w pracach naukowych.

Szpital w Dziekanowie Leśnym, znajdujący się na skraju Puszczy Kampinoskiej, gdzie istnieje stary naturalny drzewostan, został zlokalizowany na terenie budowanego już w 1938 r. Instytutu Przeciwgazowego.  W czasie II wojny światowej Niemcy mieli tu magazyny.  Po wojnie w 1949 r. Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia uruchomił tu sanatorium dla dziewcząt chorych na gruźlicę.  Liczba łóżek w sanatorium sięgnęła  po pewnym czasie 405 łóżek; istniał również oddział chirurgiczny, stojący na wysokim poziomie, pod kierunkiem dr. Lutza.

Po przeniesieniu sanatorium do Otwocka i Józefowa pod koniec lat 60., w jego budynkach w Dziekanowie Leśnym w 1967 r. powstał szpital dziecięcy, mieszczący się w czterech pawilonach połączonych krytymi, podziemnymi przejściami.  Pierwszy oddział dziecięcy z ordynatorem dr. Aleksym Pytlem rozpoczął działalność 4 grudnia 1967 r., stopniowo uruchamiano następne oddziały. Dyrektorami szpitala byli kolejno: dr med. Hanna Mazurek, dr med. Aleksy Pytel, dr med. Stanisława Bąkowa, dr med. Stanisław Sikorski, a następnie dr med. Larysa Szlenk, inż. Ryszard Prekurat i dr Tomasz Sławatyniec.

W 1976 roku w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  istniały następujące oddziały: oddział wewnętrzny I, którego ordynatorem był dr med. Aleksy Pytel (następnie dr med. Barbara Baliszewska); oddział niemowlęcy, początkowo prowadzony przez dr. Mariana Gietkę, następnie  przez dr med. Stanisławę Bąkową, przekształcony później w oddział ogólnopediatryczny kierowany przez prof. Antoniego Rogóyskiego; oddział wewnętrzny II, kierowany przez dr. med. Jerzego Oleszkiewicza, później przez dr med. Ewę Michałowicz–Wojczyńską; oddział laryngologiczny, którego ordynatorem został dr med. Eugeniusz Burczyński (następnie dr Witold Nejthardt); oddział neurologiczny, którego ordynatorem była dr Halina Abramowicz-Piotrowska (następnie dr med. Wiesław Kmiołek).  Nie było w tym czasie oddziału chirurgicznego, został on uruchomiony później przez dyr. L. Szlenkową jako oddział chirurgiczno-urazowy, a jego ordynatorem został w 1983 r. dr med. Zbigniew Generowicz. Ponadto istniała pracownia radiologiczna, prowadzona początkowo przez dr. Antoniego Hilmana, później przez doc. Andrzeja Jakubowskiego, a następnie jego żonę, dr med. Krystynę Jakubowską; zakład diagnostyki laboratoryjnej, kierowany przez dr Krystynę Iłowiecką; apteka prowadzona przez mgr Cecylię Pryzmont i przychodnia dla dzieci, której kierownikiem została dr Maria Samborska, następnie dr Bogdan Tauzowski.

Na bazie szpitala, który stał się Szpitalem Klinicznym CMKP, w nowo wybudowanym pawilonie została powołana przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 29 października 1975 r. Klinika Pediatrii CMKP.

Do czasu powołania kliniki wraz z koleżankami, które przybyły ze mną do szpitala, rozpoczęłyśmy prace organizacyjne związane z uruchomieniem kliniki. Również czynności związane z objęciem przeze mnie funkcji specjalisty regionalnego ds. pediatrii w regionie CMKP, obejmującym 3 województwa – ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie, rozpoczęłam przed formalnym otwarciem placówki. Nastąpiły odwiedziny wszystkich 16 oddziałów dziecięcych i noworodkowych w szpitalach ZOZ w regionie i większości przychodni dziecięcych, nawiązanie współpracy z ordynatorami tych oddziałów oraz ustalenie udziału dydaktycznego kliniki pediatrii w specjalizacji pediatrycznej młodych lekarzy w regionie, a także możliwości dokształcania dla pediatrów specjalistów.  Jednocześnie rozpoczęto zajęcia dydaktyczne w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym; początkowo były to seminaria przygotowujące lekarzy specjalizujących się w pediatrii do egzaminu specjalizacyjnego oraz konsultacje lekarskie.

Klinika Pediatrii CMKP została zlokalizowana w nowym pawilonie szpitala.  Na parterze znajdowały się sala wykładowa oraz przykliniczna poradnia konsultacyjna, początkowo ogólnopediatryczna, która stopniowo objęła różne poradnie specjalistyczne: poradnię nefrologiczno-nadciśnieniową, reumatologiczną, patologii noworodków i hematologiczną. Kierownictwo poradni powierzono dr Joannie Holtorp

Na I piętrze powstał 25-łóżkowy oddział wewnętrzny (klinika A), którego ordynatorem została dr Krystyna Wróblewska-Cieliszak, a  następnie kolejno dr Joanna Holtorp i Elżbieta Matuszewska. Pielęgniarką oddziałową była początkowo Maria Sikora, potem Jadwiga Pacanowska, w końcu Krystyna Jasek. Na tym samym piętrze powstała pracownia kliniczna, utworzona przez kierownika mgr Teresę Kozierowską, oddzielona korytarzem od oddziału.  Wykonywano  w niej badania układu krzepnięcia i fibrynolizy, następnie testy granulocytarne oraz mikroskopowanie w przypadkach hematologicznych wykonywane przez dr Marię Gajdę, a następnie przez dr med. Danutę Ciepielewską i dr med. Bogusławę Werblińską, hematologów przybyłych z Kliniki Hematologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3 w Warszawie.

Na II piętrze umieszczono 30-łóżkowy oddział niemowlęcy (klinika B), którego ordynatorem została adiunkt kliniki dr med. Hanna Foltańska, później funkcję tę pełniły kolejno dr Krystyna Stembrowicz, dr Danuta Rzącka i dr Eugenia Stafiej. Oddziałową była Jadwiga. Fijałkowska.

W 1980 roku doc. Danuta Łozińska zorganizowała 15-łóżkowy oddział patologii noworodków kliniki pediatrii, mieszczący się w innym pawilonie szpitala, i została jego kierownikiem (po kilku latach, gdy doc. Łozińska objęła Klinikę Noworodków CMKP w Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego w Warszawie, ordynatorem oddziału patologii noworodków została dr med. Ewa Kordyasz).  W oddziale tym przeprowadzano liczne transfuzje wymienne chorym dzieciom urodzonym w szpitalach noworodkowych w całym regionie CMKP.

W 1983 roku  adiunktem kliniki została dr med. Ewa Michałowicz, a od 1986 r. dr med. Paweł Świątkowski z oddziału gastrologicznego szpitala.

Od początku klinika przejęła tradycje Szpitala Karola i Marii oraz jego twórcy, Józefa Brudzińskiego, pielęgnowane później przez Władysława Szenajcha i Zofię Lejmbach. Wytworzyła się atmosfera pełna życzliwości i wzajemnego poszanowania, życzliwości i szacunku dla chorego dziecka, dla kształcących się lekarzy oraz dla pielęgniarek, których pracę i serdeczną opiekę nad dziećmi ceniliśmy wysoko. Została nawiązana serdeczna współpraca lekarzy kliniki z oddziałami dziecięcymi i noworodkowymi w regionie, co przejawiało się w żywych kontaktach osobistych, niejednokrotnie utrzymujących się bardzo długo.  Niektórzy lekarze z regionu korespondowali ze sobą, a niektóre kontakty osobiste przetrwały do chwili obecnej.

Chciałabym wspomnieć szczególnie zasłużonych ordynatorów oddziałów z regionu:
dr med. Agnieszkę Tańską w Ostrołęce, dr Krystynę Piórkowską w Ciechanowie, dr. med. Jana Teslę  w Wyszkowie, dr Danutę Pawłowską w Płońsku, która przeszkoliła wielu pediatrów, w przyszłości dobrze pełniących funkcję lekarza rodzinnego, oraz dr Teresę Dąbrowską, twórczynię Wojewódzkiego Oddziału Patologii Noworodków w Sokołowie Podlaskim.  Cenna była również współpraca z wieloletnimi dyrektorami Przychodni Matki i Dziecka naszego regionu:  dr Elwirą Soplińską z Ciechanowa, dr. Jerzym Pietrzykowskim z Siedlec, dr Majkowską z Ostrołęki, pracującymi z ogromnym zaangażowaniem.

Klinika  współpracowała z klinikami i szpitalami  dziecięcymi w Warszawie, w szczególności z III kliniką pediatrii przy ul. Działdowskiej, kliniką reumatologii dziecięcej Instytutu Reumatologii, prowadzoną przez prof. Katarzynę Roztropowicz-Denisiewicz, oraz z Instytutem Matki i Dziecka.

Przed kliniką, jako placówką Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od początku stanęły znaczne zadania dydaktyczne. Intensywna działalność dydaktyczna  nie ograniczyła się do działania na rzecz regionu w czasie systematycznych wizyt w szpitalach terenowych oraz odbywających się w klinice staży pediatrycznych i kursów przygotowujących do egzaminów specjalizacyjnych z pediatrii.  W planie centralnym CMKP dla lekarzy z całej Polski prowadzono w klinice kursy atestacyjne przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych na II stopień pediatrii oraz kursy doskonalące (Postępy pediatrii).  Dydaktykę realizowano metodą szkolenia przy łóżku chorego, która pozwalała na opanowanie umiejętności oceny stanu dziecka i prawidłowego rozumowania lekarskiego.

W szkoleniach brali również udział doświadczeni pediatrzy z różnych oddziałów Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym oraz z klinik warszawskich.  Ponadto pracownicy kliniki pediatrii uczestniczyli w Radach Programowych Medycyny Ogólnej i Pediatrii. Już od 1976 r. w klinice, w sesji wiosennej i jesiennej, były organizowane komisje egzaminacyjne pod przewodnictwem kierownika kliniki, z udziałem samodzielnych pracowników naukowych ze szpitala (prof. Antoni Rogóyski, prof. Helena Krawczyńska), z warszawskich klinik pediatrycznych i instytutów oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.  Egzaminy praktyczne były przeprowadzane przez lekarzy kliniki oraz przez lekarzy innych oddziałów szpitala.

Dużą pomocą zarówno w naszej pracy dydaktycznej, jak i klinicznej była pomoc naszej bibliotekarki Anny Antosiewicz.  Nie tylko wprowadziła ona obieg czasopism naukowych i książek, o które starała się niezwykle ofiarnie, ale również  pomagała lekarzom szkolącym się i lekarzom szpitalnym znaleźć interesujące ich artykuły.

Personel lekarski kliniki szybko się powiększył, otrzymując etat CMKP lub etat szpitalny. Przybyli lekarze byli uprzednio związani z kliniką diagnostyki chorób dziecięcych, jak Joanna Holtorp, po paru latach Ewa Kordyasz i Jacek Grygalewicz, później również z innymi oddziałami ze Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej, jak hematolodzy Danuta Ciepielewska i Bogusława Werblińska. Do pracy w klinice włączyło się też paru asystentów szpitala w Dziekanowie (Krystyna Stembrowicz, Elżbieta Matuszewska, Eugenia Stafiej-Modrowska).  Przede wszystkim jednak wykształciliśmy duże grono pediatrów, którzy pracę w klinice rozpoczęli od stażu podyplomowego. Wielu z nich w klinice pozostało, uzyskując specjalizację I i II stopnia  i zdobywając stopnie naukowe.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju etatu, wykonywali zarówno pracę kliniczną, jak i dydaktyczną i brali udział w prowadzonych pracach naukowych.  Poza codziennymi obchodami lekarskimi dwa razy w tygodniu odbywały się obchody dydaktyczne, w czasie których demonstrowano dzieci nowo przyjęte lub dzieci z problemami diagnostycznymi bądź leczniczymi. Dzieci były przedstawiane przez młodszych lekarzy i lekarzy przybyłych na szkolenie, ale te demonstracje były szeroko opracowane, z podaniem szczegółowego wywiadu, wyników badania przedmiotowego, rozpoznania wstępnego, wyników badań dodatkowych, z uzasadnieniem ich wykonania oraz szerokim różnicowaniem.  Demonstracje przygotowywano samodzielnie, z wykorzystaniem  piśmiennictwa, ale z życzliwą pomocą lekarza odpowiedzialnego za pacjenta, a po każdej z nich odbywała się dyskusja.  Tak prowadzone obchody dydaktyczne były szkołą myślenia klinicznego,  dobrze przygotowywały do egzaminów specjalistycznych i przyzwyczajały młodych lekarzy do publicznych wystąpień.

W latach 90. przygotowaliśmy się starannie do szkolenia w klinice lekarzy rodzinnych przez omówienie programu szkolenia na zebraniach roboczych wszystkich lekarzy kliniki, a następnie napisanie tego programu  i przedstawienie go nie tylko w CMKP, ale również Nadzorowi Krajowemu w zakresie pediatrii oraz  w Zarządzie Głównym PTP. Pacjenci hospitalizowani w klinice w dużej mierze byli kierowani ze szpitali dziecięcych i noworodkowych z regionu.  Byli to chorzy stwarzający trudności diagnostyczne lub lecznicze i często wymagający specjalistycznych badań, wykonywanych w pracowni klinicznej  oraz zorganizowanej przez lekarzy kliniki pracowni usg (dr Dariusz Okrzeja, dr Tomasz Anderszewski).  W klinice A, oddziale o profilu chorób nieinfekcyjnych, do którego przyjmowano chorych w wieku od 2 do 19 lat, niejednokrotnie hospitalizowano pacjentów chorych na nerki; stopniowo zwiększała się liczba chorych  na choroby tkanki łącznej,  którymi szczególnie zainteresowała się dr Elżbieta  Matuszewska,  i z chorobami hematologicznymi, w tym  ze schorzeniami rozrostowymi układu krwiotwórczego, kierowanymi z poradni hematologicznej przez dr Danutę Ciepielewską, oraz  chorobą ziarniniakową (dr Dariusz Okrzeja), niedokrwistością hemolityczną i małopłytkowością (dr Maria Mordasewicz).

Zainteresowanie pracowników kliniki pediatrii zaburzeniami krzepnięcia i fibrynolizy w oparciu o pracownię kliniczną przyniosło szereg prac naukowych i publikacji.  Wykonano serie prac dotyczących zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy w ciężkich zakażeniach u dzieci leczonych w klinice B, jak rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (kilka prac), powikłań zakrzepowych (ostry zakrzep żył nerkowych u niemowląt) oraz ich zapobiegania i leczenia (z zastosowaniem heparyny i streptokinazy).  Ponadto opublikowano parę prac dotyczących zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy i aktywności fibronektyny w kłębkowym zapaleniu nerek oraz stężenia endogennych inhibitorów krzepnięcia, białka C i antytrombiny III w osoczu dzieci z zespołem nerczycowym oraz pracę z oceną stężenia fibronektyny i naturalnych inhibitorów układu krzepnięcia (białka C,
białka S, antytrombiny III)  w chorobach układowych tkanki łącznej u dzieci.

We współpracy z Instytutem Hematologii i Komisją Hemostazy i Mikrokrążenia PAN (prof. Łopaciuk) wykonywano badania dotyczące zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy według umowy z PAN, a  przez 3 lata współpracowano z grupą roboczą Międzynarodowego Komitetu Trombozy i Hemostazy  pod kierownictwem prof. A. A. Sharpa z Oxfordu w opracowaniu zagadnienia rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego.

Nasze zainteresowanie zagadnieniem zakażeń u dzieci najmłodszych znalazło swój wyraz w zespołowych pracach dotyczących zmienności symptomatologii i etiologii zakażeń uogólnionych u niemowląt, z wyodrębnieniem noworodków (praca wieloletnia, kilka publikacji) oraz szeregu artykułów na temat różnych chorób infekcyjnych u dzieci, jak jersinioza, zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis, Campylobacter jejuni.  Badania dotyczące granulocytów krwi we współpracy z doc. Stanisławem Szmigielskim z Centrum Radiologii i Radioprotekcji w Zakładzie Medycyny Nuklearnej CSK WAM i wprowadzenie do diagnostyki testów granulocytarnych spowodowało publikacje na temat przewlekłej choroby ziarniniakowej u dzieci, znaczenia testu NBT i wskaźnika neutrofilowego w zakażeniach bakteryjnych u noworodków, oceny liczebności puli rezerwowej granulocytów szpiku i puli całkowitej krwi obwodowej w ciężkich zakażeniach bakteryjnych u dzieci oraz testu hydrokortyzonowego dla celów diagnostycznych i rokowniczych   w tych infekcjach (dr Dariusz Okrzeja, dr Zdzisława Ogińska, dr Ewa Kordyasz). Współpraca z Zakładem Biofizyki i Biomatematyki CMKP pod kierownictwem prof. Jana Doroszewskiego spowodowała opracowanie wraz z dr J. Jakubas-Przewłocką  przypadkowej lokomocji granulocytów w stanach niedożywienia u dzieci.

Szereg prac naukowych przygotowali w klinice C – oddziale patologii noworodków –  doc. Danuta Łozińska i lekarze oddziału. Dotyczyły one głównie choroby hemolitycznej noworodków, transfuzji wymiennej i infekcji noworodków.

Po obronie przez dr Marię Mordasewicz-Goliszewską pracy doktorskiej na temat małopłytkowości immunologicznej noworodków klinika pediatrii wraz z Zakładem Serologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (prof. Barbara Żupańska, dr med. M. Uhrynowska) prowadziła od 1993 do 1997 r. wieloośrodkową pracę badawczą dotyczącą tego zagadnienia, w ramach projektu badawczego KBN,  z udziałem lekarzy12 ośrodków:  10 klinik i oddziałów noworodkowych i położniczych w Warszawie oraz 2 oddziałów z regionu CMKP (Wojewódzki Oddział Patologii Noworodków  w Sokołowie Podlaskim – dr Teresa Dąbrowska i oddział noworodkowy w Ostrowi Mazowieckiej – dr Irena Jagiełło). Zaowocowało to licznymi publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referatami na zebraniach towarzystw naukowych i na zjazdach naukowych w kraju i za granicą (we Francji,  Anglii, we Włoszech).

Prace doktorskie wykonali w klinice następujący lekarze:  Zdzisława Ogińska, Maria Mordasewicz-Goliszewska, Dariusz Okrzeja, Ewa Kordyasz, Grażyna Wyględowska, Elżbieta Matuszewska, a pracę habilitacyjną Jacek Grygalewicz.

Po moim przejściu na emeryturę w październiku 1994 r. nie zakończyły się moje kontakty z kliniką i oddziałami regionu. Kontynuowana była praca nad małopłytkowością  immunologiczną noworodków w ramach grantu KBN, której byłam kierownikiem, oraz przygotowywanie skryptów dydaktycznych z pediatrii, wydawanych przez Ośrodek Dydaktyczny CMKP.  Duże grono pracowników kliniki do dzisiaj spotyka się ze mną corocznie w moim domu, z niektórymi współpracuję w międzynarodowej organizacji charytatywnej „Klub Y’s Men Warszawa „Serce”, w której pomagamy dzieciom ubogim niepełnosprawnym.

Pracownicy kliniki pediatrii brali udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,  Izby Lekarskiej oraz w nadzorze wojewódzkim, regionalnym i krajowym.  Doktor Ewa Kordyasz przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Warszawskiego Oddziału PTP, również dr Dariusz Okrzeja był członkiem Zarządu.

W 1983 roku zostałam wiceprezesem Zarządu Głównego PTP (w 1986 r. prezesem), któremu prezes prof. Hager-Małecka powierzyła  zadanie nawiązania kontaktów z Towarzystwami Pediatrycznymi w krajach europejskich, zerwanych przez stan wojenny w Polsce.  To zaowocowało współpracą  z Francuskim, Szwedzkim, Fińskim, a po pewnym czasie  również Niemieckim Towarzystwem Pediatrycznym (zarówno w RFN, jak i NRD).  Rozpoczęły się systematyczne, co 2 lata, sympozja polsko-francuskie, polsko-szwedzkie, polsko-fińskie i polsko-niemieckie na przemian w Polsce i w krajach, z którymi współpracowaliśmy.  Czynny udział brali w nich pediatrzy z całej Polski, również pracownicy naszej kliniki i szpitala w Dziekanowie Leśnym.  W ostatnim roku mojej pracy w klinice, w dniach 13-15 czerwca 1994 r., Sympozjum Polsko-Francuskie odbyło się w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, który  w tym czasie nosił nazwę: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. J. Brudzińskiego.  W Sympozjum brali czynny udział pediatrzy z całej Polski, wśród nich lekarze ze szpitala w Dziekanowie Leśnym oraz z oddziałów dziecięcych i noworodkowych naszego regionu.

W Okręgowej Izbie Lekarskiej aktywnie pracowały dr Eugenia Stafiej-Modrowska oraz Janina Niżnikowska-Marks.  Jeszcze w 2006 r. pracowałam w Komisji Współpracy z Zagranicą Okręgowej Izby Lekarskiej.

Podsumowanie po 20 latach istnienia Kliniki Pediatrii CMKP w Dziekanowie Leśnym wykazało, że leczyło się w niej w tym czasie 12 747 pacjentów, a w Poradni Przyklinicznej leczono 11 285 dzieci.  W ramach szkolenia w planie centralnym CMKP 1284 lekarzy brało udział w kursach atestacyjnych, 690 w kursach doskonalących – Postępy Pediatrii.  Indywidualnie przeszkolono 127 osób, a w ciągu 3 lat 228 lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. W klinice przeprowadzono egzaminy na II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii dla 430 lekarzy oraz dla 380 lekarzy na I stopień specjalizacji.  Zespół lekarzy kliniki opublikował  w tym czasie 311 prac naukowych, a pracownicy kliniki 153 razy brali udział w zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych

Kierownictwo kliniki objął po moim przejściu na emeryturę doc. Jacek Grygalewicz.  Trzy lata później Klinika Pediatrii CMKP zakończyła jednak swoją działalność na terenie Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Pracownicy przenieśli się jako zespół dydaktyczny CMKP do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie pozostali aż do  ponownego utworzenia kliniki w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Wobec zakończenia działalności Kliniki Pediatrii CMKP w Dziekanowie Leśnym uważam za słuszne podanie nazwisk jej pracowników ze względu na ich niewątpliwe zasługi.

Pracownicy Kliniki Pediatrii CMKP
Kierownik kliniki: Janina Niżnikowska-Marks, następnie Jacek Grygalewicz

Klinika A
Lekarze:  Krystyna Wróblewska-Cieliszak, Joanna Holtorp, Dariusz Okrzeja, Lidia Okrzeja, Maria Mordasewicz-Goliszewska, Zdzisława Ogińska, Jacek Grygalewicz, Edward Daszkiewicz, Joanna Roszkowska, Maria Gajda, Maria Szafiańska-Janus, Barbara Zaorska, Anna Góralewska, Krystyna Borzykowska, Ewa Obermajer, Tomasz Anderszewski, Grażyna Wyględowska, Elżbieta Matuszewska, Anna Kraska-Kowalska, Grażyna Gawrońska, Anna Kowalska

Pielęgniarki: Maria Sikora, Jadwiga Pacanowska, Krystyna Jacek, Jolanta Cichocka, Agnieszka Gutowska, Urszula Kutrzebska, Elżbieta Hachaj, Zuzanna Kaczmarczyk, Elżbieta Wilczyńska, Mariola Sobierajska, Małgorzata Orzeszek, Agnieszka Matusik, Monika Pogorzelska, Katarzyna Pypkowska, Celina Turowińska

Salowe: Jolanta Bik, Grażyna Choroś, Janina Mikołajewska, Władysława Pawlak, Janina Wiśniewska

Klinika B
Lekarze: Hanna Foltańska, Krystyna Stembrowicz, Danuta Rzącka, Eugenia Stafiej-Modrowska, Justyna Tołłoczko, Danuta Ciepielewska, Bogusława Werblińska, Elżbieta Janasz, Katarzyna Kwiatkowska, Hanna Mazurkiewicz, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Iwona Kołodziejczyk, Piotr Wojdyna, Joanna Sienkiewicz, Joanna Załęska

Pielęgniarki: Jadwiga Fijałkowska, Wiesława Kosewska, Danuta Wawer, Grażyna Burak Marzena Gibas, Bożena Wojciechowska, Ewa Sudowska, Alicja Jędrzejczak, Beata Białczak-Mioduszewska, Maria Lizut, Magdalena Pianka, Ewa Klosowska, Emilia Dubas-Siemiaszkiewicz, Beata Jachimowicz, Hanna Świecka, Małgorzata Śnieguła, Wiesława Bońkowska, Sylwia Kawka, Grażyna Gawrońska, Iwona Leszczyńska, Hanna Świetochowska

Salowe: Maria Grzelak, Mariola Kręźlewicz, Jadwiga Mitrynowska, Mariola Wawrzak, Barbara Żmijewska

Zespół gastrologiczny:  Ewa Michałowicz-Wojczyńska, Paweł Światkowski

Klinika C
Lekarze: Danuta Łozińska, Elżbieta Niedzicka, Ewa Kordyasz

Pielęgniarka oddziałowa:  Grażyna Krawczewska

Pracownia kliniczna:  Teresa Kozierowska, Hanna Kuflewicz, Hanna Nabialek,  Anna Antoszewska, Wanda Toruńska, Janina Kreślewicz

Sekretarki kliniki:  Jadwiga Lipińska, Irena  Żakowicz, Elżbieta Podwapińska, Mirosława Kossowska.