<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

SPRAWOZDANIE PREZESA I ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2015/2016

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący             – prof. nadzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący      – prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

Sekretarz                      – dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik                        – dr n. med. Jerzy Goliszewski

Członek Prezydium        – dr n. med. Krystyna Podgórska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

mgr Hanna Bojczuk

dr n. med. Adam Czarnecki

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz

dr n. med. Daniela Machnicka

dr n. med. Andrzej Perzanowski

prof. dr hab. med. Mieczysław Szostek

dr med. Janusz Wasilewski

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bidziński

dr n. med. Zbigniew Kosmalski

lek. med. Jerzy Radziszewski

lek. med. Zbigniew Węgrzyn

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr inż. Marian Baraniecki

prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz

prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, zwoływane w trybie i w składzie statutowym, odbywały się raz w miesiącu. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

TLW zatrudniał w sekretariacie 2 osoby na ½ etatu.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu obowiązywała umowa najmu z Panem Sylwestrem Puchtą dotycząca użytkowania parteru, pomieszczeń podziemnych budynku wraz z wyposażeniem kuchni oraz użytkowania ogrodu i jego konserwacji.

W strukturze Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej

Koło Lekarskie Szpital Barska – nieaktywne

Koło Lekarskie Szpital Bielański – nieaktywne

Koło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Koło Raszyńska

Koło Szpital Wolski

Koło Roku Akademickiego 1950 – 1955

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i Słuchaczy Szkoły Zaorskiego – zakończenie działalności w 2014 r.

Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej

Sekcja Historyczna PTL i Koło Historyczne TLW.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne: Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie prowadzi działalność naukowo-kulturalną, organizuje wykłady znanych naukowców, prowadzi redakcję – wydaje „Pamiętnik TLW”, w którym zamieszcza się relacje z wydarzeń ważnych dla środowiska lekarskiego Warszawy i nie tylko. W każdą środę miesiąca odbywają się spotkania z interesującymi osobowościami teatru, dziennikarzami i literatami. Animatorem tych spotkań była, jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym, p. Ewa Warelis. W okresie sprawozdawczym ze względu na rosnące koszty postanowiono zmniejszyć ilość spotkań środowych do trzech w miesiącu. W efekcie rozmów z Kołem Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej część kulturalna spotkań została udostępniona szerszej publiczności.

Spotkania Koła Roku Akademickiego 1951-1955 odbywały się regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Sekcja Historyczna PTL i Koło Historyczne TLW – spotkania odbywały się w każdy przedostatni piątek miesiąca, zaś w każdy trzeci poniedziałek miesiąca miały miejsce spotkania Koła Lekarzy i Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej połączone z prelekcjami.

Dnia 10 czerwca 2015 r. odbyła się doroczna uroczystość Wolffiana. Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Augusta Ferdynanda Wolffa nastąpiło wręczenie odznaczeń w salach Klubu Lekarza, a następnie prezentacja „Pamiętnika TLW” 2015. Prezes odznaczył redaktora „Pamiętnika” Dyplomem Prezesa TLW. Medale „Ludziom i Ojczyźnie” otrzymali członkowie TLW, którzy zostali uhonorowani za nieprzerwaną 20-letnią pracę na rzecz Towarzystwa: dr Adam Czarnecki, dr Wiesława Granowska, dr Zbigniew Kosmalski, dr Andrzej Perzanowski, dr Witold Sikorski, dr Janusz Wasilewski i dr Zbigniew Węgrzyn. Ponadto księgowa pani Teresa Adamajtys za skrupulatną i żmudną 20-letnią pracę została wyróżniona przez Prezesa TLW medalem „Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza”.

12 czerwca 2015 r. członkowie Koła Rocznika Akademickiego 1951 świętowali w salach Klubu Lekarza 60-lecie uzyskania dyplomu.

Również w czerwcu 2015 r. Prezes prof. Jerzy Jurkiewicz został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Spowodowało to zacieśnienie związków pomiędzy obiema instytucjami.

Jak co roku, w okresie od 1 sierpnia do 2 października, przedstawiciele Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego uczestniczyli w uroczystościach związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego. Złożono wieniec pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

19 września 2015 r. w Wilnie obchodzono 25-lecie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie było reprezentowane przez dr Krystynę Podgórską-Baraniecką i dr. inż. Mariana Baranieckiego. W czasie wizyty odwiedzili Oni również cmentarz Na Starej Rossie i obejrzeli pomniki, do których odnowienia przyczyniło się finansowo także Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Na ten cel wyasygnowano z kasy TLW 3 000 zł.

2 października 2015 r. w hotelu Hilton w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie reprezentowali delegaci wybrani w czasie Walnego Zebrania TLW, które odbyło się w marcu 2015 r. Do Prezydium PTL wybrani zostali: prof. Waldemar Kostewicz – Prezes, prof. Jerzy Polański – Wiceprezes, dr Andrzej Ignaciuk – Wiceprezes, dr Antonii Sydor – Wiceprezes, dr inż. Marian Baraniecki – Sekretarz, dr Beata Zawadowicz – Zastępca Sekretarza, dr Krystyna Podgórska-Baraniecka – Skarbnik, dr Ewa Kapala – Zastępca Skarbnika, prof. Jerzy Jurkiewicz – Członek Prezydium.

Dnia 16 listopada 2015 r. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wraz z Kołem Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej zorganizowało Spotkanie Patriotyczne, w programie którego znalazł się wykład mgr Hanny Bojczuk „Rok 1915 – przedświt zwycięstwa”. W czasie uroczystości sanitariuszki Pani Krystyna Król-Jaczewska ps. „Królik” oraz Pani Krystyna Nowacka-Wróblewska ps. „Kinga” odznaczone zostały Medalem Digno Laude. Spotkanie zakończył koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołu „Magia”.

W dniu 22 grudnia 2015 r. w salach Klubu Lekarza świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin dr. Jana Bohdana Glińskiego. Jubileusz zaszczycił swoją obecnością Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski. Szanowny Jubilat został uhonorowany tytułem Spectatissimus, otrzymał przynależny do tytułu srebrny pierścień i stosowny dyplom. Laudację dr. J. B. Glińskiego wygłosiła prof. Bibiana Mossakowska.

Przez cały okres sprawozdawczy członkowie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego byli gorąco zaangażowani w działalność Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego OKO, powstałego jako wspólna inicjatywa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z inicjatywy Prezesa TLW 3 marca 2016 r. w Senacie RP została zorganizowana konferencja pt. „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego”, poświęcona problemom relacji pomiędzy chorym a lekarzem i znaczenia wzajemnego zaufania dla właściwego leczenia.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. Prezes TLW prof. Jerzy Jurkiewicz przewodniczył pierwszej sesji V Konferencji Służby Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – teologia – kultura”, która odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W konferencji wzięło udział około 150 osób.

Na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej dr. Stanisława Karczewskiego prof. Jerzy Jurkiewicz uczestniczył 14 kwietnia 2016 r. w uroczystościach 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu.

W tym samym czasie w siedzibie TLW naszym specjalnym gościem był Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej p. Franciszek Spula. Była to okazja do przypomnienia i powtórzenia gorących słów wdzięczności za wspaniały dar, jaki 20 lat temu Towarzystwo Lekarskie Warszawskie otrzymało od Kongresu Polonii Amerykańskiej – najnowsze wydawnictwa medyczne o wartości 1 200 000 dolarów.

W dniu 4 maja 2016 r. Prezes prof. Jerzy Jurkiewicz przeprowadził na ten temat rozmowę z Wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem, sugerując konieczność ustalenia stałej dotacji na pomoc dla Powstańców Warszawskich. Jednocześnie w sprawie Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego OKO przeprowadzono rozmowy w Ordynariacie Wojska Polskiego z p. Jackiem Macyszynem.

 

Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej

We wrześniu 2012 roku wznowiono w Klubie Lekarza działalność kulturalno-imprezową. Decyzją powołanej do życia Komisji Klubowej, której przewodniczącym został wybrany dr Adam Czarnecki, ustalono środę jako dzień spotkań klubowych. Przez minione cztery sezony zaproponowano w środowe wieczory 109 spotkań o charakterze artystycznym, edukacyjno-poznawczym, rozrywkowym.

Największą popularność wśród naszej publiczności zyskały koncerty, recitale, spektakle i spotkania typu talk-show. Na koncerty i spektakle zapraszaliśmy artystów profesjonalnych i amatorów najczęściej nagradzanych w konkursach i przeglądach artystycznych. Stałą współpracę nawiązaliśmy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fr. Chopina w Warszawie, grupą teatralną „Teatrzyk A’la Kabaret” z Domu Kultury Śródmieście w Warszawie i dr. Kubą Sienkiewiczem (koncert raz w roku).

Wydarzeniem był występ chóru The Silver City Singers z Aberdeen w Szkocji z piosenkami filmowymi, estradowymi z lat 50. – 70. XX w. Koncertowali w Klubie Lekarza między innymi Majewski (szanty, piosenki satyryczne) i Roman Ziemlański (twórczość Okudżawy, Wysockiego). Dużym zainteresowaniem klubowiczów cieszyły się spotkania prowadzone w formule talk-show – cykl „Z aktorskiego albumu”. Nasze zaproszenie przyjęli: Emilia Krakowska, Artur Barciś i Jerzy Stuhr. Na wieczory autorskie zgodzili się też: Maria Czubaszek, Barbara Wachowicz, Lidia Stanisławska, Krzysztof Daukszewicz i Maciej Nowak.

Nasi klubowicze cenili sobie również prelekcje i gawędy z projekcjami multimedialnymi. Najchętniej były słuchane relacje z egzotycznych wypraw w interpretacji pisarza i podróżnika Krzysztofa Dworczyka i gawędy „kresowe”. Cykl o zabytkach, wydarzeniach, obyczajach, ludziach na terenach dawnych Kresów polskich prowadziła Katarzyna Węglicka, historyk sztuki, autorka kilkunastu książek o tej tematyce i 50 tysięcy zdjęć.

Klubową tradycją stało się organizowanie wieczorów literackich. Najczęściej były to spotkania poetyckie połączone z interludiami muzyczno-wokalnymi. W życiu klubowym bardzo cenny był udział lekarzy twórców. Pani dr Aldona Kraus, panowie dr Maciej Kierył i dr Mirosław Kowalski przyjęli zaproszenie na swoje wieczory autorskie.

Statystyka wydarzeń klubowych w okresie od września 2012 r. do marca 2016 r.:

– 23 prelekcje, gawędy

– 4 wykłady (tematyka medyczna i paramedyczna)

– 1 program słowno-muzyczny „Warszawa – Grozny – Warszawa. Wędrówka na Kaukaz” – poruszająca relacja z podróży na Kaukaz, zdjęcia, piosenki czeczeńskie, rosyjskie, polskie, taniec kaukaski

– 12 wieczorów literackich

– 33 koncerty

– 8 programów w formule talk-show

– 9 spektakli

– 19 imprez okolicznościowych (Andrzejki, Ostatki, Spotkania Wigilijne, Wolffiana, Jubileusze TLW, Święto Niepodległości, inne).

Średnio w środowych imprezach uczestniczyło od 20 do 70 osób w zależności od terminu, atrakcyjności propozycji programowej, itd.

W okresie sprawozdawczym na wtorkowe rozgrywki brydżowe (organizowane w Klubie od września 2014 r.) uczęszczało 8 osób.

Imprezy środowe finansowane są z funduszy TLW, średnio miesięcznie koszt realizacji tych imprez wynosi ok. 700 zł. Niewielkie kwoty wpływały za bilety wstępu od uczestników imprez „nielekarzy”.

Od stycznia 2016 r. zaniechano pobierania opłaty za bilety wstępu od „nielekarzy”. Decyzją Komisji Klubowej zmieniono godzinę rozpoczęcia imprez środowych – w miesiącach tzw. zimowych – na godzinę 16.00, – w miesiącach letnich spotkania odbywają się o godzinie 18.00.

     Działania w zakresie promocji, reklamy, informacji:

– regularne komunikaty dot. imprez środowych dostarczane do „Pulsu”

– stała dystrybucja wersji drukowanej w Klubie i wśród gości klubowych

– informacja pocztą mailową i tradycyjną do ok. 200-300 osób ze środowiska lekarskiego i sympatyków, bywalców Klubu spoza środowiska lekarskiego

– program spotkań umieszczany na oficjalnej stronie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Informacja o działalności Koła Lekarzy Emerytów w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim

W dniu 28 października 2010 r. do TLW zapisało się 42 lekarzy emerytów skupionych w Okręgowej Izbie Lekarskiej i utworzyło Koło.

Zebrania Koła odbywały się w pierwszym roku raz w miesiącu, a później co trzy miesiące. Lekarze z naszego Koła byli również uczestnikami spotkań organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską. Omawiano problemy medyczne, możliwości pomocy wzajemnej poza jednostkami społecznymi, utrzymywanie więzi pomiędzy członkami TLW.

Wielokrotnie zgłaszanym tematem na spotkaniach była potrzeba zorganizowania przychodni dla emerytów. Rozwiązanie tego postulatu okazało się nierealne (brak podstaw prawnych, brak chętnych do utworzenia i prowadzenia placówki mającej status jednostki gospodarczej ze wszystkimi konsekwencjami, itp.).

Zebrania wspólne uzupełniane były częścią artystyczną, wykładami o tematyce lekarskiej, itp. Ważnym czynnikiem integrującym środowisko jest udział w turnusach rehabilitacyjnych w Wildze, z których każdego roku korzysta ok. 25-30 osób. Należy zaznaczyć, że działają 2-3 grupy 3-6 osobowe, które organizują spotkania w mieszkaniach prywatnych. Ponadto są osoby utrzymujące kontakt z lekarzami z Domu Seniora.

Należy zaznaczyć, że lekarze skupieni w OIL i w TLW korzystają z imprez i wycieczek prowadzonych przez kierownictwo OIL.

     Sprawozdanie z działalności Sekcji Historycznej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w okresie 2011-2015

Posiedzenia Sekcji odbywały się w przedostatni piątek miesiąca, 10 zebrań każdego roku (z przerwą na lipiec i sierpień), czyli 40 zebrań naukowych i organizacyjnych w okresie omawianej 4-letniej działalności Sekcji Historycznej. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Sekcji odbyły się – 27 czerwca 2011 roku i 27 marca 2015 roku.

W posiedzeniach brało udział średnio około 40 osób (na 80 zapisanych członków w 2011 roku i 77 w 2015 roku). Jedynie w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych frekwencja była ograniczona do 20 osób.

Przez trzy lata 2012-2015 Zarząd pracował w składzie dwóch osób: Przewodniczący – Jan Gliński, Wiceprzewodnicząca Bibiana Mossakowska. W tym okresie przedstawiono sylwetki nieżyjących wybitnych i zasłużonych pionierów i twórców medycyny, prezentując ich dorobek naukowy oraz udział w życiu społecznym.

     Lista wykładów Sekcji Historycznej w okresie styczeń 2011 – grudzień 2015

(numer wykładu odnosi się do wszystkich wykładów, jakie odbyły się od powstania Sekcji Historycznej)

28.01.2011

266      Mossakowska Bibiana           Półwiecze Szpitala Bielańskiego im.

Warszawa                            ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Słowo wstępne i reportaż z uroczystości

trzydziesto- i czterdziestolecia Szpitala

267      Jelińska Renata                     Z historii Szpitala Bielańskiego

Warszawa

25.02.2011

268       Kuzaka Andrzej                   Historia Kliniki Urologii Ogólnej,

Warszawa                           Onkologicznej i Czynnościowej

Uniwersytetu

Medycznego w Warszawie

25.03.2011

Misiuk-Hojło Marta               Klinika Okulistyczna we Wrocławiu

Wrocław                              (nie dojechała)

269       Mossakowska Bibiana          Wspomnienia mego życia i pracy

Warszawa

29.03.2011.

270       Arabas Iwona                       Historia farmacji warszawskiej, połączone

Warszawa                            ze zwiedzaniem Muzeum Farmacji Polskiej

29.04.2011

WALNE ZEBRANIE SEKCJI HISTORYCZNEJ

– odwołane, odbyło się 27.06.2011

271       Królikowski Krzysztof            Wspomnienie o dr Marii Wiktorii Werkenthin

Warszawa

272       Kalinowska Jadwiga               Klinika Okulistyczna Uniwersytetu

Wrocław                                Medycznego we Wrocławiu i jej profesor

Witold Kapuściński

27.05.2011

273       Gliński Jan                             Wspomnienie o profesorze Jerzym Szapiro

Warszawa

274       Lew-Starowicz Zbigniew        Narodziny seksuologii

Warszawa

275       Izdebski Zdzisław                  Wspomnienie o profesorze

Warszawa                            Kazimierzu Imielińskim

17.06.2011

276       Bojczuk Hanna                      Szpital PCK przy ul. Smolnej 6 Warszawa

Ząbki

23.09.2011

277       Mossakowska Bibiana            Wspomnienie o prof. Kazimierzu Łodzińskim

Warszawa

278       Zaorski Andrzej                     Wspomnienie o dr Zuzannie Kraśnickiej

Warszawa

279       Żawrocki Antonii                    Prof. dr Nikanor Chrząszczewski (1836-

Gdynia                                  1906) lekarz – naukowiec – działacz

społeczny w Kijowie

28.10.2011

280       Woy-Wojciechowski Jerzy     Trzy krótkie filmy z działalności

Warszawa                             Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

281       Cholewińska-Szymańska       Historia Szpitala Zakaźnego św. Stanisława

Grażyna Warszawa               w Warszawie

25.11.2011

282       Jakowicki Jerzy                     Prof. dr Stefan Soszka – życie i dzieło

Lublin

283       Malarewicz Andrzej               Prezentacja książki o prof. Stefanie Soszce

Kielce

15.12.2011

284       Jurkiewicz Jerzy                    Prof. dr Mirosław Mossakowski – życie,

Warszawa                             działalność, dzieło

27.01.2012

285       Danysz Andrzej                     Moja przygoda z nauką

Warszawa

24.02.2012

286       Knapp Michał                         Michał Pilicki (1824-1907) – profesor Szkoły

Warszawa                             Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego –

wojskowy chirurg i anatom na tle epoki

30.03.2012

287       Kułakowski Andrzej               Historia Instytutu Radowego

Warszawa

288       Kułakowski Andrzej               Wpływ odkryć Marii Skłodowskiej-Curie na

Warszawa                            rozwój medycyny

289       Kaczkowska Teresa              Wspomnienia z dzieciństwa i młodości Marii

Warszawa                            Skłodowskiej

27.04.2012

290       Żawrocki Andrzej                  Michał Bułchakow – zarys biografii lekarza

Gdynia

25.05.2012

291       Królikowski Krzysztof            Muzeum Medycyny w Warszawie

Warszawa

292       Żbikowski Jakub                    Zbiory Specjalne w Głównej Bibliotece

Lekarskiej

22.06.2012

293       Małecka Mariola                     Zakład Leczniczy Laski i jego lekarze

Warszawa

29.09.2012

294       Hrycaj-Małanicz Ewelina         Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie

Lwów

295       Makuch Krzysztof                  Wspomnienie z uroczystości związanej

Warszawa                             z 20-leciem Stowarzyszenia Lekarzy

Polskich we Lwowie

26.09.2012

296      Gliński Jan                             Wspomnienie o profesorze Stefanie

Warszawa                             Malawskim

297      Duk Iwona                             Informacja – prof. Zbigniew Rybicki –

Warszawa                             działalność i dokonania

26.10.2012

298                                                   Wspomnienie o dr Wronkowskiej, dyr.

Szpitala Bielańskiego

299       Rybicki Zbigniew                    Stanisław W. Pokrzywnicki – twórca polskiej

Warszawa                            anestezjologii

300       Rondio Zdzisław                    Stanisław Pokrzywnicki – otwarta nowa

Warszawa                            droga – spojrzenie seniora na ucznia

30.11.2012

301       Jelińska Renata                     Wspomnienie o dr Jolancie Zaręba–

Warszawa                            Wronkowskiej

302       Kaliciński Piotr                       Wspomnienie o prof. Zygmuncie Kalicińskim

Warszawsa

14.12.2012

303       Pawlikowski Marek                Profesor Stanisław Sterkowicz

Łódź

25.01.2013

304      Woy-Wojciechowski Jerzy      Czy pamiętasz Zespół Piosenki Lekarskiej

Warszawa                             „Eskulap”?

22.02.2013

305      Danysz Andrzej                      Prof. dr Jan Venulet – farmakolog,

Warszawa                              pracownik WHO, wykładowca uniwersytetów

Afryki, Azji, Europy i USA, organizator

pierwszego Międzynarodowego Ośrodka

Rejestracji Badań Działań Ubocznych Leków

29.03.2013

306      Spławiński Jacek                     Prof. dr Andrzej Szczeklik – naukowiec,

Kraków lekarz, filozof, muzyk, pisarz

307      Lewandowska-Tarasiuk Eva    „Retoryka miłości”: niedokończone dzieło

Warszawa Londyn Andrzeja Szczeklika

25.04.2013

308      Gliński Jan                              Wspomnienie o prof. Hilarym Koprowskim

Warszawa

309      Dragański Kazimierz               Odo Bujwid bakteriolog, działacz społeczny

Warszawa

24.05.2013

310      Grzesiak-Janas Grażyna,        Dentystyka dawniej – stomatologia dziś

Białkowska-Głowacka Jolanta

Łódź

311      Meissner Alfred Jerzy              Wspomnienie o ojcu profesorze Alfredzie

Warszawa                              Meissnerze, w 130-lecie urodzin twórcy

stomatologii

21.06.2013

312      Lew-Starowicz Zbigniew         Historia seksuologii

Warszawa

313      Eichelberger Wojciech             Promocja książki „Być lekarzem – być

Warszawa                              pacjentem”

27.09.2013

314      Wasyluk Janusz                      Lekarze Powstania Warszawskiego

Warszawa

315      Mossakowska Bibiana             Wspomnienie o ojcu powstańcu Zygmuncie

Warszawa                              Kamińskim ps. „Kalina”

25.10.2013

316      Krzemiński Edward                  Dawne podejście do obłędu. Nowe kierunki

Warszawa                               psychiatrii

29.11.2013

317      Towpik Edward                        Kształtowanie specjalizacji onkologicznej

Warszawa                               przeciwrakowej w Warszawie od 1931 r.

318      Towpik Edward                        Informacja o Muzeum Medycyny przy

Warszawa                               Uniwersytecie Medycznym w Warszawie

13.12.2013

319      Dragański Kazimierz                 Instytut Higieny Dziecięcej im. Barona de

Warszawa                               Lenvala w Warszawie

27.01.2014

320                                                     Jubileusz 90 lat życia i działalności prof.

Andrzeja Danysza

28.02.2014

321       Grassman Magdalena              Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz

Piszczatowska Marta              jego rola w zachowaniu dziedzictwa

Białystok                                medycznego na Podlasiu

14.03.2014

322       Gaweł-Dąbrowska                  Dagmara Historia Zdrowia Publicznego

Wrocław

25.04.2014

323       Szmidt Jacek,                         Historia transplantologii w Polsce

Grochowiecki Tadeusz

Warszawa

30.05.2014

324       Dragański Kazimierz                Profesor Julian Kosiński w 100 rocznicę

Warszawa                               śmierci – wybitny chirurg i pierwszy Prezes

Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

27.06.2014

325       Faryna Jan,                             Tadeusz Faryna – wybitny chirurg dziecięcy

Faryna-Wielowiejska Joanna    i patriota we wspomnieniach najbliższych

Warszawa

26 09 2014

326       Stoba Czesław                        Sztuka i medycyna

Gdańsk

31.10.2014

327       Bukowski Marek                      Chirurgia dziecięca w muzeum

Gdańsk

28.11.2014

328       Rawicz Marcin                          Historia walki z bólem a rozwój anestezjologii

Warszawa                               w Polsce

12.12.2014

329       Gliński Jan                               Jan Gliński o swoim życiu zawodowym

Warszawa                               i społecznym oraz pracy publicystycznej

30.01.2015

330       Bielecka Elżbieta                      Historia Polskiego Czerwonego Krzyża

Warszawa

27.02.2015

331       Rancewicz Zofia                      Dzieje Szpitala im. Dzieciątka Jezus

Wyzgał Janusz                        w Warszawie

27.03.2015

WALNE ZEBRANIE SEKCJI HISTORYCZNEJ

332       Lewandowska-Tarasiuk Eva     Słowo o medycynie

Warszawa Londyn

29.05.2015

333       Mossakowska Bibiana              Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo-

Warszawa                               Wyborczego Zarządu Sekcji

334       Fikus Magdalena                      Historia i rozwój genetyki

Warszawa

26.06.2015

335       Cukrowska Bożena                  Choroby cywilizacyjne XXI w.

Warszawa

30.10.2015

336       Fikus Magdalena                       Genetyczne człowieczeństwo

Warszawa

27.11.2015

337       Izdebski Zbigniew,                    Humanizacja medycyny

Toroń-Fórmanek Barbara

Zielona Góra

22.12.2015

338                                                      Jubileusz 100-lecia dr. Jana Bohdana

Glińskiego