<< powrót

Pamiętnik TLW 2013

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2012/2013

SPRAWOZDANIE Prezesa i zarządu z działaLności towarzystwa LEKARSKIEGO warszawskiego ZA roK 2012/2013

Zarząd  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w  okresie  sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

Sekretarz – dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik – dr n. med. Jerzy Goliszewski

Członek Prezydium: – dr n. med. Krystyna Podgórska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mgr Hanna Bojczuk dr n. med. Adam Czarnecki dr n. med. Andrzej Perzanowski prof. dr hab. Mieczysław Szostek dr med. Wiesława Szymańska dr med. Andrzej Trzaskowski dr med. Janusz Wasilewski.

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. med. Zbigniew Węgrzyn dr n. med. Maria Potworowska dr n. med. Zbigniew Kosmalski lek. med. Jerzy Radziszewski lek. med. Witold Sikorski.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk

dr inż. Marian Baraniecki

dr n. med. Jerzy Kotowicz

prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz.

Posiedzenia Zarządu TLW, zwoływane w trybie i w składzie statutowym, odbywały się raz w miesiącu. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu na 1/2 etatu i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu.

W strukturze Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital Bielański

Koło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Koło Raszyńska

Koło Szpital Wolski

Koło Seniorów Roku Akademickiego 1946-1951

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i Słuchaczy Szkoły Zaorskiego

Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie prowadzi działalność naukowo-kulturalną, organizuje wykłady znanych naukowców, prowadzi redakcję TLW – wydawanie „Pamiętnika TLW” i prac o charakterze wspomnieniowym. W każdą środę miesiąca odbywają się spotkania z interesującymi osobowościami teatru, dziennikarzami i literatami. Takiej działalności nie da się prowadzić bez ponoszenia znacznych kosztów, jest to nasz obowiązek statutowy. Komisja Rewizyjna wielokrotnie zwracała uwagę na rosnące koszty Towarzystwa, a jednocześnie zbyt małe dochody z działalności Klubu Lekarza.

Na kolejnych zebraniach Zarządu członkowie Zarządu razem z księgową i Komisją Rewizyjną dokonywali analizy gospodarki finansowej Towarzystwa. Okazało się, że bilans przychodów i wydatków TLW jest ujemny. Skala niedoborów finansowych, mimo podjętych działań oszczędnościowych, okazała się niewystarczająca. W tej sytuacji Prezes TLW po uzgodnieniu stanowiska z Prezydium Zarządu przedstawił na kolejnym zebraniu propozycję reorganizacji Klubu Lekarza, idącą w kierunku:

a)     znaczącego zwiększenia przychodów przez podnajęcie części gastrono­micznej,

b)   dokonania restrukturyzacji zatrudnienia.

Proponowane zmiany miały na celu doprowadzenie do wyrównania bilansu Towarzystwa.

Zarząd przyjął propozycję Prezesa i Prezydium przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwnym. W zaistniałej sytuacji dotychczasowy dyrektor Klubu Lekarza dr Andrzej Trzaskowski, nie zgadzając się z przyjętymi przez Zarząd zmianami, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 1 maja 2012 roku.

Doktorowi Andrzejowi Trzaskowski emu zaproponowano stanowisko pełnomocnika Zarządu do spraw koordynacji Klubu Lekarza, lecz nie wyraził zgody i podtrzymał swoją prośbę o rozwiązanie umowy o pracę.

Dr Andrzej Trzaskowski nadal pozostaje członkiem Zarządu TLW. Od 1 maja nie uczestniczył jednak w żadnym posiedzeniu Zarządu naszego Towarzystwa. Klub Lekarza do dnia 31 sierpnia 2012 r. działał na dotychczasowych zasadach.

Reaktywowano Komisję Klubową w składzie: przewodnicząca dr W. Szymańska, dr B. Wolniewicz, dr D. Słowakiewicz, dr K. Podgórska. Konsultantem z ramienia Zarządu TLW jest dr W. Granowska. Komisja Klubowa ma za zadanie zwiększenie liczby lekarzy bywających w Klubie.

Do pracy w Klubie Lekarza powróciła również p. Ewa Warelis, która jako animator kultury w każdą środę miesiąca organizuje spotkania kulturalne. Spotkania naukowe organizuje dr Wiesława Szymańska.

Dnia 19 maja 2012 r. w Ostrołęce odbyło się zebranie plenarne Zarządu Głównego PTL, w którym uczestniczył Prezes TLW.

W dniu 30 maja 2012 r. odbyły się Wolffiana. Medal Wolffa otrzymał redaktor naczelny 16. tomu „Pamiętnika TLW” prof. Tadeusz Tołłoczko. Laudację wygłosił prof. Jerzy Jurkiewicz.

W części naukowej uroczystości dr A. Żawrocki wygłosił wykład: Michał Bułhakow. Zarys biografii lekarza, a prof. T. Tołłoczko dokonał prezentacji najnowszego tomu „Pamiętnika TLW” CXLVIII Nr 16/2012.

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Wolffian zamieszczono w dziale „Jubileusze”.

W dniu 9 czerwca 2012 r. podczas Mszy św. w kościele sióstr Wizytek w Warszawie Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz otrzymał Order Rycerski św. Sylwestra, jedno z najwyższych wyróżnień papieskich, nadany przez Jego Świątobliwość Papieża Benedykta XVI w uznaniu zasług Profesora dla nauki i kultury.

Z dniem 1 września 2012 r. Klub Lekarza rozpoczął działalność na nowych zasadach. Z panem Sylwestrem Puchtą została podpisana umowa najmu dotycząca użytkowania parteru, pomieszczeń podziemnych budynku wraz z wyposażeniem kuchni oraz użytkowania ogrodu i konserwowania go na własny koszt. Dokonano znaczącej restrukturyzacji zatrudnienia w Towarzystwie.

Dnia 20 października 2012 r. w Klubie Lekarza obchodzono uroczyście 10-lecie istnienia Klubu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

Profesor A. Danysz i dr A. Zaorski otrzymali z rąk Prezesa dyplomy i medale Ludziom i Ojczyźnie. Doktor W. Sikorski wygłosił wykład Historia Klubu Lekarza. Sprawozdanie z uroczystości zostało zamieszczone w tegorocznym tomie „Pamiętnika TLW”.

Dnia 9 listopada 2012 r. w Klubie Lekarza odbył się Wieczór patriotyczny dla upamiętnienia 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sanitariuszkom, uczestniczkom Powstania Warszawskiego, zostały wrę­czone medale Digno Laude. Doktor Andrzej Perzanowski wygłosił wykład Trudna historia Orderu Virtuti Militari. Sprawozdanie z tej uroczystości zostało umieszczone w tegorocznym numerze „Pamiętnika TLW”.

Członkowie Koła Szpitala Wolskiego w dniu 10 listopada 2012 r. wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na cześć Dyrektora Zbigniewa Hermana. Odsłonięcia dokonała wdowa, dr Alina Hermanowa, na terenie Szpitala Wolskiego przy budynku nr 2– dyrekcyjnym.

Po ceremonii dyrektor Szpitala Wolskiego dr Marek Balicki zaprosił zebranych do sali konferencyjnej, gdzie zostały wygłoszone następujące referaty: Szpital Wolski wczoraj, dziś, jutro oraz przesłanie prof. dr. med. Tadeusza Tołłoczki na temat wspomnień o dr. med. Zbigniewie Hermanie, wieloletnim dyrektorze Szpitala.

W roku sprawozdawczym bardzo aktywnie działała Komisja Klubowa.

W Klubie Lekarza odbyło się wiele interesujących wykładów naukowych, spotkań z artystami i z ciekawymi ludźmi.

W dniu 19 grudnia 2012 r. w 192-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze szkoły im. Józefa Elsnera.

W styczniu 2013 r. odbyła się sesja zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków WUM, poświęcona prof. W. Szenajchowi, twórcy pediatrii.

Podczas sesji Prezes OIL M. Szatanek odznaczył nowym medalem Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza prof. M. Krawczyka, prof. J. Jurkiewicza i prof. M. Szostka.

Na mocy uchwały Senatu RP z dnia 3 sierpnia 2012 r. rok 2013 r. jest Rokiem Powstania Styczniowego. W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie wmurowana jest tablica prof. Polikarpa Girsztowta (1827-1877), lekarza naczel­nego Powstania Styczniowego, 26 lutego 2013 r., została odprawiona msza święta w intencji poległych, pomordowanych i zesłanych na katorgę lekarzy i medyków powstańczych służb sanitarnych. Mszę poprzedziło wprowadzenie sztandarów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Związku Powstańców Warszawskich, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli Rektor WUM prof. M. Krawczyk, senator RP Stanisław Karczewski, Prezes PTL prof. J. Woy-Wojciechowski, przedstawiciele OIL, przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich z wiceprezes dr Haliną Jędrzejewską, Zarząd TLW i członkowie Kół Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.