<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2009/2010

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2009/2010 

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący                    ―  prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący            ―  prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

I sekretarz                              ―  dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik                                 ―  dr n. med. Jerzy Goliszewski

Członek  Prezydium              ―  lek. med. Andrzej Trzaskowski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mgr Hanna Bojczuk, dr n. med. Adam Czarnecki,  dr n. med. Andrzej Perzanowski,

dr n. med. Krystyna   Podgórska,  prof. dr hab. Mieczysław Szostek,

dr med. Janusz Wasilewski, dr n. med. Andrzej Włodarczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. med. Zbigniew Węgrzyn, dr n. med. Maria Potworowska,

dr n. med. Zbigniew Kosmalski,  lek. med. Jerzy Radziszewski, lek. med. Witold Sikorski

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk,   prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk,

prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz.

Posiedzenia Zarządu, zwoływane  w trybie i w składzie statutowym, odbywały się raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu brali udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kół TLW. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu  na ½ etatu  i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu /.

W strukturze  Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące  Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital BielańskiKoło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i  Słuchaczy Szkoły Zaorskiego.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz  Stowarzyszenie Wychowanków  Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Od dnia 25 września 2008 r. przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim funkcjonuje Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM.

W obecnym okresie sprawozdawczym jak i w ubiegłym  TLW aktywnie uczestniczyło  w przygotowaniach do Jubileuszu 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.

W programie obchodów rocznicowych przedstawionym przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. med.  Marka Krawczyka i zatwierdzonym przez Senat WUM znalazły się m.in. następujące uroczystości:

14 lutego 2009 r. – Jubileuszowy Bal Karnawałowy w Uczelni

10  maja 2009 r.– Impreza edukacyjno-rocznicowa zatytułowana „Warszawski Uniwersytet Medyczny– społeczeństwu Warszawy”

Opera „Rigoletto” dedykowana Alma Mater przez  Teatr Wielki – Operę Narodową

w Warszawie

13 maja 2009 r. – Wystawa prac artystów z Wydziału Grafiki ASP w WUM

18 czerwca 2009 r. – Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjne WUM

21 czerwca 2009 r.  – Koncert dedykowany Uczelni  przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

7-8 października 2009 r. – Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

8 października 2009 r.– Uroczysta Msza Święta z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Warszawie, połączona z poświęceniem kaplicy świętych Kosmy i Damiana, ufundowanej przez naszą Uczelnię

9 października 2009 r. – Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 Uczelni Medycznych.

W trakcie inauguracji roku akademickiego za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej prezes   TLW prof. Jerzy Jurkiewicz został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeni zostali również prof. Witold Mazurowski i prof. Mieczysław Szostek.

9 października 2009 r. – Gala Jubileuszowa w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Prezes TLW prof. Jerzy Jurkiewicz odebrał z rąk Rektora WUM Medal „ Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Prezes zwrócił się do zebranych tymi słowami: „ Z okazji Wielkiego Jubileuszu 200 lat nauczania medycyny w Warszawie składamy na ręce Waszej Magnificencji wyrazy najwyższego uznania i podziwu dla wielkości dokonań Tych, którzy uparcie i nieustępliwie, z ogromnym wysiłkiem i poświęceniem przez dwa stulecia budowali Szkołę, wspaniałą Wszechnicę Nauki i Edukacji – Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Nasz najgłębszy szacunek budzi konsekwencja, z jaką realizowano przyjętą w 1809 roku misję – pomimo zaborów, okupacji, wojen światowych, pomimo trwającej dziesiątki lat obcej  dominacji, kolejne pokolenia Nauczycieli Akademickich przekazywały wiedzę  i wychowywały młodych Polaków w duchu patriotycznym, umiłowania Ojczyzny, przywiązania do wolności i demokracji, w poszanowaniu tradycji i hipokratesowych zasad postępowania lekarskiego. Fundamentem dla takich postaw był dawniej i obecnie wypływający z najgłębszego przekonania imperatyw służenia „Ludziom i Ojczyźnie”.

Jego Magnificencji Rektorowi, Profesorom, Studentom i  Pracownikom Warszawskiej Alma Mater przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje wraz z życzeniami wielu dalszych osiągnięć naukowych, rozkwitu katedr, klinik i zakładów oraz pomyślnej realizacji planowanych inwestycji”.  Vivat  Academie  Vivat Profesores !

21 listopada 2009 r. odbył się Zjazd Absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym organizatorem zjazdu był członek  Zarządu TLW prof. Mieczysław Szostek.  Prezes TLW prof. Jerzy Jurkiewicz przekazał adres powitalny i gratulacyjny.

3 grudnia 2009 r.  Rektor WUM  prof. Marek Krawczyk i Rektor UW  prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow  dokonali odsłonięcia granitowego obelisku Ludziom i Ojczyźnie, poświęconego 200-leciu nauczania medycyny w Warszawie.  Koncepcję obelisku opracował prof. Jerzy Jurkiewicz.

3-4 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W trakcie trwania Konferencji Prezes TLW prof. Jerzy Jurkiewicz wygłosił dwa referaty: Ojcowie założyciele Wydziału Akademicko-Lekarskiego w Warszawie 1809 oraz

Tajne nauczanie medycyny w Warszawie w latach 1941-1944.  Wtedy też Prezes otrzymał z rąk JM Rektora WUM pamiątkowy medalion „Ojcowie Założyciele Wydziału Akademicko- Lekarskiego” i medal Stanisława Staszica.

8 grudnia 2009 r.– koncert dedykowany Uczelni przez Uniwersytet Warszawski

Niezależnie od obchodów Wielkiego Jubileuszu w dniach  5-7 maja 2010 r. odbyła się Konferencja  6 th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. Patronat Honorowy nad Konferencją objęło Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

W Klubie Lekarza dnia  17 czerwca 2009 r. odbyły się  uroczyste Wolffiana. Medalem A. F. Wolffa odznaczony  został prof. dr n. med. Longin Marianowski,  redaktor  tomu „Pamiętnika TLW” poświęconego historii ginekologii. Laudację wygłosił prof. M. Wielgoś.

Dnia 13 paaździernika 2009 r. w Klubie Lekarza odbyła się sesja popularnonaukowa „Exodus – Służba Zdrowia po Powstaniu Warszawskim”. Sesja składała się z dwóch części. Pierwszą część  prowadzili dr  J. B. Gliński i dr A. Zaorski, drugą część prowadziła

dr H. Jędrzejewska. Podczas sesji po raz kolejny zostały wręczone  medale Digno Laude sanitariuszkom uczestniczkom Powstania Warszawskiego.   Wprowadzenie stanowił referat

dr Marii Wiśniewskiej na temat sytuacji warszawiaków po Powstaniu Warszawskim.

Dnia 22 października 2009 r. odbyła się w Klubie Lekarza uroczystość z okazji

70-lecia urodzin i 50-lecia aktywności zawodowej Prezesa TLW  prof. Jerzego Jurkiewicza. Sprawozdanie z uroczystości zamieszczono w osobnym rozdziale „Pamiętnika TLW”.

Dnia 16 grudnia 2009 r.  obchodzono 189-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego wspólnie ze spotkaniem wigilijnym.   Mgr H. Bojczuk wygłosiła wykład   „Henryk  Hoyer – lekarz, uczony, humanista”. Zostały wręczone odznaczenia. Medal Henryka Hoyera otrzymała prof. Zofia Podgórska-Klawe, a Sekretarz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego  dr Feliksa Łapkiewicz otrzymała medal Brodowskiego i Paszkiewicza. Profesor Witold Mazurowski otrzymał dyplom łaciński. Wieczór ten zakończył się wspólnym kolędowaniem.

W dniu 9 stycznia 2010 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Naukowa STN WUM  pt. „Pozaczaszkowe zwężenia tętnic szyjnych – diagnostyka i leczenie”.  Honorowy Patronat nad sesją objęło Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.  Pod patronatem TLW w roku akademickim

2009/2010 odbywają się „Czwartki chirurgiczne”. Jest to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych, w których udział biorą studenci polskich uczelni medycznych i wybitni specjaliści różnych specjalności  z dziedziny  medycyny.