<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za lata 2011/2015

JERZY JURKIEWICZ

SPRAWOZDANIE  PREZESA I ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO ZA LATA 2011/2015

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

Sekretarz – dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik – dr Jerzy Goliszewski

Członek Prezydium: – dr Krystyna Podgórska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

mgr Hanna Bojczuk

dr n. med. Adam Czarnecki

dr n. med. Andrzej Perzanowski

prof. dr hab. med. Mieczysław Szostek

dr med. Wiesława Szymańska

dr med. Andrzej Trzaskowski

dr med. Janusz Wasilewski

KOMISJA REWIZYJNA

lek. med. Zbigniew Węgrzyn

dr n. med. Maria Potworowska

dr n. med. Zbigniew Kosmalski

lek. med. Jerzy Radziszewski

lek. med. Witold Sikorski

SĄD KOLEŻEŃSKI

prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk

dr inż. Marian Baraniecki

dr n. med. Jerzy Kotowicz

prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz.

 

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, zwoływane w trybie i w składzie statutowym, odbywały się raz w miesiącu. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu na 1/2 etatu i sekretarkę na cały etat (dwie osoby na 1/2 etatu). W okresie sprawozdawczym zredukowano etaty o jedno stanowisko sekretarki (1/2 etatu).

W strukturze Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital Bielański

Koło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Koło Raszyńska

Koło Szpital Wolski

Koło Seniorów Roku Akademickiego 1951-1955

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i Słuchaczy Szkoły Zaorskiego

Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej

Sekcja Historyczna PTL i Koło Historyczne TLW.

 

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne – Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Po weryfikacji ankiet osobowych ustalono liczbę członków na 450 osób.

Za jedno z ważniejszych wydarzeń roku 2011-2012 uważam inicjatywę ufundowania Sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zgłoszoną przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

Przewodniczącym honorowego komitetu Fundacyjnego został Prezes TLW kol. Jerzy Jurkiewicz. W skład komitetu weszło również wiele osobistości m.in. JE arcybiskup Henryk Hoser, JE Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek, Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, JM Rektor WUM prof. Marek Krawczyk, JM Rektor UW prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macugow, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz i wielu innych.

W dniu 1 października 2011 r. w salach recepcyjnych Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandarów Okręgowej Izby Lekarskiej Warszawskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył arcybiskup H. Hoser Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ojciec chrzestny Sztandaru prof. Jerzy Jurkiewicz przekazał uroczyście Sztandar Prezesowi OIL Mieczysławowi Szatankowi.

30 września 2011 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PTL połączony z wyborami do Zarządu Głównego. Wszyscy Delegaci TLW zostali wybrani do Zarządu Głównego PTL.

W dniu 8 marca 2012 r. delegacja TLW z Prezesem uczestniczyła w uroczystościach Jubileuszu 95-lecia urodzin Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Prezes TLW przekazując słowa najgłębszego szacunku i uznania wręczył Jubilatowi XIX-wieczną barwną fotografię przedstawiającą Powstańców Polskich z 1831 roku.

Prof. Jerzy Jurkiewicz uczestniczył w Jubileuszu 60-lecia Instytutu Reumatologii i 110-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, przekazując na ręce Dyrektorów obu placówek medale i dyplomy TLW.

W latach 2012-2013 nastąpiły zmiany w sekretariacie Zarządu TLW. Członek Zarządu Andrzej Trzaskowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Dyrektora Domu i Klubu Lekarza. Zarząd po kilkakrotnym ponawianiu przez kol. A. Trzaskowskiego decyzji o rezygnacji, ostatecznie w kwietniu 2012 r. dymisję przyjął.

Powodem rezygnacji kol. A. Trzaskowskiego z pełnionej funkcji była rozbieżność poglądów pomiędzy Nim a Prezesem i Zarządem co do sposobu zarządzania i organizacji Klubu i Domu Lekarza.

W maju 2012 r. rozpoczęto gruntowną reformę organizacji i zarządzania Klubem Lekarza. Kuchnię i sale klubowe na parterze Domu oddano w dzierżawę p. Sylwestrowi Puchcie. Sale klubowe zajmujące pierwsze piętro Domu Lekarza pozostawiono w gestii Zarządu. Osobą odpowiedzialną za ten odcinek Klubu Lekarza została p. Hanna Kawczak.

Po kilku miesiącach działania w nowej strukturze wyraźnie poprawiła się sytuacja finansowa Klubu, ale w dalszym ciągu pokoje gościnne przynosiły straty m.in. z powodu bardzo niskiego tzw. obłożenia. W tej sytuacji zadecydowano oddać obsługę pokoi p. Sylwestrowi Puchcie. Budżet Towarzystwa, który mimo zwiększonych wpływów z dzierżawy części Klubu i Domu Lekarza, w dalszym ciągu był ujemny, chociaż na znacząco niższym poziomie niż w poprzednich latach (w tym samym czasie spadło, niestety, oprocentowanie lokat).

Reaktywowano Komisję Klubową w składzie – dr Wiesława Szymańska, dr Barbara Wolniewicz, dr Danuta Słowakiewicz i dr Krystyna Podgórska. Do pracy w Klubie Lekarza powróciła również p. Ewa Warelis jako organizator spotkań, imprez, wieczorów poetyckich i muzycznych.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu 2012-2013 były obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego, w których Towarzystwo wzięło aktywny udział. 26 lutego 2013 została odprawiona w Kościele św. Krzyża msza święta w intencji Lekarza Naczelnego Powstania prof. Polikarpa Girsztowta oraz poległych, pomordowanych i zesłanych na katorgę lekarzy i medyków Powstania.

Na zakończenie obchodów rocznicy wybuchu Powstania z inicjatywy Prezesa TLW otwarto w Senacie Rzeczypospolitej niezwykle ciekawą wystawę pamiątek, biżuterii i ozdób z okresu Powstania, wypożyczonych z rzadko eksponowanych zbiorów prywatnych. Między innymi pokazano wspaniały obraz nieznanego malarza, najprawdopodobniej ze szkoły monachijskiej, zatytułowany „Alegoria Powstania 1863.”

W latach 2013-2014 Zarząd Towarzystwa działał w składzie jak poprzednio z jednym wyjątkiem – z powodów osobistych złożyła rezygnację z prac w Komisji Klubowej dr Wiesława Szymańska. Na Jej miejsce wybrano dr. Adama Czarneckiego.

Na podziękowanie zasługuje duży wzrost aktywności Koła Historii Medycyny (jednocześnie Sekcji Historycznej PTL), którego Przewodniczącym jest dr Jan Bohdan Gliński. Włączenie się do prac Koła p. prof. Bibiany Mossakowskiej, spowodowało znaczący wzrost nie tylko liczby spotkań, ale także zwiększającą się z miesiąca na miesiąc frekwencję.

Z inicjatywy dr. Krzysztofa Filipa wznowiono po kilku latach działalność Koła Młodych Lekarzy. Ten fakt może mieć duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości pokoleniowej i przyszłości Towarzystwa.

6 czerwca 2013 r. decyzją ministra Jana Ciechanowskiego przyznano Towarzystwu Lekarskiemu Warszawskiemu medal Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Medal został umieszczony na Sztandarze Towarzystwa.

W dniach 18-31 września 2013 r. odbył się 66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Podczas uroczystości kol. Jerzy Jurkiewicz przekazał na ręce Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Marka Krawczyka – medal Augusta Ferdynanda Wolffa.

4 października 2013 r. obchodzono 65-lecie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes prof. Jerzy Jurkiewicz, absolwent tej Uczelni – rocznik 1963, przekazał Rektorowi Uniwersytetu w uznaniu zasług dla rozwoju nauk medycznych w Polsce medal „Ludziom i Ojczyźnie”.

8 października 2013 r. odbyły się uroczystości poświęcone obchodom 70-lecia utworzenia Batalionu AK „Zośka”. Prezes TLW wręczył Przewodniczącemu Stołecznego Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalionu „Zośka” p. Tytusowi Karlikowskiemu medal „Ludziom i Ojczyźnie” jako wyraz hołdu i szacunku dla Żołnierzy tego Batalionu.

Warto dodać, że w okresie 2013-2014 doszło w TLW do wielu spotkań na najwyższym szczeblu administracyjnym i społecznym, poświęconych problemom Służby Zdrowia. Dwukrotnie odbyła się debata organizowana z inicjatywy Wicemarszałka Senatu dr. Stanisława Karczewskiego. Niezależnie od tego dwukrotnie gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. Piotra Warczyńskiego z szerokim udziałem przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń Medycznych – dyskusja o wdrożeniu pakietu onkologicznego. Odbyła się też uroczystość poświęcona pamięci prof. Zbigniewa Religi. Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 stała się uznanym i akceptowanym przez wszystkie zainteresowane strony miejscem spotkań i debat.

Od 2013 roku Prezes prof. Jerzy Jurkiewicz poszukiwał możliwości rozszerzenia pomocy i opieki dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego. Po wielu bezowocnych próbach realizacji tej idei natrafił wreszcie na pozytywny i szczery odzew ze strony Prezesa Mazowieckiego Oddziału PCK prof. Jerzego Kotowicza.

W efekcie rozmów pomiędzy PCK a naszym Towarzystwem, doprowadzono do podpisania w dniu 27 sierpnia 2014 r. deklaracji o powołaniu przez obie te organizacje – Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego PCK [OKO] mającego za zadanie niesienie opieki potrzebującym Żołnierzom Powstania Warszawskiego.

Poparło tę ideę wiele instytucji i stowarzyszeń: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek w Warszawie, Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego i inne.

Pomoc zadeklarowały także – Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Szef Urzędu ds. Kombatantów Jan Ciechanowski, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Wojska Polskiego gen. bryg. Piotr Dzięgielewski i wiele innych osób i instytucji. Jako jedno z pierwszych swój udział w wolontariacie zgłosiło Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie.

Sprawę wydawało się niemożliwą do zrealizowania, chyba tylko dzięki opiece Opatrzności, udało się jednak zrealizować – OKO działa, opinie na temat jego funkcjonowania są, jak do tej pory, bardzo dobre. Rozszerzenie tej inicjatywy na większą grupę podopiecznych zależeć będzie od pomocy finansowej ze strony urzędów i instytucji, ale także od darczyńców i wolontariuszy.

Dodam wreszcie, że od roku 2004 wręczane są medale Digno Laude – „Godnemu Chwały” Żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych Powstania Warszawskiego 1944. Do chwili obecnej odznaczenia te wręczono prawie 300 osobom, przede wszystkim sanitariuszkom Powstania. To wspólne ze Związkiem Powstańców Warszawskich działanie, przy szczególnym zaangażowaniu osobistym p. dr Haliny Jędrzejewskiej Wiceprezes tego Związku, uważam za symboliczny hołd, za wyraz szacunku i wdzięczności jakie są należne tym wspaniałym Polakom – Żołnierzom Polski Walczącej.

Naszą największą chlubą i dumą jest wznowiony w 1997 r. po blisko 60 latach przerwy „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, którego pierwszy rocznik ukazał się w 1837 r. „Dokumentuje on działalność społeczno-naukową Towarzystwa i warszawskiego środowiska lekarskiego w różnych jego aspektach. Publikuje artykuły o dziejach warszawskich szpitali, biografie wybitnych lekarzy i ich osiągnięcia na polu medycyny, a także ciekawe fragmenty historii i kronikę TLW.

Jest rzetelnym świadkiem i świadectwem trwających nieprzerwanie od prawie 200 lat działań, których przewodnim, najważniejszym motywem, były zawsze i są nadal -patriotyzm, przywiązanie do tradycji, obrona godności zawodu lekarza. Jest odbiciem naszych spełnionych i niespełnionych marzeń, naszych radości i sukcesów, pomyłek i porażek, jest naszego Towarzystwa przepustką do historii” – (Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820 – 2005”, Cz. 2. Warszawa 2005, s. 244).

Specjalne podziękowanie składam w tym miejscu Komitetowi Redakcyjnemu i członkom Redakcji. Z szacunkiem i wdzięcznością wspominam pierwszego Redaktora Naczelnego „Pamiętnika” śp. prof. Janusza Kapuścika. Nie ulega jednak wątpliwości, że duszą Wydawnictwa jest od początku jego wznowienia Sekretarz Redakcji dr Wiesława Granowska. Bez Jej zapału, oddania, determinacji i uporu „Pamiętnika” by nie było. Jeżeli dodać, iż oprócz „Pamiętnika”, wydano w ostatnich latach dodatkowo 10 tomów Suplementów poświęconych głównie tematyce powstańczej, to ogrom dokonań staje się widoczny i musi budzić szacunek i podziw.

Sprawozdanie, które przedkładam uczestnikom Walnego Zgromadzenia z oczywistych powodów obejmuje jedynie fragmenty zdarzeń, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Szczegółowy opis tego co się działo, a co dziś już przechodzi do historii, zawarty jest w wydawanych od 1997 roku kolejnych tomach „Pamiętnika”.

Patrząc z perspektywy minionych lat na sytuację Towarzystwa, na jego pozycję, na jego rolę i wpływ jaki wywiera na bieg współcześnie rozgrywających się wydarzeń w ochronie zdrowia, na to wreszcie jak Towarzystwo jest postrzegane przez środowisko medyczne i mieszkańców naszego Miasta, mogę z dumą i satysfakcją stwierdzić, iż jego Członkowie na miarę swoich sił i możliwości dobrze wypełniają podjęte przed 200. laty i ciągle aktualne zobowiązanie: „przykładanie się do udoskonalenia umiejętności lekarskich, zbliżenie do siebie osób naukowych poświęcających się tymże umiejętnościom w Polsce i wzajemne udzielanie sobie uwag w przedmiotach wyżej wymienionych mianowicie Kraju Polskiego dotyczących się”. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie dobrze służy „Ludziom i Ojczyźnie”.

Vivat Societas Medica Varsoviensis. Gaudeamus.

Panie Przewodniczący, przekazuję Panu Łańcuch Prezesa na znak zakończenia kadencji Zarządu 2011-2015.

Dziękuję za uwagę.