<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

Początki Oddziału i Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego

Witold Mazurowski

Początki Oddziału i Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego  Szpitala Bródnowskiego

Od czasu przeniesienia Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej  ze Szpitala  Przemienienia Pańskiego  do Szpitala Dzieciątka Jezus w 1951 r.,  w prawobrzeżnej Warszawie, na Pradze, nie było  oddziału  tej specjalności przez bardzo wiele lat.  Dopiero budowa Szpitala Bródnowskiego  o wielospecjalistycznym profilu   stworzyła możliwości  lokalowe  otwarcia  oddziału neurochirurgii.  Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, gromadzeniu sprzętu i instrumentarium specyficznego dla tej specjalności,   w  marcu 1981r.  z inicjatywy dyrektora szpitala  dr. Tadeusza Sikorskiego otwarto Oddział  Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Warszawie na Bródnie. Ordynatorem  oddziału został docent  (później profesor) Witold Mazurowski.

(Foto)

Urodził się w 1926 r., studia na Wydziale Lekarskim UW/AM  w latach 1946 – 1952; doktorat w Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1964 na podstawie pracy pt. „ Śródczaszkowe krwiaki zewnątrzmózgowe”; habilitacja w Akademii Medycznej w Warszawie  w 1970 r.  na podstawie rozprawy  pt. „Leczenie chirurgiczne tętniaków śródczaszkowych za pomocą wzmacniania ich ściany masami plastycznymi”.  Pracował w Klinice Neurochirurgii AM od 1951 r., początkowo jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia, potem starszy asystent, adiunkt, docent. Tytuł  naukowy profesora otrzymał w 1990 roku.

Jego zastępcą został dr med. Metody Dąbrowski (zmarł w 1992). Ordynator oddziału zachował etat w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie, będąc z niej oddelegowany  do pracy w Szpitalu Bródnowskim. Wraz z nim przeszli   lekarze medycyny Barbara Gawur i Zbigniew Mossakowski i stanowili  początkowo bardzo nieliczny zespół asystencki. Oddziałową pielęgniarek została pani Elżbieta Bieniek.

Oddział dysponował 25 łóżkami, dwiema salami operacyjnymi wyposażonymi w podstawowy sprzęt do operacji neurochirurgicznych. Szpital nie posiadał w tym czasie tomografu komputerowego i w związku z tym korzystał z pracowni tomografii komputerowej Szpitala Klinicznego AM.

Stopniowo zespół asystentów zaczął się powiększać. I tak  w 1982 r. na stanowisku asystentów zatrudnieni zostali lekarze:  Roman Klisiewicz, Wojciech Trautsoult (zmarł w 1997), Mirosław Ząbek (późniejszy kierownik kliniki), a w latach następnych  dalsi. W latach 1985-1987 zostało zakupione dla oddziału bardzo nowoczesne  wyposażenie sali operacyjnej. Natomiast ciągle zbyt mała była liczba łóżek, jak na potrzeby  bardzo dużego rejonu. Dlatego też  w czasie generalnego remontu w 1996 r. powiększono oddział do 45 łóżek  z czego  5 łóżek, których pięć stanowiło  salę intensywnego nadzoru.  Z  oddziałem ściśle współpracuje poradnia neurochirurgiczna.

W omawianym okresie  specjalizacje I i II stopnia w zakresie neurochirurgii uzyskali m. in.: Mirosław Ząbek, Bogdan Ciszek (później profesor, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej AM), Barbara Gawur, Roman Klisiewicz, Rafał Górski, Henryk Koziara, Piotr Biliński, Rafał Taczanowski, Wojciech Trautsoult, Grażyna Janulis. Ponadto pracowali: Maciej Wieczorkowski, Wioletta Szałkowska  Andrzej Gąsecki, Jacek Szapiro, Michał Mierzejewski, Klaudiusz Papierski.

W 1996 r.  przeprowadzono generalny remont oddziału, powiększając jednocześnie jego powierzchnię o cztery sale chorych (16 łóżek), dyżurkę pielęgniarek– osiągając razem 45 łóżek. Założono wówczas tor wizyjny transmitujący obraz mikroskopowy z sali operacyjnej do chwili obecnej do pokoju lekarskiego na V piętrze.

W 1996 r. ordynator oddziału– prof. Witold Mazurowski– przeszedł na emeryturę, pozostając jeszcze w pracy przez 2 lata w niepełnym wymiarze godzin.  W 2000 Oddział Neurochirurgii włączony został w strukturę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  uzyskując statut Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, a doc. Mirosław Ząbek mianowany został profesorem nadzwyczajnym w tej uczelni.  Realizując swoje statutowe cele Klinika Neurochirurgii od chwili przyłączenia do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do chwili obecnej prowadzi obowiązujące i doskonalące nauczanie podyplomowe. Kierownik Kliniki prof. nadzw. dr hab. med. Mirosław Ząbek po raz drugi pełni funkcję konsultanta kraju w dziedzinie neurochirurgii i prezesa Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Profesor  dr hab. med. Witold Mazurowski przez wiele lat pełnił funkcję  konsultanta krajowego ds. neurochirurgii , a w latach 1996-1998 funkcję tę pełnił prof. nadzw. dr hab. med. Mirosław Ząbek .