<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

OCHOTNICZY KORPUS OPIEKUŃCZY PCK OKO

Ochotniczy Korpus Opiekuńczy

PCK OKO

Spotkanie w dniu 25.09.2014 r.

W dniu 25 września 2014 r. w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji deklarujących pomoc i współpracę przy realizacji idei odtworzenia i działań opiekuńczych korpusu wolontariuszy i sióstr PCK.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich, Światowego Związku Żołnierzy AK, Muzeum Powstania Warszawskiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, Szpitala MSWiA i Szpitala Bielańskiego.

Gotowość do współpracy i pomoc zadeklarowały także Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska i Okręgowa Izba Pielęgniarek w Warszawie.

Gospodarzami spotkania byli: Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK prof. Jerzy Kotowicz i Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz.

Na wstępie przedstawiciele środowisk powstańczych określili zakres i rodzaj najpilniejszych, ich zdaniem, potrzeb opiekuńczych. Oceniono, iż w chwili obecnej pomocy wymaga około 50 żołnierzy Polski Walczącej.

Uczestnicy spotkania, w trakcie szerokiej dyskusji, biorąc pod uwagę przedstawione oczekiwania i problemy z nimi związane, przyjęli program przyszłych działań opiekuńczych. Uznano, że dla ich realizacji należy:

– podjąć możliwie najszerszą akcję informacyjną zachęcającą kandydatów na wolontariuszy do wstąpienia do Korpusu,

– rozpocząć rekrutację i szkolenia kandydatek na siostry PCK,

– wdrożyć różnorodne formy działania dla zabezpieczenia strony finansowej planowanych zamierzeń,

– nawiązać współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność opiekuńczą, w szczególności z Muzeum Powstania Warszawskiego,

– zwrócić się do odpowiednich władz państwowych i samorządowych, do urzędów, instytucji, fundacji, środków masowego przekazu o współpracę i pomoc.

Ustalono, że koordynatorem podejmowanych działań będzie Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgu PCK prof. Jerzy Kotowicz.

Następnie powołano Radę Programową Korpusu działającą jako organ opiniujący i doradczy przy Prezesie PCK.

Do Rady przystąpili obecni na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji.

Postanowiono, że lista członków Rady pozostanie otwarta. Będą mogły zostać do niej włączone osoby, stowarzyszenia i instytucje, które zadeklarowały lub zadeklarują gotowość do podjęcia współpracy.

Przewodniczącym Rady wybrano prof. Jerzego Jurkiewicza, któremu uczestnicy spotkania wyrazili słowa uznania za podniesienie idei rozwinięcia działań opiekuńczych dla najbardziej potrzebujących, w szczególności dla Powstańców Warszawskich.

Prof. Jerzemu Kotowiczowi przekazano podziękowania za akceptację i gotowość realizacji proponowanych działań opiekuńczych na bazie PCK.

Na zakończenie obrad przyjęto jednogłośnie uchwałę programową.

Treść uchwały w załączeniu.

Sekretarz Spotkania

Dr med. Wiesława Granowska

Uchwała

Rady Programowej Ochotniczego

Korpusu Opiekuńczego OKO

Organizacje, Instytucje i Osoby tworzące Radę Programową „OKO” postanowiły podjąć wszechstronną współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w celu odtworzenia i rozwinięcia Korpusu Sióstr PCK i Korpusu Wolontariuszy, dla możliwie najszerszego podjęcia działań opiekuńczych dla osób najbardziej tego potrzebujących, w szczególności Żołnierzy Powstania Warszawskiego.

W Warszawie, 25 września 2014 r.

Wolontariusze, Lekarze, Siostry PCK

W dniu 27 VII 2014 r. z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, we współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich, zostało powołane porozumienie mające na celu wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża w jego działaniach opiekuńczych dla osób najbardziej takiej opieki potrzebujących.

Na apel o podjęcie współpracy w tej sprawie odpowiedziało wiele osób i instytucji m.in. Uniwersytety, Izby Lekarskie i Pielęgniarskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Organizacje Harcerskie itp., zgłaszając gotowość włączenia się i pomocy.

Najważniejszym zadaniem uczestników porozumienia będzie pomoc nakierowana na znaczące poszerzenie istniejącego i działającego w ramach PCK korpusu opiekuńczego, opartego na pracy sióstr PCK i wolontariuszy.

Ustalono, iż pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się 25 września 2014 r. o godzinie 12.00 w Domu Lekarza, przy ul. Raszyńskiej 54.

Inicjatywa, o której mowa, powstała w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w wyniku rozmów i dyskusji prowadzonych z uczestnikami Powstania Warszawskiego – Żołnierzami Powstańczych Służb Sanitarnych, mającymi swoje Koło właśnie w Domu Lekarza. W tym miejscu pragnę podkreślić z dumą i satysfakcją, iż współpraca TLW ze Związkiem Powstańców Warszawskich trwa już ponad 20 lat, i że w jej wyniku zostało wydanych wiele pozycji książkowych i opracowań na temat roli i zadań Powstańczych Służb Sanitarnych. Dzięki ofiarności wszystkich lekarzy i pielęgniarek powstał pomnik – obelisk ku czci lekarzy i sanitariuszek poległych w Powstaniu Warszawskim, stojący w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Jako wyraz naszego najwyższego uznania i szacunku 300 żyjącym sanitariuszkom Powstania Warszawskiego wręczono medale Digno Laude – „Godnemu Chwały”, za męstwo i poświęcenie.

Symbolicznym dopełnieniem naszej współpracy ze środowiskiem powstańców stało się odkrycie, iż w Domu Lekarza – siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54, w latach 1943-1944 znajdowała się konspiracyjna kwatera płk. Antoniego Chruściela „Montera”, Dowódcy Powstania Warszawskiego. „Żołnierze wrócili do domu swojego Dowódcy”.

Dla członków TLW obecność wśród nas Żołnierzy Polski Walczącej jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Jako największą nagrodę traktujemy fakt, iż Sztandar Towarzystwa z wyszytymi na nim słowami „Ludziom i Ojczyźnie” otrzymaliśmy właśnie z rąk Powstańców. To zobowiązuje i jest to to samo zobowiązanie jakie podjęli przed 200 laty nasi wielcy poprzednicy, założyciele Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Jest ono najstarszym towarzystwem lekarskim w Polsce w jej obecnych granicach. Powstało w najcięższym dla Polaków okresie zaborów, w 1820 roku. Już kilka lat później lekarze warszawscy brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym, a generał Karol Kaczkowski, wybitny członek Towarzystwa, był lekarzem naczelnym wojsk polskich w okresie Powstania. Podobnie w roku 1863, szefem Powstańczych Służb Sanitarnych był członek zarządu TLW – Polikarp Girsztowt. Zginęło wówczas wielu lekarzy i medyków, zaś po klęsce powstania, kilkudziesięciu zostało wysiedlonych i zesłanych na Syberię.

W czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 zmarło, zginęło, zamordowano ponad połowę członków TLW. Tylko w czasie Powstania Warszawskiego zginęło ponad 700 pielęgniarek i sanitariuszek, w tym wiele sióstr PCK. Trzeba dodać, iż Niemcy ze szczególną zajadłością traktowali obiekty oznaczone Czerwonym Krzyżem. Po ich zajęciu chorych i personel bestialsko mordowano.

W swoim ostatnim rozkazie wydanym 3 października 1944 r. Szef Sanitarny Okręgu Warszawskiego AK płk. Bakcyl (Henryk Lenk) tak zwracał się do żołnierzy sanitariatu:

Dziękuję Wam, za Wasz wysiłek, trud i ofiarę. Praca nasza jednak nie skończyła się. Pozostał ranny żołnierz, któremu jeszcze przez dłuższy czas należy się troskliwa opieka, i o nią się do Was zwracam, w przeświadczeniu, że do ostatka wypełnicie swój obowiązek.

I wypełnili swój obowiązek do końca.

Od tamtych tragicznych dni mija właśnie 70 lat. Zdajemy sobie sprawę, iż tych wspaniałych mężnych i dumnych ludzi nie omijają problemy wieku podeszłego, problemy które można i trzeba pomóc im rozwiązać.

Wydaje mi się, iż każdy uczciwy człowiek przyzna, że jest to nasz wspólny, elementarny obowiązek.

Jestem przekonany, że podjęta przez nas akcja wspierania PCK w jego opiekuńczych działaniach przyniesie szybko dobre i pożądane wyniki. Znaczące zwiększenie liczby sióstr PCK i wolontariuszy pozwoli na objęcie działaniami opiekuńczymi większej liczby tych którzy jej potrzebują.

Apelujemy do wszystkich, a szczególnie do ludzi młodych o gorących sercach, do licealistów, studentów, harcerzy, o osobisty udział w wolontariacie. Apelujemy o pomoc finansową, kierowaną do PCK, konieczną dla wyszkolenia i wyposażenia możliwie największej liczby sióstr PCK.

Wierzę głęboko, iż wspólnym działaniem to nasze serdeczne zobowiązanie wykonamy.

Z wyrazami szacunku

Prof. Jerzy Jurkiewicz

Zwracamy się do wszystkich członków, przyjaciół, sympatyków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

z prośbą o przekazanie 1% podatku na pomoc dla Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego,

którego celem jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego

podajemy numer KRS:

0000225587

Ważna informacja:

w punkcie „cel szczegółowy” należy wpisać:

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK OKO

Jednocześnie przypominamy, że Osoby, które chciałyby wspomóc działanie Korpusu „OKO” mogą wpłacać dowolne sumy na specjalne konto PCK nr.:

50 1160 2202 0000 0002 0932 7456

Z dopiskiem

„Powstańcy Warszawscy”