<< powrót

RODO

Obowiązek informacyjny dla Klientów

Klauzula informacyjna dotycząca RODO dla Klientów

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem  od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Oddział Regionalny PTL Warszawa ,ul Raszyńska 54. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontaktować się można poprzez adres e-mail:tlw@onet.pl, tel. 22 823 96 82

 

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) „RODO”,
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) „RODO”,
  • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy  o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) „RODO”,

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

Państwa dane będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np: firma świadcząca na naszą rzecz usługi rachunkowe.

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądanie ich sprostowania,usunięcia ograniczenia ich przetwarzania,prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do PUODO ul. Stawki 2,00-199 Warszawa.