<< powrót

RODO

Obowiązek informacyjny dla Członka TLW

Szanowni Państwo, Członkowie, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Oddział Regionalny PTL 02-033 Warszawa, ul Raszyńska 54.

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane są europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

W związku z powyższym poniżej informujemy o Państwa prawach związanych  z  przetwarzaniem przez Towarzystwo  Lekarskie Warszawskie  Oddział Regionalny PTL Warszawa, ul Raszyńska 54 Państwa danych osobowych jako członków  oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Lekarskie  Warszawskie Oddział Regionalny PTL 02-033 Warszawa, ul Raszyńska 54.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez TLW Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: tlw@onet.pl, tel.22 823 96 82.

2. TLW przetwarza Państwa dane wynikające z potrzeb statutowych oraz konieczności zabezpieczenia siedziby Towarzystwa przed dostępem osób nieuprawnionych:

a) Przetwarzane są dane obejmujące Państwa: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, uczelnie, data ukończenia studiów, stopień naukowy, specjalność lekarska, zajmowane stanowisko poprzednio, zajmowane stanowisko obecnie, krótki przebieg pracy zawodowej najważniejsze publikacje stan cywilny dokładny adres zamieszkania,

b) Towarzystwo przetwarza także dane o Państwa uczestnictwie w pracach TLW tj. przynależności do kół  i sekcji,

c) Towarzystwo prowadzi monitoring video dostępu do siedziby TLW w celach bezpieczeństwa  i przechowuje dane z monitoringu przez okres 10 dni.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne z uwagi na zasady prowadzenia działalności przez stowarzyszenia zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania statusowych zadań TLW oraz praw i obowiązków Towarzystwa względem każdego z Państwa jako członka na zasadzie art 6 ust1 lit.f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony Interes Towarzystwa), w szczególności:

– Prowadzenie ewidencji członkowskiej,

– Umożliwienie uczestniczenia w działalności organów statutowych,

– Informowania o i umożliwiania uczestniczenia w prowadzeniu działalności TLW w zakresie wynikającym ze statutu, programu działalności i decyzji organów statutowych.

4. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art 6 ust 1 lit c. Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TLW obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach, ustawy o KRS, przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych.

5. Państwa dane będą przekazywane:

Podmiotom świadczącym na rzecz TLW usług niezbędnych do prowadzenia działalności i wykonywania obowiązków statutowych wobec członków stowarzyszenia, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcą IT, doradcą w zakresie usług księgowym, prawnym, administracyjnym a także podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w TLW. Po ustaniu Państwa członkostwa mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres  w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługującym Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TLW, a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami w szczególności prawem o stowarzyszeniach, przepisami o KRS, przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych.

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochrona danych osobowych w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepis Rozporządzenia RODO-Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2 00-193 Warszawa.