<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

Koleżanki i Koledzy

Koleżanki i Koledzy

Pierwszy zeszyt „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” ujrzał światło dzienne 18 kwietnia 1837 roku, a członkom Towarzystwa rozesłano go 13 czerwca za opłatą 6 złp.

Wydawcami byli „Członkowie tegoż Towarzystwa: Malcz, Janikowski, Koehler, Lebrun, Leo i Lebel. Tom I. Poszyt I.” wydrukowano „W Warszawie w Drukarni pod Firmą J. Węckiego przy ulicy Senatorskiej N° 403”.

Wydawnictwo mimo trudności z jakimi borykało się na przestrzeni stulecia swojego istnienia, szczęśliwie dotrwało do wybuchu II wojny światowej (ostatni zachowany numer pochodzi z roku 1938).

Wojna przyniosła nie tylko likwidację wydawnictwa, ale także zniszczenie całego materialnego dorobku wielu pokoleń warszawskich lekarzy, łącznie z siedzibą Towarzystwa i znajdującymi się tam bezcennymi zbiorami ksiąg, dokumentów, obrazów, rzeźb.

Po wojnie w PRL na takie fanaberie, jak wydawanie pisma, obce klasowo stowarzyszenie nie mogło sobie pozwolić – nie wolno było nawet używać nazwy Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Trzeba było czekać. „Wreszcie po latach, w nowej sytuacji polityczno-społecznej, Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w roku 1996 na wniosek prezesa doc. dr. med. Jerzego Jurkiewicza podjął uchwałę o wznowieniu edycji „Pamiętnika” doceniając jego doniosłą rolę jako jednego z najstarszych pism lekarskich w rozwoju polskiej medycyny. Przez ponad 100 lat „Pamiętnik” był nie tylko jedną z najważniejszych pozycji piśmiennictwa lekarskiego, ale także symbolem nieugiętego patriotyzmu i woli przetrwania Polaków w okresie zaborów, był dowodem szacunku i godnej pozycji lekarza w społeczeństwie, był świadectwem najserdeczniejszego związku warszawskich lekarzy ze swoim miastem”.

Pierwszym Redaktorem Naczelnym wznowionego „Pamiętnika” został prof. dr hab. Janusz Kapuścik, Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej i członek Zarządu TLW. Do udziału w pracach Kolegium Redakcyjnego zaproszono: prof. dr. hab. med. Witolda Rudowskiego jako Przewodniczącego Kolegium, prof. dr hab. med. Teresę Ostrowską, prof. dr hab. med. Zofię Podgórską– Klawe, prof. dr. hab. med. Andrzeja Śródkę i dr. med. Wiesława Stembrowicza. W skład Redakcji, oprócz Redaktora Naczelnego prof. Janusza Kapuścika weszli – dr med. Wiesława Granowska jako Sekretarz Redakcji oraz dr med. Józef Hornowski i mgr Hanna Kołodziejska jako członkowie. Od samego początku z Redakcją współpracowały: dr n. hum. Halina Dusińska i mgr Hanna Bojczuk.

Na przełomie roku 2001/2002 straciliśmy prof. dr. hab. med. Witolda Rudowskiego, Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego oraz dr. med. Wiesława Stembrowicza. Funkcję Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „Pamiętnika” zgodził się przyjąć prof. Tadeusz Tołłoczko, a ponadto do grona wybitnych członków Kolegium Redakcyjnego dołączył prof. Edward Towpik.

I tak od dwudziestu lat, każdego roku na „Wolffiana” – święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejny rocznik „Pamiętnika”. W każdym opisane są zdarzenia, te ważne i te mniej ważne, uroczystości, jubileusze, wspomnienia o tych, co odeszli, dzieje warszawskich szpitali, jest w nim miejsce na przypomnienie historii „z pożółkłych kart”, są sprawozdania z działalności Zarządu, i znowu, jak dawniej, jest on kroniką najważniejszych wydarzeń środowiska lekarskiego. Przy wszystkich podobieństwach do dawnego „Pamiętnika” istnieją jednak różnice – współcześnie nasz Rocznik przekazywany jest Czytelnikom bezpłatnie.

Warto też zaznaczyć, iż Redakcja oprócz kolejnych tomów „Pamiętnika”, wydaje jego suplementy. Na szczególne podkreślenie i wyróżnienie zasługuje seria wydawnicza poświęcona Powstaniu Warszawskiemu 1944, składająca się z 7 tomów w całości poświęconych udziałowi Żołnierzy Powstańczych Służb Sanitarnych w walkach powstańczych.

„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” powstaje dzięki zapałowi, zaangażowaniu, sumienności i wiedzy członków Redakcji i Kolegium. Im zawdzięcza swój bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Od 1997 roku, to jest od czasu śmierci pierwszego Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Janusza Kapuścika, każdy kolejny rocznik ma swojego Redaktora Naczelnego, a mimo to formuła i poziom wydawanych tomów pozostają niezmienne, ściśle kontynuując przyjętą w 1837 roku linię programową wydawnictwa. Bez wątpienia jest to zasługą dr Wiesławy Granowskiej, prowadzącej Redakcję od pierwszego numeru wznowionego czasopisma. Jej wiedza, talenty organizacyjne, zdolności i umiejętność współpracy z Autorami, mobilizacji ich do działania i pisania sprawiają, że „Pamiętnik” jest wiarygodną, ciekawą i lubianą pozycją, oczekiwaną i pożądaną.

Składam Pani Doktor Wiesławie Granowskiej najserdeczniejsze podziękowania za wieloletni trud i wysiłek, za Jej upór, wytrwałość i proszę o przyjęcie najpiękniejszych, najserdeczniejszych wyrazów uznania, szacunku i wdzięczności.

Symbolicznym wyrazem tych podziękowań niech będzie fakt powierzenia Pani Doktor funkcji Redaktora Naczelnego Jubileuszowego 20. Rocznika „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

O przyjęcie podziękowań, wyrazów szacunku i wdzięczności proszę wszystkich Członków Zespołu Redakcyjnego i Kolegium „Pamiętnika”, wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że jest, że jest nasz.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Jerzy Jurkiewicz

Prezes