<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

II Katedra I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski

II Katedra I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie została utworzona w 1949 roku na bazie szpitala imienia księżnej Anny Mazowieckiej, posadowionego przy ulicy Karowej. Pierwszym kierownikiem Kliniki został profesor Wilhelm Sowiński. Profesor Wilhelm Sowiński w 1951 roku przeniósł się z Łodzi do Warszawy i był organizatorem II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM. Zmarł nagle na zawał serca 17 marca 1955 roku. Drugim, wieloletnim, kierownikiem II Kliniki był profesor Ireneusz Roszkowski. Kierował placówką w latach 1955–1979. Jako pierwszy w Polsce organizował oddziały patologii ciąży. Uczynił z II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie ośrodek o wyróżniającej pozycji na terenie Polski. Przyczynił się do znacznego obniżenia umieralności okołoporodowej w Polsce. W latach 1962–1982 był redaktorem naczelnym „Ginekologii Polskiej”. Trzecim z kolei kierownikiem została profesor Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, która kierowała placówką w latach 1981–1999. W 1999 roku kierownikiem II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii został profesor Krzysztof Czajkowski i kieruje placówką do dziś. Od października 2002 roku „dziecięce oddziały” zostały przekształcone w Klinikę Neonatologii, którą kieruje prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka. Od stycznia 2008 r. Klinika ta nosi nazwę Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. W czerwcu 1999 roku ze szpitala przy pl. Starynkiewicza do szpitala na Karową została przeniesiona Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, kierowana przez prof. Stanisława Radowickiego.

Przez niemal cały okres działalności szpital był bazą szkoleniową dla studentów Akademii Medycznej. Po remoncie w latach 1979-1983 zajęcia ze studentami wznowiono w roku akademickim 1983/1984. W październiku 1983 wznowiło również swą działalność Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Położnictwa i Ginekologii pod opieką prof. Marii Praweckiej, a następnie prof. K. Czajkowskiego. Obecnie przy Klinice Położnictwa i Ginekologii działa Studenckie Koło Położniczo-Ginekologiczne, Koło Seksuologiczne i Koło Diagnostyki Prenatalnej. Obecnie Klinika Położnictwa i Ginekologii realizuje ponad 7000 godzin dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego I Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, staże podyplomowe i kursy specjalizacyjne z laparoskopii i ultrasonografu.

Zmiany nazwy instytucji

–        początkowo II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

–        następnie II Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Położnictwa i GinekologiiAM w Warszawie

–        aktualnie II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego UniwersytetuMedycznego

Aktualny skład osobowy II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

–     kierownik Katedry i Kliniki: prof. n dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

–     samodzielni pracownicy naukowi:

■      dr hab. n. med. Roman Smolarczyk, prof WUM

■      dr hab. n. med. Piotr Roszkowski, prof. WUM

■      dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz–Dangel

–     adiunkci:

■       dr n. med. Marek Marcyniak

■      dr n. med. Ewa Romejko–Wolniewicz

■      dr n med. Justyna Teliga–Czajkowska

■      dr n. med. Roman Szczecina

 

–     asystenci:

■   lek. med. Magdalena Broś

 

Tytuły profesorskie uzyskane przez docentów w trakcie pracy w Klinice

–        Ireneusz Roszkowski

–        Michał Troszyński

–        Janusz Kretowicz

–        Jadwiga Kuczyńska–Sicińska

–        Krzysztof Czajkowski

Stanowiska profesorskie uzyskane w czasie pracy w Klinice

–        Maria Prawecka

–        Janina Wójcicka

–        Roman Smolarczyk

–        Piotr Roszkowski

 

Habilitacje w kolejności historycznej

1.         Myszkowski Leopold „Niektóre własności albumin izolowanych z surowicy krwi kobiet ciężarnych” – Warszawa 1967, Ośrodek Wydawniczy Akademii Medycznej – maszynopis powielany, 76 stron – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

2.         Bar-Pratkowska Jadwiga „Badania nad wewnątrznaczyniowym krzepnięciem i fibrynolizą w skazach krwotocznych położniczych” – Warszawa 1969, Dział Wydawniczy Akademii Medycznej – maszynopis powielany, 102 strony – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

3.     Widy-Kierska Krystyna „Badania nad zachowaniem się izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej u chorych z nowotworami narządu rodnego” – Warszawa 1970 – maszynopis, 142 strony – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

4.         Kretowicz Janusz „Polikardiograficzna ocena niektórych parametrów czynności serca płodu” – Warszawa 1971 – maszynopis powielany, 141 stron – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

5.         Kuczyńska–Sicińska Jadwiga „Wpływ angiotensyny II na ciśnienie tętnicze krwi, przesączanie kłębkowe i wydalanie sodu z moczem u szczurów zdrowych, ciężarnych i z nadciśnieniem tętniczym” – Warszawa 1971 – maszynopis, 49 stron – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

6.         Troszyński Michał „Niektóre czynniki uszkadzające płód w ostatnich tygodniach ciąży. Próba ustalenia przydatności wskaźnika popłodowego w analizie klinicznej” – Warszawa 1971 – maszynopis – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

7.         Czyżewska–Liebhart Maria „Ocena łożyska szczura w ciąży poprzedzonej podawaniemsyntetycznych pochodnych estradiolu i progesteronu na podstawie badań histoenzymatycznych i histochemicznych” – Warszawa 1975, z Zakładu Patomorfologii Rozrodu Instytutu Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie – maszynopis powielany, 92 strony – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

8.         Wójcicka–Jagodzińska Janina „Wpływ niektórych chorób i czynników na metabolizm energetyczny erytrocytów kobiet podczas ciąży i porodu” – Warszawa 1978 – maszynopis powielany, 164 strony – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

9.         Janczewska Elżbieta „Czynniki matczyne determinujące ciężar urodzeniowy płodu ludzkiego” – Warszawa 1979 – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

10.    Prawecka Maria „Toksoplazmoza jako czynnik ryzyka wewnątrzmacicznego uszkodzenia płodu” – Warszawa 1979 – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

11.    Pisarek–Miedzińska Danuta „Zaburzenia czynności tarczycy u kobiet ciężarnych i u noworodków” – Warszawa 1981, z II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie p.o. Kierownika Kliniki doc. dr hab. med. Janusz Kretowicz, Dyrektor Instytutu prof. dr med. Zbigniew Sternadel – 134 strony – opiekun prof. Ireneusz Roszkowski.

12. Wichrzycki Andrzej „Znaczenie rozpoznawcze i rokownicze kardiotokografii w ciąży zagrożonej” – Warszawa 1990, Warszawska Akademia Medyczna – maszynopis powielany, 69 stron – opiekun prof. Jadwiga Kuczyńska–Sicińska

13.    Czajkowski Krzysztof „Wapń, magnez i fosfor nieorganiczny w ciąży powikłanej cukrzycą” – Warszawa 1996, Warszawska Akademia Medyczna – maszynopis powielany, 160 stron – opiekun prof. Jadwiga Kuczyńska–Sicińska.

14.    Roszkowski Piotr „Aspekty kliniczne klasyfikacji nowotworów nabłonkowych jajnika” – Warszawa 1997, II Katedra i II Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie – 153 strony – opiekun prof. Jadwiga Kuczyńska–Sicińska.

 

15.       Smolarczyk Roman „Zmiany gospodarki lipidowej pod wpływem niektórych hormonów w ciąży prawidłowej i powikłanej cholestazą ciężarnych” – Warszawa 1998, Akademia Medyczna w Warszawie – 229 stron – opiekun prof. Jadwiga Kuczyńska- Sicińska.

16.       Szymkiewicz-Dangel Joanna „Ocena przydatności badań echokardiograficznychpłodów w perinatologii” – Warszawa 2004 – opiekun prof. Kubicka

 

Doktoraty w kolejności historycznej

1.         Myszkowski Leopold – pierwszy doktorat z II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych „Badanie wzajemnej współzależności zmian stężenia różnych frakcji białkowych osocza krwi ludzkiej w czasie porodu” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1960 – maszynopis 53 strony z piśmiennictwem

2.         Sroka Leopold „Z zagadnień morfologii i histochemii nasienia normalnego i patologicznego” – z II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Warszawie – prof. I. Roszkowski i z Zakładu Histologii Prawidłowej i Embriologii AM w Poznaniu – prof. K. Miętkiewski – Warszawa 1960 – maszynopis 19 stron z piśmiennictwem

3.     Kuczyńska–Sicińska Jadwiga „Wpływ zatrucia ciążowego na płód” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1960

4.         Bar–Pratkowska Jadwiga „Badania niektórych czynników krzepnięcia krwi w czasie porodu” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1962 – maszynopis 24 strony bez piśmiennictwa

5.         Krassowski Tadeusz „Badania doświadczalne regresji trofoblastu” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1962 – 27 stron z piśmiennictwem

6.         Troszyński Michał „Wskaźnik popłodowy oparty na stosunku odsetkowym wagi płodu i popłodu (Próba oceny klinicznej wartości wskaźnika na podstawie analizy 25435 porodów)”– promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1964

7.         Kretowicz Janusz „Badania nad wpływem siarczanu atropiny na częstość i miarowość czynności serca płodu” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1965

8.          Prawecka Maria „Zaburzenia przebiegu ciąży w świetle diagnostycznych odczynów wkierunku zakażenia toksoplazmozą” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1965

9.         Widy-Kierska Krystyna „Badania nad testem diagnostycznym wczesnych postaci raka szyjki macicy – w oparciu o zachowanie się dehydrogenaz w nabłonku pokrywającym tarczę części pochwowej” –promotor prof. I. Roszkowski –Warszawa 1965

10.  Jerzy Groniowski „Pelwigrafia w nowej modyfikacji i jej znaczenie kliniczne w ginekologii” – promotor  prof. T. Zawadowski – Warszawa 1966

11.     Kierski Józef „Badania cytochemiczne i cytofotometryczne nad zawartością kwasów nukleinowych i białek histonowych w stanach przedrakowych i w raku szyjki macicy u człowieka” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1966

12.     Wójcicka Janina „Estry fosforanowe erytrocytów kobiet ciężarnych z przebiegiem ciąży prawidłowym i powikłanym żółtaczką samoistną” – promotor prof. Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego – Warszawa 1967

13.     Kazimierz Bentyn „Badania nad obecnością mocznika i enzymów cyklu ornitynowego u zarodków w okresie blastogenezy – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa

14.     Arsoba Janina „Zachowanie się niektórych wskaźników gospodarki tłuszczowej w przebiegu ciąży prawidłowej oraz powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych” – promotor prof. I. Roszkowski – Warszawa 1974

15.     Wańkowicz Zbigniew „Dystrybucja cholesterolu we frakcjach lipoproteidowych surowicy krwi u kobiet z ciążą prawidłową oraz powikłaną przez wewnątrzwątrobową cholestazę ciężarnych” – promotor  prof. I. Roszkowski – Warszawa 1976

16.  Roszkowski Piotr „Wpływ 2–izopropoksyfenylo–N–metylo–karbaminianu (propoksur) na cykl płciowy, przebieg ciąży oraz potomstwo szczura – promotor prof. Michał Troszyński –Warszawa 1980

 

17.    Słowikowska–Żaboklicka Grażyna „Cholestazą wewnątrzwątrobową ciężarnych. Studium kliniczno–laboratoryjne” – promotor prof. Janusz Kretowicz – Warszawa 1980

18.    Ozuch Barbara „Stężenia SP1 w surowicy krwi kobiet w III trymestrze ciąży prawidłowej i powikłanej” promotor prof. Janusz Kretowicz – Warszawa 1980

19.    Sternadel Jerzy „Wpływ śródporodowej analgezji Dolarganem na równowagę kwasowo– zasadową krwi kapilarnej noworodków” – promotor prof. Janina Wójcicka –Warszawa 1982

20.  Mach Urszula „Inhibitory enzymów proteolitycznych w ciąży prawidłowej i patologicznej” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska – Warszawa 1988

21.  Puzyna Wojciech „Wpływ przebiegu porodu na hemostazę u noworodka” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska– Warszawa 1988

22.  Smolarczyk Roman „Metabolizm węglowodanów i czynności nerek podczas cholestazy ciężarnych” – promotor prof. J. Wójcicka – Warszawa 1988.

23.  Marcyniak Marek „Ciąża przeterminowana w aspekcie czynników ryzyka dla płodu i ich prognozy” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska – Warszawa 1989

24.  Al–Mansour Samir „Obsterical problems of elderly primipara” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska– Warszawa 1989

25. Czajko wski Krzysztof „Metabolizm płodu w ciąży powikłanej cukrzycą na podstawie badań płynu owodniowego.”– promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska – Warszawa 1989

26.  Szczecina Roman „Opóźniony wzrost wewnątrzmaciczny płodu a wskaźniki biochemiczne płynu owodniowego” – promotor prof. Janina Wójcicka – Warszawa 1990

27.  Schilling Jerzy „Przebieg ciąży u kobiet krwawiących w II i III trymestrze ciąży podejrzanych o łożysko przodujące” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska – Warszawa 1990

28.    Siekierski Bogumił Paweł „Zachowanie się prostaglandyn i reninowa aktywność osocza u kobiet z nadciśnieniem w ciąży i połogu” – promotor prof. J. Kuczyńska–Sicińska – Warszawa 1991