<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

DZIEWIĘTNASTE WOLFFIANA 16 CZERWCA 2015

19. Wolffiana – doroczne Święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego upamiętniające Augusta Ferdynanda Wolffa, lekarza, społecznika i patriotę, jednego z założycieli TLW – odbyły się 16 czerwca 2015 roku.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 tradycyjnie pod tablicą A.F. Wolffa na Jazdowie, pod którą zostały złożone kwiaty przez Prezesa Towarzystwa prof. dr. hab. med. Jerzego Jurkiewicza i JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. med. Marka Krawczyka.

Dalszą część uroczystości kontynuowano w Domu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

Zebranych serdecznie powitał Prezes TLW prof. J. Jurkiewicz. Uroczystość między innymi zaszczycili swoją obecnością:

Marta Klimkowska-Misiak i Ładysław Nekanda-Trepka z Okręgowej Izby Lekarskiej W Warszawie; koledzy z Ukrainy na czele z Prezesem Wszechzwiązkowego Towarzystwa Lekarzy Ukrainy Mykołą Tyshchukem; prof. Jerzy Kotowicz Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dyrektor Elżbieta Bielecka; dr Krystyna Podgórska i dr Zbigniew Miller z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; dr Krzysztof Królikowski Prezes Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie; JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, który uczestniczył w pierwszej części uroczystości, i niestety musiał powrócić do obowiązków w Uczelni.

Wśród licznie przybyłych przyjaciół TLW Prezes Towarzystwa szczególnie serdecznie powitał: prof. Tadeusza Tołłoczkę, prof. Wojciecha Noszczyka, prof. Jerzego Bidzińskiego, prof. Andrzeja Danysza, prof. Bibianę Mossakowską, dr Halinę Jędrzejewską, dr. Jana Glińskiego prezesa Sekcji Historycznej PTL i Koła Historycznego TLW oraz prezesa Koła Młodych Lekarzy dr. Rafała Kołaczyńskiego.

Zebrani wysłuchali hymnu Gaude Mater Polonia.

Następnie Prezes TLW podziękował siedmiu członkom Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za ich nieprzerwaną, trwającą 20 lat społeczną pracę dla dobra Towarzystwa. Przed uhonorowaniem ich medalami, odczytał treść dyplomu:

MEDAL

LUDZIOM I OJCZYŹNIE

ZA SUMIENNE I GODNE WYKONYWANIE

LEKARSKIEGO POWOŁANIA

ZA NAJWYŻSZY SZACUNEK DLA ZDROWIA

I ŻYCIA LUDZKIEGO

ZA DBANIE O GODNOŚĆ I PODTRZYMYWANIE

SZLACHETNYCH TRADYCJI ZAWODU LEKARSKIEGO

W UZNANIU WIELKOŚCI ZASŁUG

W SŁUŻBIE CHORYM I POTRZĘBUJĄCYM

Medal „Ludziom i Ojczyźnie” otrzymali następujący lekarze:

dr Adam Czarnecki,

dr Wiesława Granowska,

dr Zbigniew Kosmalski,

dr Andrzej Perzanowski,

dr Witold Sikorski,

dr Janusz Wasilewski

i dr Zbigniew Węgrzyn.

Doceniając skrupulatną i żmudną pracę księgowej TLW p. Teresy Adamajtys, dzięki której pieniądze wydatkowane są zawsze prawidłowo, i bez której Towarzystwo nie mogłoby funkcjonować – została Ona odznaczona przez prof. J. Jurkiewicza medalem „Prezesów Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza”.

Następnie Prezes TLW przypomniał, że miniony 2014 rok zamknął się powstaniem Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego PCK (OKO). Po wielu rozmowach, zawsze odbywanych w obecności dr Haliny Jędrzejewskiej wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, powołano OKO dla otaczania opieką warszawskich powstańców, dzisiaj już osób wiekowych i schorowanych. 25 sierpnia 2014 roku podpisano z Polskim Czerwonym Krzyżem dokument potwierdzający powstanie Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego w powiązaniu ze Związkiem Powstańców Warszawskich. Po uprawomocnieniu się umowy, odbyła się konferencja informacyjna, w efekcie której akces do działania zgłosiły 4 uczelnie warszawskie, Muzeum Powstania Warszawskiego i szkoły średnie. Chodzi o pomoc warszawskim powstańcom w robieniu zakupów, sprzątaniu, zakupie lekarstw. Do powstańca dwa razy w tygodniu powinna przychodzić siostra PCK i 2 wolontariuszy. Są wolontariusze, ale brakuje wykwalifikowanych pielęgniarek.

W Powstaniu Warszawskim brało udział 4000 przeszkolonych sanitariuszek, miały materiały opatrunkowe, prowadziły rejestr strat. Siedzibę PCK, w której opatrywano rannych powstańców i Niemców, celowo spalili Niemcy.

Po II wojnie światowej odnowiono działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, który został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Działalność PCK miała szeroki zakres: uruchomiono Biuro Poszukiwań Zaginionych, rozdawano paczki żywnościowe, prowadzono szpitale, wykonywano dezynfekcje, pogotowie ratunkowe, stacje krwiodawstwa.

Tak było do 1948 roku, do czasu kiedy państwo Dekretem Bolesława Bieruta zaczęło przejmować zakłady lecznicze PCK, budynki. Znacjonalizowano majątek PCK. W stanie wojennym PCK pomagał internowanym, rozdzielał transporty z darami. W czasie pielgrzymek papieskich do Polski organizowane były patrole sanitarne. Po przemianach 1989 roku PCK pomagał przy ekshumacjach w Katyniu, Charkowie, Miednoje.

Następnie prof. J. Jurkiewicz, zgodnie z tradycją, odznaczył prof. dr. hab. med. Jerzego Kotowicza, redaktora najnowszego, wydanego w 2015 r. rocznika „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” – Dyplomem Prezesa TLW.

Redaktor 19. tomu czasopisma przedstawił w skrócie jego zawartość. Tegoroczny „Pamiętnik” otwierają 3 artykuły poświęcone PCK: Hanny Bojczuk: Szpital Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej PCK przy ul. Smolnej 6; Anny Marek: Polski Czerwony Krzyż 1918-1939 i artykuł prof. Jerzego Kotowicza: Historia 95 lat działalności PCK. O Ochotniczym Korpusie Opiekuńczym PCK OKO napisała Wiesława Granowska, a Prezes TLW Jerzy Jurkiewicz o Wolontariuszach, lekarzach i siostrach PCK. Prof. Tadeusz Tołłoczko zamieścił artykuł pt. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie. W dziale „Wspomnienia” opublikowano artykuły dr. Jana Bohdana Glińskiego pt. Moja wrześniowa wojna 1939 i Wspomnienia z Koła Medyków. W dalszej części działu zamieszczono pożegnania. Autorzy oddają w nich hołd i szacunek zmarłemu 2 czerwca 2014 r. dr. n. med. Andrzejowi Zaorskiemu, Przyjacielowi, przewodniczącemu grupy Zaorszczaków i Koła lekarzy i medyków i sanitariuszek Powstania Warszawskiego TLW. Ciekawe informacje zainteresowany znajdzie w dziale „Z pożółkłych kart”. Dwie prace zostały pomieszczone w dziale „Jubileusze”, a mianowicie: przebieg ubiegłorocznej uroczystości poświęconej A.F. Wolffowi opisała Sekretarz Towarzystwa dr Wiesława Granowska, a prof. Witold Mazurowski przygotował Laudację prof. Mieczysława Szostka. „Kronika” zapoznaje ze Sprawozdaniem Prezesa i Zarządu z działalności TLW za lata 2011/2015, a Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego TLW, które odbyło się w dniu 4 marca 2015 r. przedstawił jego przewodniczący dr Adam Czarnecki. Ponadto dr W. Granowska przedstawiła przebieg Uroczystości Listopadowych i ceremonię odznaczenia medalami Digno Laude. W „Aneksie”, zamykającym omawiany tom czasopisma, znajdują się następujące prace: 1) wykład prof. T. Tołłoczki pt. Etos służby wartościom a rzeczywistość, 2) informator do wystawy „Katyń. Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni” (Lublin 2010), 3) dr. Jana Bohdana Glińskiego: Moje notatki z Powstania Warszawskiego i ostatnia:

„Związek Powstańców Warszawskich. 25 rocznica. 1990-2015”.

W dalszej części uroczystości Redaktor tomu 19. „Pamiętnika” prof. J. Kotowicz przedstawił krótką historię Polskiego Czerwonego Krzyża. [Obszerny wykład p. Profesora pt. Historia 95 lat działalności PCK zob. „Pamiętnik TLW” 2015 t. 19 s. 31-43].

Głos zabrał prof. Józef Sobczyński. Opowiedział o swoich przeżyciach w niewoli po Powstaniu Warszawskim i pomocy jaką otrzymał od PCK.

Prof. Jerzy Kotowicz jeszcze raz krótko omówił działalność PCK w okresie okupacji niemieckiej jak pomoc dla więźniów obozów na Majdanku i Oświęcimiu.

Prof. Tadeusz Tołłoczko podziękował za wykład i dodał, że przed wojną PCK działał bardzo prężnie i była to organizacja powszechna.

Po 1989 r. PCK przeszedł pod nadzór Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Wtedy też zwolniono pielęgniarki. Zostało ich tylko kilka tysięcy z rzeszy liczącej 40 tysięcy sióstr. Ministerstwo nie płaci nawet składki PCK do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Dr Jan Gliński przypomniał, że na początku wojny oznaczano budynki szpitalne znakiem PCK do czasu, kiedy zorientowano się, że są szczególnie niszczone.

Prof. Jerzy Kotowicz podziękował za możliwość wykładu. Zebrani nagrodzili wykład brawami.

Po wykładzie prof. Jerzy Jurkiewicz przypomniał, że dzisiaj omawiany jest 19. tom „Pamiętnika TLW”. Dobrym duchem redakcji przez wszystkie lata, podczas których powstawały kolejne roczniki czasopisma, była zmarła w tym roku p. Redaktor Hanna Kołodziejska. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili Jej pamięć.

Prezes TLW zaprosił zgromadzonych do aktywniejszego udziału w tworzeniu następnych tomów „Pamiętnika”, do zgłaszania pomysłów i przesyłania materiałów do publikacji w następnym 20. już tomie.

Zgodnie z tradycją część artystyczną rozpoczęła pani Ewa Warelis, przedstawiając Annę Hajduk, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem. Ta młoda, utalentowana pianistka z powodzeniem koncertuje w kraju i zagranicą. Zebrani wysłuchali koncertu w jej wykonaniu, na który złożyły się utwory J. Haydna, J. Paderewskiego i F. Chopina. Występ został nagrodzony brawami.

Po koncercie Prezes TLW prof. J. Jurkiewicz zaprosił zebranych na poczęstunek w kuluarach Domu Lekarza.