Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2005

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP ……………....................................................................................................... 5

OD REDAKCJI ………................................................................................................ 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Marian Pertkiewicz Historia szpitali dla powstańców i ludności Warszawy w Brwinowie

   (sierpień 1944 – marzec 1945) ……...................................................................… 11

Jan Bohdan Gliński Działalność szpitala w Górcach ………….....................................…. 40

Jerzy Moskwa Szpital PCK w powstańczych zapiskach ……........................................ 53

 

ARTYKUŁY

Jan Bohdan Glińskiu Lekarze polscy w stalinowskich obozach jenieckich …..............… 59

Edward Rużyłło Koło Medyków Stowarzyszenie Samopomocowe Studentów

   Medycyny UW im J. Piłsudskiego ......................................................................... 91

 

WSPOMNIENIA

Barbara Warda Przymusowa praca w niemieckim punkcie sanitarnym .................... 175

Dariusz Kaczmarzyk Pomoc studentom w czasie okupacji ..................................... 181

Regina Anc-Rutkiewiczowa Dzieje apteki sukcesorów Gustawa Anca

   w Warszawie  ................................................................................................... 188

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Niemirowska-Mikulska Warszawa XX w. Stan sanitarny i warunki zdrowotne

   w ocenie A.F. Wolffa ………........................................................................………… 195

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Ósme 3 czerwca 2004 r. ……....................................................… 205

Jubileusz prof. Edwarda Lotha ………….................................................................…. 207

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2004 …......................... 209

Józef Hornowski Wystawa „Medycyna w Powstaniu Warszawskim” ....................…. 213

Jerzy Jurkiewicz Konferencja naukowa „Medycyna w Powstaiu Warszawskim” …...… 219

Janusz Piekarczyk Wystąpienie rektora Akademii Medycznej ….............................. 223

Listy odznaczonych ………....................................................................................… 225

Halina Jędrzejewska Świadectwo pamięci …….....................................................…. 227

Jerzy Jurkiewicz W stulecie warszawskiej ASP ……...............................................… 231

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie na Zjeździe Neurochirurgów w Krakowie ..........….……. 233

Helena Violetta Komorowska Spotkanie z powstańcami 9 listopada 2004 r. …....….. 240

Pożegnanie z lancetem ………….............................................................................. 241

 

ANEKS

Teresa Ostrowska Profesor med. Władysław Ostrowski (1897-1949) ................…. 248

Jan Pietruski Łucja Frey (1889-1942) ……........................................................……. 282

 

OCENY KSIĄŻEK

Edward Towpik „Szpital dobrej woli…” ……..........................................................…. 290

Edward Towpik 60. rocznica tragedii Szpitala Wolskiego ………….......................…….. 292

Edward Towpik „Wspomnienia”. Stefan Wesołowski ………....................................... 294

Henryk Gaertner „Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego” ...............…. 296

 

Informacja dla autorów ………..............................................................................… 302

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82