Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2006

 powrót
Prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki - laudacja

Jerzy Jurkiewicz

 

Prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki

 

Urodził się 2 stycznia 1944 r. w Lublinie. Studia medyczne odbył w latach 1961-1967 na Wydziale Medycznym AM w Lublinie. Od 1963 do 1967 r. pracował jako asystent w Zakładzie Chemii Ogólnej AM w Lublinie. Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem, a obowiązujący 2-letni staż podyplomowy odbył w klinikach AM w Lublinie. Pracę doktorską z dziedziny biochemii klinicznej nt. „Aminokwasy we krwi i moczu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek” obronił w 1968 r. W latach 1965-1971 pracował w charakterze asystenta w Klinice Neurochirurgicznej AM w Lublinie. Od 17 maja 1971 do 1985 r. zatrudniony był w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN na stanowisku adiunkta, a od 1985 r. na stanowisku docenta.

            W 1974 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii, a 7 października 1980 r. Rada Naukowa Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN nadała mu tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Wczesne następstwa doświadczalnego urazu czaszkowo- mózgowego wywołanego przyspieszeniem kątowym”.

            W dniu 31 maja 1994 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.

            Kilkakrotnie przebywał na stażach i stypendiach zagranicznych:

-        w 1972 r. miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii w Oslo;

-        w 1975 r. 3-miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii w Bonn;

-        w latach 1977–1979 stypendium w Klinice Neurochirurgii w Filadelfii;

-        w latach 1982-1984 w Klinice Neurochirurgii w Bonn;

-        w 1989 r. 2-miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii w Aarau;

-        w 1990 r. 6-tygodniowy pobyt w Klinice Neurochirurgii w Bernie;

-        w 1991 r. miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii w Bonn;

-        w 1992 r. 6-miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii w Tokio.

W początkowym okresie pracy naukowej (Zakład Chemii Ogólnej AM w Lublinie) jego zainteresowania koncentrowały się na problemach chemii klinicznej i metodyce badań. Z tego zakresu opublikował 10 prac oraz pracę doktorską. W Klinice Neurochirurgii głównym problemem badawczym były zagadnienia związane z obrzękiem mózgu, ciśnieniem wewnątrzczaszkowym i przepływem mózgowym oraz kazuistyka kliniczna.

Dorobek naukowy prof. Czernickiego obejmuje ok. 115 publikacji oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, z czego około połowę opublikowano w czasopismach międzynarodowych.

Jest autorem lub współautorem ok. 70 referatów zjazdowych, z których połowa została wygłoszona na zjazdach międzynarodowych. Recenzował kilka prac doktorskich i habilitacyjnych oraz przygotowywał oceny - opinie w przypadkach obsadzania stanowiska samodzielnego pracownika naukowego na uniwersytetach amerykańskich. Jest również współautorem 3 publikacji książkowych.

W 1986 r. rozpoczął organizowanie cyklicznych (co 3 lata) Międzynarodowych Sympozjów Neurochirurgicznych w Warszawie. Dotychczas odbyły się trzy takie sympozja, których był głównym organizatorem (1986, 1990, 1994).

1 stycznia 1993 r. został kierownikiem Kliniki Neurochirurgii ICMDiK PAN i jednocześnie ordynatorem Oddziału Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie. W ramach działania Kliniki uruchomił dział chirurgii naczyniowej, łącznie z operacjami w trybie nagłym tętniaków tętnic mózgowych. Po przeprowadzonej reorganizacji Klinika udziela pomocy neurochirurgicznej we wszystkich działach neurochirurgii. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są chorzy z zaburzeniami krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego prowadzącymi do wodogłowia oraz chorzy z chorobą Parkinsona.

Pełnione funkcje:

-        wiceprezes Towarzystwa Neurochirurgów Polskich

-        członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

-        przewodniczący Komisji Ciśnienia Wewnątrzczaszkowego i Zaburzeń Hemodynamicznych Mózgu

-        członek Kolegium Redakcyjnego „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

-        członek Kolegium Redakcyjnego „Acta Neurochirurgica”

-        członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

-        członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej ICMDiK PAN

-        okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

-        konsultant w zakresie neurochirurgii dla woj. ciechanowskiego.

Działalność dydaktyczna prof. Czernickiego to szkolenia i wykłady na kursach i konferencjach dla lekarzy specjalizujących się i doszkalających. W 1992 r. w czasie 6-miesięcznego pobytu w Tokio w Medical and Dental University prowadził wykłady w ramach nauczania studentów medycyny.

 


Działalność dydaktyczna:

-        szkolenia lekarzy specjalizujących się,

-        wykłady na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

-        kursy organizowane w województwie ciechanowskim, dla lekarzy różnych specjalności, o tematyce neurochirurgicznej (2 razy w roku przez 16 lat),

-        wykłady w Tokyo Medical and Dental University dla studentów,

-        wykłady na kursie doskonalącym dla neurochirurgów austriackich w Salzburgu,

-        wykłady na kursach dla neurochirurgów w trakcie specjalizacji, corocznie od 1998 r.

-        nauczanie neurochirurgii studentów II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie,

-        nauczanie chorób układu nerwowego studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie,

-        wykłady z zakresu odpowiedzialności zawodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,

-        kierownik specjalizacji 7 neurochirurgów,

-        recenzent 13 rozpraw doktorskich i 6 rozpraw habilitacyjnych,

-        promotor 5 rozpraw doktorskich,

-        promotor 1 rozprawy habilitacyjnej.

 

Członkostwo towarzystw i organizacji naukowych, komitetów redakcyjnych i in.

-        wieloletni członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, pełniący różne funkcje w tym Przewodniczącego Komisji Nauki, wiceprezesa (1986)

-        wiceprzewodniczący Sekcji Neurotraumatologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (1999)

-        członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (1986)

-        przewodniczący Komisji Urazów Układu Nerwowego i Badań Homeostazy Środowiska Wewnątrzczaszkowego KNN PAN (1982)

-        członek Kolegium Redakcyjnego ”Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

-        Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Działu Neurochirurgii „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” (1990)

-        Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Działu Neurochirurgii „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” (2001)

-        członek Kolegium Redakcyjnego „Acta Neurochirurgica” (wydawany w Wiedniu
organ Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych) (1996)

-        członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1986)

-        członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej ICMDiK PAN (wiele kadencji)

-        członek Komisji Nauki Rady Naukowej ICMDiK PAN (1999)

-        członek Zarządu Society of Brain Edema (1993)

-        członek Zarządu International Neurotrauma Society (1998)

-        członek Zarządu Euroacademy of Multidisciplinary Neurotraumatology (1995)

-        członek Zarządu Central European Neurosurgical Society (1998)

-        wieloletni konsultant w zakresie neurochirurgii dla woj. ciechanowskiego

-        okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (1994-2001)

-        Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (2001)

-        członek Rady II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2000)

-        przewodniczący Komisji ds. Specjalizacji w Neurochirurgii powołanej przez Ministerstwo Zdrowia (2002).

 

Profesor Czernicki posiada Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82