Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2011

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ……………………………………..............................................................................…. 5

OD REDAKCJI ……………….........................................................................………………. 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk – Szpital Główny PCK przy ul. Smolnej 6 …….................................... 11

Janusz Stefan Wasyluk – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego …............ 17

Barbara Ostaszewska-Chrzanowska, Barbara Baranowicz, Zofia

Domańska-Wałęcka – „50 lat Szpitala Bielańskiego” …………..................................…. 22

 

ARTYKUŁY

Andrzej Kierzek – Otiatryczne dokonania twórcy polskiej okulistyki ......................…. 29

Andrzej Kierzek - Bronisław Wilhelm Sawicki (1860-1931 wybitny chirurg

   warszawski ……….........................................................................................………. 42

 

WSPOMNIENIA

Hanna Bojczuk - Piotr Szarejko (1916-2008) …….................................................… 61

Hanna Bojczuk – Roman Dzierżanowski (1918-2008) ……....................................…. 65

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Z Pamiętnika rok 1867 – wiadomości krajowe …….................................................… 69

Kliniki Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu ……......................................………. 87

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Czternaste Wolffiana ………............................................….. 101

Andrzej Zaorski – 190-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego …….........….. 113

Janusz Stefan Wasyluk – Wybitni członkowie TLW (1945-2010) ……...................... 135

Andrzej Zaorski – Okrągła rocznica ………….....................................................……… 140

 

KRONIKA

Adam Czarnecki – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TLW ….................... 147

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok

   2010/2011 ………………………............................................................................….. 161

Hanna Kołodziejska – Exodus – Wyjście w nieznane …........................................… 164

 

ANEKS

Jan Tatoń – Lekarz i społeczeństwo w XXI wieku ……….........................................… 169

Jerzy Jurkiewicz – Cierpienie chorych w doświadczeniu lekarza i pielęgniarki …..……. 173

Edward Towpik – Listy J. Tuwima do prof. L. Manteufflów ….................................. 176

Edward Towpik – „Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny

   światowej” ………….......................................................................................…….. 183

Tadeusz Tołłoczko – „Ius Est quo iustum Est” ……….......................................………. 192

Jan Bohdan Gliński – 25-lecie Sekcji Historycznej PTL …........................................ 208

 

Informacje dla autorów …….................................................................................. 214

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82